Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları

Geçmişten Günümüze Temel ve Önemli Hanefi-Maturidi Kelam Kitapları;
1-Kitabut Tevhid-eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi(Matbu’)

2-Cümeli Usulid Din ve Şerhi(Matbu)-eş Şeyhül İmam Ebu Seleme es Semerkandi ve eş Şeyhül İmam Yahya

3-et Temhid fi Beyanit Tevhid(Tez)-eş Şeyhül İmam Ebu Şekur es Salimî

4-Usulud Din(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Sadrul İslam Ebul Yüsr el Pezdevi

5-Tebsıratul Edille(Matbu’)-İmamül Ecell Seyful Hakk Ebul Muin en Nesef(Matbu’)

6-Telhisul Edille li Kavaidit Tevhid(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Ebu İshak Rüknül İslam İbrahim ez Zahid es Saffar

7-el Kifaye fil Hidaye(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Ebul Mehamid Nureddin es Sabuni

8-el Münteka min İsmetil Enbiya(Matbu’)- eş Şeyhül İmam Ebul Mehamid Nureddin es Sabuni

9-et Tesdid fi Şerhit Temhid(Tez)-eş Şeyhül İmam Hüsamüddin es Siğnaki

10-el Maarif fi Şerhis Sehaif(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Şemsuddin es Semerkandi

11-el Envarul İlahiyye(Yazma)- eş Şeyhül İmam Şemsuddin es Semerkandi

12-Şerhu Ta’dil el Ulum el İlahiyye(Yazma Tahkik Edildiğine Dair Bir Duyum Aldık)-eş Şeyhül İmam Sadrul Muhakkikin Sadruşşeria es Sani

13-Tebyinul Edille fi Şerhi Kelimetiş Şehade(Yazma-Belli Bir İsmi Olmadığı İçin Biz Önemine Binaen Bu İsimle Anmayı Tercih Ettik)-Şeyhül İslam Ebu Muhammed Rükneddin Ubeydullah bin Muhammed bin Abdil Aziz es Semerkandi

14-el Akidetür Rükniyye fi Şerhi Kelimetiş Şehade-Şeyhül İslam Ebu Muhammed Rükneddin Ubeydullah bin Muhammed bin Abdil Aziz es Semerkandi

14-İ’cazul Kur’an(Yazma)- Şeyhül İslam Ebu Muhammed Rükneddin Ubeydullah bin Muhammed bin Abdil Aziz es Semerkandi

16-Şerhu Esmail Hüsnâ-Şeyhül İslam Ebu Muhammed Rükneddin Ubeydullah bin Muhammed bin Abdil Aziz es Semerkandi

17-er Resailül Kelamiyye(Yazma)- Şeyhül İslam Ebu Muhammed Rükneddin Ubeydullah bin Muhammed bin Abdil Aziz es Semerkandi
Bu Risaleler Şunlardır;
1-Risale fil İman vel Küfr
2-Risaletü Tevbe
3-Risale fir Ruh
4-Risale fi Alemil Melekut
5-Risaletün İnsaniyye
6-Risaletül Ubudiyye
7-Risaletün fi Hakikatil Âlem

18-el Mutekad fil Mutekad(Farsça Aslı ve Türkçe Tercümesi Matbu)-eş Şeyhül İmam Şihabuddin et Türpüşti

19-Şerhul Maksad fi İlmil Kelam(Yazma Şuan Tahkik Ediliyor)-eş Şeyhül İmam Ekmeluddin el Baberti

20-Sıdkul Kelam fi İlmil Kelam(Mısırda Yazma Olarak Bulunuyor Mısırdaki Şartlar Hasebiyle İnşaallah Seneye Elimize Geçecektir Kendinden önceki bütün Maturidi Kelam kitaplarını birleştirilmiş ve birçok tahkik eklenmiş bir eserdir önemine binaen elimizi geçince tahkik edeceğiz yada tahkik edecek olan kişilere veceğiz)-eş Şeyhül İmam Kemaluddin el Endicani

21-el Müsayere fil Akaidil Münciye ve Haşiyesi(Matbu’)-eş Şeyhül Hümam Kemaluddin İbnül Hümam ve eş Şeyhül İmam el Hafız Zeynuddin el Kasım İbn Kutluboğa

22-el İntikad fi Şerhi Umdetil İtikad(Yazma)-eş Şeyhül İmam Ahmed bin Oğuz Danişmend el Akşehrî

23-Şerhul Fıkh el Ekber(Tez olarak Tahkik Edildi)-eş Şeyhül İmam İlyas bin İbrahim es Sinobi

24-Haşiye ala Şerhil Makasıd(Yazma)- eş Şeyhül İmam İlyas bin İbrahim es Sinobi

25-Tehafütül Felasife(Yazma)-eş Şeyhül İmam Muslihuddin Hocazade Efendi

26-İşaratul Meram min İbaratil İmam(Matbu’)-Kadıl Kudat Kemalüddin el Beyazi Efendi

27-Sevanihul Mutarahat ve Levaihul Müzekarat(Yazma)- Kadıl Kudat Kemalüddin el Beyazi Efendi

28-Risaletül Bahis vel Mucib(Yazma)- Kadıl Kudat Kemalüddin el Beyazi Efendi

29-Mecmua fil Mesailil Müntehabe(Yazma)- Kadıl Kudat Kemalüddin el Beyazi Efendi

30-Minahur Ravz el Ezher fi Şerh El Fıkh el Ekber(Matbu’-Bazı Önemli Hatalar Söz Konusu)- -eş Şeyhül İmam Nureddin Ali el Kari

31-Reddu Vahdetil Vücud(Matbu’-Bazı Önemli Hatalar Söz Konusu)- eş Şeyhül İmam Nureddin Ali el Kari

32-el Kavlus Sedid fi Hulfil Vaid(Matbu’)- eş Şeyhül İmam Nureddin Ali el Kari

33-Ferrul Avn min Muddei İmani Fir’avn(Matbu’)- eş Şeyhül İmam Nureddin Ali el Kari

34-Edilletü Mutekadi Ebi Hanife(Matbu’)- eş Şeyhül İmam Nureddin Ali el Kari

35-Şerhul Akaidil Cedide fi İlmil Kelam(Yazma-Şuan Çalışılıyor-Maturidi Kelamında Osmanlı Döneminde Yazılmış Gerçekten Muhteşem Bir Eserdir)-eş Şeyhül İmam el Müftî Mevlana Mehmed el İzmîrî

36-Şerhul Kasidetin Nuniyye(Yazma-Yarım Ama Gerçekten Geniş Bir Şerhtir)-eş Şeyhül İmam Büyük Hafız Muhammed bin Hasan Efendi

37-Şerhul Kasidetin Nuniyye(Eski Baskı)-Osman Uryani Efendi

38-Şerhul Kasidetin Nuniyye(Eski Baskı)-eş Şeyhül İmam Davud el Karsi

39-el İradetül Cüziyye(Yazma)-eş Şeyhül İmam Davud el Karsi

40-el Haşiyetül Kübra ala Şerhil Celal(Eski Baskı)-eş Şeyhül İmam Ebul Feth İsmail el Gelenbevi

41-et Talikat ala Haşiyetis Siyalkuti(Eski Baskı)- eş Şeyhül İmam Ebul Feth İsmail el Gelenbevi

42-eş Şerhul Cedid alel Akaidin Nesefiyye(Kazan Baskı)-eş Şeyhül İmam Ebun Nasr Abdunnasır el Kursavi

43-Şerh ala Risale fi Bahsis Sıfat(Yazma)- eş Şeyhül İmam Ebun Nasr Abdunnasır el Kursavi

44-el Hikmetül Baliğatül Ceniyye fi Şerhil Akaid el Hanefiyye(Eski Baskı)-Şeyhül İslam Ebul Hasen Şihabüd Din Harun el Mercani

45-el Azbul Furat vel Maüz Zülal ala Şerhil Celal(Eski Baskı)- Şeyhül İslam Ebul Hasen Şihabüd Din Harun el Mercani

46-el Hakk el Mübin fi Mehasini Evza’id Din (İspatı Nübüvvete Dair Eski Baskı)-Şeyhül İslam Ebul Hasen Şihabüd Din Harun el Mercani

47-Hakkul Beyan vet Tasvir li Hudusi Alemil Emr vet Takdir(Eski Baskı-Hudusu Alem,Hidayet ve İlmin Mahiyeti Hakkında)- Şeyhül İslam Ebul Hasen Şihabüd Din Harun el Mercani

48-et Tarikatül Müsla vel Akidetül Hüsna(Eski Baskı)- Şeyhül İslam Ebul Hasen Şihabüd Din Harun el Mercani

49-İzharul Hakk fir Redd alen Nasarâ(Matbu’) –eş Şeyhül İmam Rahmetullah el Hindî

50-et Tenbihat fi İspatil İhtiyac ilel Bi’seti vel Haşr-eş Şeyhül İmam Rahmetullah el Hindî

51-el Farık Beynel Halık vel Mahluk(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Abdurrahman Çelebi Bahçecizade Efendi

52-Miftahus Saade fi Seatil Umr ver Rızk vez Ziyade(Eski Baskı)-eş Şeyhül İmam Muhammed Ziyauddin Efendi

53-Tenkihul Kelam fi Akaidi Ehlil İslam ve Şerhi (Eski Baskı)-eş Şeyhül İmam Abdullatif el Harputi Efendi

54-el İstibsar fit Tehaddüs Anil Cebr vel İhtiyar(Matbu’)-İmamül Asr Muhammed Zahid el Kevserî

55-Nazratun Abira fi Mezaimi Men Yünkiru Nuzule Îsa(Matbu’)– İmamül Asr Muhammed Zahid el Kevserî

56-Tebdidüz Zalêm el Muhayyem min Nuniyyeti İbn el Kayyım(Matbu’)– İmamül Asr Muhammed Zahid el Kevserî

57-el Cevahirul Behiyye ala Şerhil Akaid en Nesefiyye-eş Şeyhül İmam Şemsuddn el Efğani

58-el Mu’tekadul Müntekad ve Şerhi el Müstened el Mu’temed-Allame Fazlul Resul el Kadiri ve eş Şeyhül İmam Ahmed Rızâ Han el Barelvi

59-Temhidul İman bi Ayetil Kur’an-eş Şeyhül İmam Ahmed Rızâ Han el Barelvi

60-Kavariul Kahhar fir Redd alel Mücessime el Feccar-eş Şeyhül İmam Ahmed Rızâ Han el Barelvi

61-Tehafütül Kadıyaniyye-eş Şeyhül İmam Ahmed Rızâ Han el Barelvi

62-el Bedrul Enver fi Şerh el Fıkh El Ekber(Matbu’-Fıkhı Ekberin En İyi Şerhidir)-eş Şeyhül İmam Nidâl Âleh Reşşî(Muasır)

63-Raf’ul Ğaşiye anit-Te’vil vel Mecâz ve Hadisil Cariye(Matbu’)-eş Şeyhül İmam Nidâl Âleh Reşşî(Muasır)

64-el Hidaye alel Bidaye-(Yakında Basılacak)-eş Şeyhül İmam Nidâl Âleh Reşşî(Muasır)

Alıntı: Henfi Maturidi Çizgi

SEÇME VİDEO

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.