5 Yorum

Yorum Yap
 1. hakan cagri cetin

  ALMAN TV’SiNDE SELÂNiKLi KAMÂL’IN iSLAMA VE MÜSLÜMANLARA YAPTIĞI ZÂLiMLiK, DEHŞET NEFRET, ZULÜM VE DiKDATÖRLÜK ANLATILIYOR!!! KAMÂLiSTLER “ATA’MIZI TÜM DÜNYADAKi GÂVUR LiDERLER SEViYOR, SAYIYOR” DiYORLAR.. TABiiKi SEVECEKLER, ÇÜNKÜ MÜSLÜMANLARA YAPAMADIKLARI GÂVURLUKLARINI, ZULMÜ, ZÂLiMLiĞi VE DiKDATÖRLÜĞÜ, SELÂNiKLi KAMÂL’E YAPTIRDILAR !!!!!!!
  PEKi NEDEN SELÇUKLU, OSMANLI SULTANLARINI VE 37.SUTANIMIZ RECEP TAYYiP ERDOĞANI SEVMiYORLAR??? MÜSLÜMANLARA KARŞI OLAN ZULMÜ VE iSTEDiKLERi DiĞER GÂVURLUKLARI MÜSLÜMAN SULTANLARIMIZA YAPTIRAMADIKLARI iÇiN !!!!!!!!!!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=tTY6hUIPFxk&t=25s&list=PLByp2S4aWgFcymY-XhxWokX_DDSMWrmJw&index=194

 2. hakan cagri cetin

  (2. BÖLÜM)
  BAKALIM, GÂVUR FRANSIZ POLiTiKACILARI SELÂNiKLi KAMÂL’I NASILDA MUHTEŞEM BiR ŞEKiLDE TARiF EDiYOR …!!!
  KAMÂLISTLER iZLESiN VE GÖRSÜNLER ATA’LARI KiMMiŞŞŞ…!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=UmwdR5XDP_E&t=0s&list=PLByp2S4aWgFcymY-XhxWokX_DDSMWrmJw&index=6

  (lütfen, ALLAH RIZASI için facebookta, twitterde vs her yerde paylaşalım bu gerçekleri ki uyuyan paslanmış hücreleride uyandırmış olalım ALLAH’IN iZNiYLE kardeşlerim!!!)

 3. Hakan Çağrı Çetin

  Bakalım alman politikacıları ne diyor selânikli kamâl hakkında

  https://youtu.be/ilsYz8I9nJQ

 4. Büyük Doğu’nun yirmidokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” diye yazılan makaleden:

  İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en manidar sözünü söyledi.
  Dedi ki:
  “Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulus birliği etmiş olur ve Hristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz.”
  Lozan’da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıdları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hristiyan emellerinin Türkiye’yi mazisindeki ruh ve mukaddesatı kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki:
  “Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden (yani an’ane-i İslâmiyet’ten) kurtulmak hususunda besledikleri (yani İsmet’in beslediği) azmin, inkâr edilmez delilidir.”
  Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahhasının yani İsmet’in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat’î azimle ne kasdettiğini ve bunu hangi maksad altında İslâmiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lâzımdır.
  Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzât karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda olduğu için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa’dan
  Ankara’ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) İzmir’den Ankara’ya götüren trenle Eskişehir’de buluşuyor.
  Bir arada ve başbaşa seyahat…
  Sonra Ankara gizli meclis toplantıları…
  Fakat esas mes’elelerde daima başbaşa.
  Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: “Din öldürülecektir.”
  Lozan Konferansı’nın ikinci sahifesi: …Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır.
  Yani dini terk ile herşey yapılacak.
  Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle bu millette, İslâmiyet’i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salib kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhâssa hudud dışı değil de, hudud içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şübheden vârestedir. Nihaî Vesika
  Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarası’nda “Türkler’in istiklalini ne için tanıdınız?” diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon’un verdiği cevab:
  “İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır.
  Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz.” Yani Mustafa Kemal ve İsmet’in verdikleri karar, Türk Milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.
  Artık bunun üzerine herşey apaçık anlaşılıyor değil mi?..
  Gizli anlaşmanın entrikası:
  Türkler’e dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun’î istiklal işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile Yahudiliktir.
  Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum’dur.
  Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvelâ Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır.
  Yani masonluk hasebiyle Kur’anın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak.
  Hayim Naum müdhiş plânının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:
  “Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz.
  Onlara ben İslâmiyet’i ve İslâmî temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”
  Aynı Hayim Naum, Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş.
  Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani’ kalmamıştır.
  Hayim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak plânın muvaffakıyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde -yani Mustafa Kemal yanında- emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir.
  Öyle ki bu tesir, mahud mevzuda Hayim Naum’dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk’ü içinden vurmanın plânını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadîs-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı Ahmediye’ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmibeş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

 5. kemalistlerin de her şahısperestte olduğu gibi bu gibi şeyler onların “imanlarına” bir zeval vermez

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI © 2015 YASAL UYARI: Sitemizde bulunan www.ihvanlar.net imzalı yazılardan alıntı yapılması halinde sitemiz kaynak belirtilmelidir.