Zekâtın hesap günü yani yükümlülük günü ile ödeme günü farklı olursa

Zekâtın hesap günü yani yükümlülük günü ile ödeme günü farklı olabilir. Burada önemli olan kişinin zekât yıldönümünü bilmesidir.
Zekât yıldönümü, nisap miktarı zenginliğe sahip olan bir kimsenin bu tarih üzerinden bir yıl geçmesidir ki kişi bu bir yılsonunda yine nisap miktarı zenginliğe sahipse, zekâtla mükellef olur.
Yıl hesabında miladi değil, kameri takvim esas alınır.
Mesela Ahmet, Hicri 1425 senesi Şaban ayının onuncu günü nisaba malik olmuş olsun. Ahmet, Hicri 1426 senesi Şaban ayının onuncu günü, sene içerisindeki azalış-artışlarla beraber yine nisaba malik ise, zekâtla mükellef olur. O günden itibaren zekâtı ödemelidir. Mesela Ramazan ayının birinde zekâtını verse, Ahmet’in zekât yıldönümü Ramazan ayının biri değil, Şaban ayının onuncu günüdür. Nisaba malik olduğu sürece yani sıfırlanmadığı sürece zekât yıldönümü aynıdır.
Her Müslüman zekat yıldönümünü yani zekatla mükellef olduğu tarihi iyi bilmeli ve bunu takip etmelidir.
Sorunuzdaki ifadeden yola çıkacak olursak;
Arkadaşınızın zekât yıldönümünü 1 Ramazan olarak kabul edelim. Arkadaşınız sene içerisinde bu yılki zekâtına mahsuben diyelim ki bin lira vermiş olsun. Bu sene 1 Ramazan tarihinde arkadaşınız zekâta tabi mallarını (para, altın-gümüş, ticari mal) hesaplar ve bunlara alacaklarını ekler. Sonra da toplamdan borçlarını çıkarır. Kalan miktara göre nisaba malik ise yüzde iki buçuğunu hesaplayıp zekâtını verir. Ve diyelim ki ödemesi gereken zekât miktarı iki bin lira çıktı. Bunun bin lirasını zaten sene içerisinde vermişti. O halde bin lira zekât olarak vermesi gerekmektedir.
Sizin soruyu sorduğunuz ve bizim de soruyu cevapladığımız tarihin 30 Şaban olduğunu kabul ediyoruz. Buna göre arkadaşınızın yarın bir ödemesi var. Yani ödemeden kasıt bir borcu var. Bu miktarı, zekâta tabi mal ve alacakların toplamından çıkarır. Kalan miktar nisaba malik ise onun zekâtını verir. Yok, kalan miktar nisabın altında ise, bu durumda zekât ile mükellef olmaz ve sene ortasında verdiği zekât, nafile sadaka hükmünde olmuş olur.

PAYLAŞ