İmanın şartı 6 mıdır? Amentü duası uydurma mı?

   Bazı kimseler “İman’ın şartı 5’tir, Kur’an-ı Kerimde beş şart sayılmıştır. İmanın şartı 6 diye birşey yoktur, amentü uydurmadır” demektedirler. Bunlara şu şekilde cevap verilebilir.
   Kur’an-ı Kerimde Allah’u Teala (Celle Celaluhu) bizim bildiğimiz manadaki amentüyü çeşitli yerlerde bildirmiştir. Bunlara göz atacak olursak:
ALLAH’A, MELEKLERE, KİTAPLARA, PEYGAMBERLERE
   “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara 285)
AHİRETE İMAN
   “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa 136)
KADER
   Kaderi ifade eden ayetlerde ise kaderin önemine vurgu yapılır.

   “Bu önce geçenlerde Allah’ın geçerli kıldığı sünneti (işidir-adeti) dir. Allah’ın emri mutlaka yerini bulan bir kaderdir.”(Ahzab 38)

   “Çünkü biz herşeyi bir takdir ile yarattık.”(Kamer 49)

   “Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadid 22)

   Bütün bunlar Peygamber Efendimiz’in hadis-i şerifinde iman esasları olarak toplanmıştır:

   Hazreti Cebrâil: “Ya Muhammed! Îman nedir? Açıklar mısın?” deyince; Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
   “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe îman etmendir. Kadere de, hayrına ve şerrine (hayır ve şerrin Allah’ın takdiri ile olduğuna) îman etmendir.” (Buhârî – Müslim İbni Mâce – Tirmizî – Ebû Dâvûd – Nesâî)
   İşte îmanın temel esasları bu delillerden şekillenmiştir. Bir çok şeye inanmamız gerekiyor ancak imanın sahih olabilmesi 6 esasa dayanır. Yani bu altı esas temel teşkil eder. Nasıl ki İslam’ın alameti farikası namaz ise İmanın alameti de bu temel esaslara inanmaktır. Diğer meseleler bu 6 ana esasın içinde değerlendirilecek şeylerdir.
   Mesela Allah’tan başka bir varlığa tapmamak “Allah’a iman”, Peygamberlerin kendilerine inen vahyi insanlara eksiksiz aktarması “peygamberlere iman”, Gaybe inanmak da “kadere iman” konularında işlenir.
   Kur’an-ı Kerimden ve sünnetten delili olan bu hususu “yoktur” diyerek inkar etmek cahilliğin bir eseridir.
   AMENTÜ: Alimler insanlara kolaylık olması için bir eğitim metodu olarak hadis-i şerifteki ifadeleri almışlar ve “ben iman ettim” şeklinde okutmuşlardır. Adı “amentü duası” olarak meşhur olmuştur. Amentü duası bir ayet değildir. Sadece ayet ve hadis-i şerifte geçen imanın şartlarını içinde barındıran bir ders bölümüdür. Bu sebeple kimse “uydurmadır” diyemez…
   KADER İMAN ŞARTI EĞİL Mİ?
   Yukarıda verdiğimizi iki ayette Allah’a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahirete iman açıkça zikredildiği halde “kader” zikredilmiyor. O halde kadere iman, iman şartı değil mi?
   Değerli kardeşlerimiz, Kur’an-ı Kerim bize dini esaslarda sınırı çizer ve bir anayasa gibi temel teşkil eder. Her önüne gelen “ben burada bunu gördüm, şunu görmedim, o halde yok” diyerek Allah’ın kelamını kendi kafasına göre yorumlayamaz. Ayetleri anlayabilmek aralarında bağlantı kurabilmek için, bu ayetleri bize getirip tefsir eden kainatın Efendisine kulak vermemiz gerekir. İman esaslarını da, imanın nasıl korunacağını da, İslamın nasıl yaşanacağını da (namazın nasıl kılınacağını gösterdiği gibi) O yüce Peygamber gösterecek, ümmetine rehberlik edecektir. 
   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de yukarıdaki hadis-i şerifte kadere inanmayı imanın temel esasları arasında saymıştır.
   Başka bir hadis-i şerifinde ise kaderi inkar edenleri uyarmıştır:
   “Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri “kader yoktur!” diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” [Ebu Davud, Sünnet 17, (4692)
   Kader yani Allah’ın ezeli ilmi ile olacakları bilmesi ve yazmasına iman etmek o kadar mühimdir ki, Peygamberimiz bu hususa inanmayanların ümmetin mecusilerinden olacağını zikretmiştir.
   Peygamberimizin onca uyarısına rağmen günümüzde kader inkarcılarının çoğalması “Allah’ın geleceği bilmeyeceği” gibi bir saçmalığı ortaya atacak kadar alçalan zatların çıkması bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
İMANIN ŞARTI ALTIDIR – SAYALIM
1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
2- Meleklerine inanmak
3- Kitaplarına inanmak
4- Peygamberlerine inanmak
5- Kaza ve kadere inanmak
6- Ahirete inanmak
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ