Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm nedir?

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm’a (zikrine) devam edin. (Tirmizî-Ahmed İbni Hanbel) 
   Celâl sözlükte; izzet, şeref, azamet, güç ve kudret demektir. Kerem kökeninden gelen ikrâm ise hiçbir karşılık beklemeksizin bol bol lütuf, ihsan ve hibe eden demektir. Kısaca anlamı “Ey azamet ve kerem sahibi olan
Allahım!” demektir.
   Esmâü’l-Hüsnâ’dan yani Allah’ın (c.c.) en güzel isimlerinden olan “Yâ
ze’l-celâli ve’l-ikrâm”, hem zikir, hem şükür hem de dua anlamında olduğundan, Peygamberimiz (s.a.v.) buna devam etmemizi yani sık sık okumamızı bize tavsiye ediyor.
 Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Allah’ın doksan dokuz ismi vardır; kim bunları sayarsa (tek tek
okursa) cennete girer. (Tirmizî-Hâkim-Beyhakî)
   Diğer bir hadîs-i şerifte de, “Kim bunları ezberlerse” rivayeti vardır. (İbni Mâce)
   Yüce Allah buyuruyor:
   Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) Allah’ındır. O halde O’na, onlarla dua edin.(A’râf, 180)
   Allah’a (c.c.) ancak Esmâü’l-Hüsnâ’dan biri ile dua yapılır ve ancak Esmâü’l-Hüsnâ’dan biri ile zikir edilir. Örneğin, tanrım tanrım diye dua edilemez ve tanrı tanrı diye zikir edilemez.
   Esmâü’l-Hüsnâ’dan olan “Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” hem dua hem d zikirdir. Çünkü Kur’an’da Rahmân Sûresinin iki âyetinde geçmektedir.
Yüce Allah buyuruyor:
   Yer üzerinde bulunan her canlı fânidir (geçicidir). Ancak celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâkidir (ebedîdir). (Rahmân, 26-27)
Yüce Allah buyuruyor:
   Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi ne yücedir! (Rahmân, 78)
Ahmet Tomor Hoca – ihvanlar.net

PAYLAŞ