“Gülen’in Karanlık Dünyası”…

Ali ErenYe­ni Şa­fa­k’­ın, 30 Mart Pa­zar­te­si gün­kü, Fet­hul­lah Gü­le­n’­in ma­son ol­du­ğu­na da­ir “GÜ­LE­N’­İN KA­RAN­LIK DÜN­YA­SI­” baş­lık­lı ha­be­ri ve ya­yın­la­dı­ğı bel­ge­ler, oku­yan­la­rı da­ha o gün deh­şe­te dü­şür­dü.
Bu ka­da­rı­nı da bek­le­mez­dik / tah­min et­mez­dik di­yor­lar.
Ama ilk gün ve­ri­len bil­gi­ler bi­zim izin deh­şe­te dü­şü­re­cek şey­ler de­ğil.  Ön­ce­ki yıl­lar­da za­ten Fa­tih Al­tay­lı, bir ma­son olan Bil­gi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Rem­zi San­ver’le yap­tı­ğı prog­ram­da bu ma­son­luk me­se­le­si­ni di­le ge­tir­miş, Gü­le­n’­in ken­di­sin­den de avu­kat­la­rın­dan da hiç­bir iti­raz gel­me­miş, sü­kût­la kar­şı­lık ve­ril­miş­ti.
Ama “Sü­kût ik­rar­dan ge­li­r” ka­ide­si her­kes için ge­çer­li­dir.
Fa­tih Al­tay­lı­’nın, “Si­ze Ne­o (ye­ni) İs­la­mik Ma­son di­ye­bi­lir mi­yiz, çün­kü ma­son­lar­la pa­ra­lel fi­kir ve amaç­la­rı­nız var?“​ so­ru­su­na Gü­le­n’­in, “Ma­son­luk kö­tü bir şey de­ğil, ta­bi­i ki di­ye­bi­lir­sin” ce­va­bı­nı ver­me­si, hem bir iti­raf hem de bir ka­bul idi. Eğer öy­le de­ğil idiy­se, bu­nun bu­gü­ne ka­dar bir açık­la­ma­sı ve­ril­me­liy­di.
Fa­tih Al­tay­lı, Gü­le­n’­in ce­va­bı kar­şı­sın­da şa­şır­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­yu bir­kaç kez yaz­dı­ğı­nı söy­le­di­ği hal­de, şim­di­ye ka­dar Gü­le­n’­in ma­son ol­du­ğu­nu red­de­den bir açık­la­ma gör­me­dik. Yok­sa ya­pıl­dı da biz mi ka­çır­dık?
Ye­ni Şa­fa­k’­ın ha­be­ri­ne kar­şı ta­raf­tan he­men iti­raz­la­rın gel­me­si, şim­di­ye ka­dar sus­kun kal­dı­ğı­nın is­pa­tı ola­bi­lir mi?
Şim­di­ye ka­dar Gü­len ve ce­ma­ati hak­kın­da za­man za­man ha­ber­ler yap­tı­ğı ve ya­zı­lar yaz­dı­ğı hal­de, bu ye­ni ma­son­luk ha­be­ri kar­şı­sın­da hay­ret­kâr bir ta­vır içi­ne gi­ren­le­re ise, gü­lüm­se­ye­rek “Sa­bah-ı şe­ri­fi­niz hay­rol­sun! Gü­nay­dın!” de­me­li.
Çün­kü:
Genç-yaş­lı, ka­dın-er­kek bin­ler­ce ma­sum Fi­lis­tin­li­’nin, sa­yı­sı­nı bil­me­di­ği­miz yi­ne bin­ler­ce Fi­lis­tin­li ço­cu­ğun öl­dü­rül­me­si kar­şı­sın­da ses çı­kar­ma­yıp, ölen üç-beş ta­ne İs­ra­il­li ço­cuk için göz­ya­şı dök­tü­ğü­nü söy­le­yen bir kim­se, ma­son ol­sa ne ya­zar ol­ma­sa ne ya­zar!
Ma­vi Mar­ma­ra­’nın, -İs­ra­il ka­ra­su­la­rı­na de­ğil- mil­let­le­ra­ra­sı ka­ra­su­la­rı­na gir­me­si hak­kın­da, İs­ra­il’­i kas­te­de­rek  “O­to­ri­te­den izin alın­ma­lıy­dı­” di­yen bir kim­se, ma­son ol­sa ne olur, ol­ma­sa ne olur!
Mil­let­le­ra­ra­sı su­la­ra gir­mek için İs­ra­il’­den izin alın­ma­sı­nı söy­le­yen bir ki­şi, o su­la­rın İs­ra­il’­e ait ol­du­ğu­nu söy­le­miş ol­mu­yor muy­du!
O za­man is­ter is­te­mez, in­san­la­rın ak­lı­na şu so­ru gel­mez mi:
Bir kim­se­nin gön­lü, o mil­let­le­ra­ra­sı su­la­ra İs­ra­il’­in sa­hip ol­ma­sı­nı is­te­me­se, İs­ra­il’­e ve İs­ra­il­li­le­r’­e kar­şı kal­bi bu dü­şün­ce­ler­le çar­pı­yor ol­ma­sa, di­li böy­le ko­nu­şur mu?
Bu so­ru­nun ce­va­bı el­bet­te ki, İs­ra­il’­i oto­ri­te ka­bul eden­le­re dü­şer.
LI­ONS, RO­TER­YEN, MA­SON
Bir ön­ce­ki ya­zım­da Sa­yın Bü­lent Arın­ç’­ın, ro­tar­yen­le­re “Pey­gam­ber Efen­di­mi­z”­in “Ve­ren el alan el­den ha­yır­lı­dı­r” ha­di­si­ni ha­tır­la­ta­rak, “Siz­ler de ha­yır­lı ola­nı ya­pı­yor­su­nuz. Siz ve­ren el­si­niz, öpü­le­cek el­si­ni­z” de­di­ği bil­gi­si­ni ver­miş­tim.
Ro­ter­yen­ler­den baş­ka bir de li­ons ve ma­son­lar var. Li­ons­lu­ğu li­se, ro­ter­yen­li­ği üni­ver­si­te ka­bul eder­sek, ma­son­lu­ğu üni­ver­si­te me­zun­lu­ğu ka­bul et­mek ye­rin­de olur.
Ma­son­lu­ğun ilk ve esas mer­ke­zi İn­gil­te­re­’dir. Son­ra baş­ka kol­lar da çık­tı. Fran­sa ma­son­lu­ğu, İs­viç­re ma­son­lu­ğu gi­bi…
İn­gi­liz / İs­koç ma­son­lu­ğun­da, mut­la­ka bir di­ne inan­mak şar­tı ara­nı­yor. Din­siz­le­ri ka­bul et­mi­yor­lar. Ama Fran­sız ma­son­lu­ğun­da bu şart yok. On­lar, “Ne olur­san ol ge­l” gi­bi, din­siz­le­ri de alı­yor­lar.
(Hoş, Haz­re­ti Mev­lâ­nâ­’ya nis­pet edi­len bu söz ona ait de­ğil­dir.)
Ma­son­lu­ğu bel­ge­ler­le is­pat edi­len meş­hur Ce­mâ­led­din Af­gâ­nî, ön­ce İn­gi­liz / İs­koç ma­so­nu ol­muş­tu.“Müs­lü­man gö­zük­tü­ğü hal­de Müs­lü­man ol­ma­dı­ğı, H­ris­ti­yan ve Ya­hu­di de ol­ma­yıp din­siz ol­du­ğu içi­n” İs­koç ma­son­lu­ğun­dan atıl­dı.
Fran­sız ma­son­lu­ğun­da bir di­ne inan­ma şar­tı aran­ma­dı­ğı için, Af­gâ­nî Fran­sız ma­so­nu ol­muş­tur.
Fran­sız ma­son­lu­ğu­nun ana ki­ta­bın­da şu ya­zar:
“Bi­zim üç düş­ma­nı­mız var­dır: Din, ai­le, ka­nun.”
Ma­son­lar ne ka­dar in­kâr eder­se et­sin­ler ger­çek bu­du­r…
Ali Eren Hocaefendi

PAYLAŞ