Yahudileri Anmada Yarış mı, Paralellik mi?

Ali ErenSö­ze “KA­Dİ­P”­i ta­nı­ta­rak baş­la­ya­lım. KA­DİP, Kül­tür­le­ra­ra­sı Di­ya­log Plat­for­mu­’nun kı­sa adı­dır. Onur­sal baş­kan­lı­ğı­nı Fet­hul­lah Gü­len’in yap­tı­ğı Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­zar­lar Vak­fı ile be­ra­ber ve ay­nı pa­ra­lel­de ça­lı­şır.
KA­DİP’in Yö­ne­ti­mi Ku­ru­lu­’nu ya­rı ya­rı­ya gayr-i müs­lim­ler teş­kil edi­yor. Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­da şu isim­ler var.
Prof. Su­at YIL­DI­RIM: Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı. (Gü­le­n’­in en ya­kın­la­rın­dan)
Kud­ret AL­TIN­DAĞ: Ge­nel Sek­re­ter.
Prof. Ali ER­BAŞ: Di­ya­net Eği­tim Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü.
Ali Er­kan KA­VAK­LI: Akit Ga­ze­te­si ya­za­rı.
Prof. Be­kir KAR­LI­ĞA: Es­ki KA­DİP Baş­ka­nı, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Tür­ki­ye Eş­gü­düm Ko­mi­te­si Baş­ka­nı. Er­do­ğa­n’­ın baş­ba­kan­lık baş da­nış­ma­nı.
Ce­mal UŞ­ŞAK: Ga­ze­te­ci­ler ve Ya­zar­lar Vak­fı Baş­kan Yar­dım­cı­sı. AKP hü­kü­me­ti­nin seç­ti­ği Âkil Adam­la­r’­dan. Ab­dul­lah Öca­la­n’­ı kas­te­de­rek, “A­ra­dan bu ka­dar za­man geç­miş, hâ­lâ ba­zı­la­rı be­bek ka­ti­li di­yor­lar. Bu­na ne lü­zum va­r” di­yen zat. Ka­nal 7’de bir prog­ram­da, “Dün Gü­ney Ko­re­’den gel­dim. Ora­da ön­ce­le­ri Hris­ti­yan­lar yüz­de 15 idi, şim­di yüz­de 25 ol­muş­lar. Be­nim bu­na mem­nun ol­mam icap et­mez mi?” di­yen zat.
Do­si­te­ous ANAG­NAS­TO­PU­LOS: İs­tan­bul Rum Pat­rik­li­ği Ba­sın Söz­cü­sü.
Er­dinç ÇE­KİÇ: Ro­man Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (ED­ROM) Baş­ka­nı.
Prof. İl­yas ÜZÜM: Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si.
Kad­ri­ye ER­DEM­Lİ: Es­ki İs­tan­bul Müf­tü Yar­dım­cı­sı.
Ke­nan AL­TI­NI­ŞIK: Sür­ya­ni Ka­dim Met­ro­po­li­ti Özel Ka­le­mi.
Lou­is PE­LAT­RE: La­tin Ka­to­lik Ce­ma­ati Ru­ha­ni Rei­si.
Me­tin TAR­HAN: Ale­vi Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı.
Prof. Ni­ya­zi ÖK­TEM: Do­ğuş Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si. “No­el Ba­ba bir Ana­do­lu ere­ni. Onu Müs­lü­man ço­cuk­la­rı­na ta­nıt­ma­lı­yı­z” di­yen ki­şi.
Dr. Ali Arif ÖZ­ZEY­BEK: Mef­fert İmp­lant Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı.
Prof. Ömer Fa­ruk HAR­MAN: Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si. Can­kur­ta­ra­n’­da­ki Ar­ma­da Ote­li­’n­de, şim­di­ki İn­cil­ler hak­kın­da, “Ku­r’­an­la kay­nak­la­rı ay­nı­” di­yen zat.
İzak KOL­MAN: Türk Mu­se­vi­le­ri Ha­ham­ba­şı­lı­ğı Mü­şa­vi­ri.
Yu­suf AL­TIN­TAŞ: Tür­ki­ye Mu­se­vi Ce­ma­ati Ha­ham­ba­şı Ge­nel Sek­re­te­ri.
Za­ven BI­ÇAK­ÇI: Er­me­ni Ki­li­se­si pa­pa­zı.
Ze­ki BA­SA­TE­MİR: Sür­ya­ni Ka­to­lik Ce­ma­ati Mü­te­vel­li He­ye­ti.
* * *
24 Şu­bat 1942’de Stru­ma isim­li yol­cu ge­mi­si, İs­tan­bul/Şi­le açık­la­rın­da bir Sov­yet de­ni­zal­tı­sı ta­ra­fın­dan ba­tı­rıl­mış, 768 Ya­hu­di öl­müş­tü. Si­yo­nist­ler yıl­lar­ca bu olay­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni so­rum­lu tut­tu­lar.
İş­te ölen o Ya­hu­di­ler için, KA­Dİ­P’­in 2014 Ocak ayın­da bir an­ma prog­ra­mı ya­pa­ca­ğı ha­be­ri­ni oku­duk.
Gaz­ze’ye in­sa­ni yar­dım gö­tü­ren Ma­vi Mar­ma­ra ge­mi­sin­de Ya­hu­di­le­r’­in şe­hit et­ti­ği 9 va­tan­da­şı­mız hak­kın­da se­si­ni çı­kar­ma­yan KA­Dİ­P’­in, 1942’de ölen Ya­hu­di­le­r’­i unut­ma­yıp an­mak is­te­me­si, Din­le­ra­ra­sı Di­ya­lo­g’­un gü­zel(!) mey­ve­le­rin­den mi aca­ba?
Ma­dem “Hem na­lı­na hem mı­hı­na­” de­miş­ler, öy­ley­se te­ra­zi­li ol­sun işin bir de di­ğer yü­zü­ne ba­ka­lım:
AKP “Ce­ma­at” ile mü­ca­de­le ha­lin­de ya. “Biz on­lar­dan ge­ri mi ka­la­ca­ğı­z” de­nil­mek is­ten­di­ği için mi bi­lin­mez, ölen o Ya­hu­di­ler için hü­kü­met de bir an­ma prog­ra­mı dü­zen­le­di.
Tö­re­ne, hü­kü­me­ti tem­si­len Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik ve İs­tan­bul Va­li­si Va­sip Şa­hin de ka­tıl­dı. Ha­liy­le, Tür­ki­ye Mû­se­vî­le­ri Ha­ham­ba­şı İsak Ha­le­va, Türk Mû­se­vî Ce­ma­ati Baş­kan Ve­ki­li Mo­ris Le­vi ve çok sa­yı­da Mû­se­vî va­tan­daş da, ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da pek faz­la yer al­ma­yan o tö­ren­dey­di.
Ya­hu­di­le­r’­i an­ma prog­ra­mı, Tür­ki­ye­’de ilk de­fa ve AKP za­ma­nın­da ya­pıl­mış ol­du.
Ha­ni son sı­ra­da di­li­mi­ze “Pa­ra­lel­ci­le­r” sö­zü yer­leş­ti ya.
Bu ko­nu­da her iki ta­raf da Ya­hu­di­le­r’­i an­ma gay­re­ti­ne gir­di­ği­ne gö­re, iki­si bir­bi­ri­ne pa­ra­lel ol­mu­yor mu?
De­ğer­li oku­yu­cu­lar, cu­mar­te­si gün­kü ya­zı­mız­da in­şal­lah baş­ka en­te­re­san bir me­se­le­yi ele ala­ca­ğız…

PAYLAŞ