Bütün Ehli Sünnet kardeşlerimi uyarıyorum

Mehmed Şevket EygiİSLAM Protestanlığı cereyanı, Müslümanlara hazırlanan en büyük tuzaktır. Derin gizli güçlerin gayeleri şudur:
Müslümanları bölmek, birbirinden kopuk bin parçaya ayırmak.
Müslümanları din konusunda bitmez tükenmez verimsiz zararlı tartışmalara çekişmelere çekmek.
Ümmet birliğini parçalamak.
Kur’an ve Sünnet Müslümanlığının içini boşaltmak.
Müslümanları yabancılaştırmak aliene etmek.
Birlikten doğan gücü kırmak.
Light ve ılımlı İslam türetmek.
Ülkemiz kültüründeki hâkim faktör Ehl-i Sünnet ve Cemaat’i yıkmak.
Kutsal kitabımız Kur’anın cahiller, ehliyetsizler, kötü niyetliler tarafından yanlış yorumlanmasına yol açmak.
Sünnete doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde saldırarak fıkhı, onunla birlikte dini yıkmak.
İslamın içine boşaltmak.
Şeriatsiz bir İslam türetmek.
İlahî münzel (indirilmiş) dinimizi uydurulmuş bir din haline getirmek.
Dinî konuları ayağa düşürüp mıncıklamak, magazin konusu haline getirmek.
İslamı din halinden çıkartıp bir hümanizma ve ideoloji haline getirmek.
ABD, AB, İsrail, Haçlılık, uluslararası kapitalizm ve sömürgecilik emellerine hizmet etmek.
Bütün Ehl-i Sünnet kardeşlerimi uyarıyorum.
1. Gerçek İslamın temel değerlerinden biri Ümmet birliğidir. Bütün mü’minler tek bir Ümmet oluşturur. Tefrika çekişme tepişme haramdır.
2. İslamın Kur’andan sonra ikinci temel kaynağı Sünnettir.
3. Müslümanların râşid ve âdil bir İmama biat ve itaat etmeleri gereklidir.
4. İslam dininin Şeriati vardır, mü’minler buna uymalıdır.
5. Dinî konular ve meseleler rasih ve ehl-i zikir icazetli ulema ve fuqahadan öğrenilir.
6. Kur’an re’y ve heva ile yorumlanamaz.
7. Cahillerin, yetersizlerin, ehliyetsizlerin dinî konuları tartışıp mıncıklamaları caiz değildir.
8. Zaruriyat-ı diniyeye aykırı fetva verilemez, ictihad yapılamaz. Böyle ictihadlar fetvalar görüşler geçerli olmaz.
9. Fazlurrahmanın tarihsellik mezhebi, İslamı içinde yıkmaya yönelik en tehlikeli bid’attir, sapıklıktır.
10. Sarıklı Farmasonlar din önderi ve rehberi olamaz.
11. Resulullah Efendimizin sahih hadislerini AB kriterlerine göre ayıklamak küfürdür.
12. Gerçek İslam’da din ve dünya ayırımı, sekülerlik yoktur.
Kalbinde iman olan, Müslümanların birlik halinde olmasını isteyen, tefrika ve bölünmeyi önlemek isteyen İslam Protestanlığı fitnesinden uzak dursun.
Dini konular cahiller tarafından tartışılmasın, mıncıklanmasın.
Dinde TECDİT vardır ama PROTESTANLIK yoktur.
Tecdid vazifesini her asrın başında zuhur eden MÜCEDDİTLER yapar. İmam Gazalî, İmam Rabbanî gibi.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat, bozuk fırkalar ile eşit tutulamaz.
Ehl-i Sünnet İslam’ın ana caddesidir, Sevad-ı Âzam’dır.
İslam Protestanlığı vebasından uzak duralım.
Mehmet Şevket Eygi – Milli Gazete

PAYLAŞ