Namaza başlarken elleri kaldırmak

   Bir kimse namaza başlamak istediği zaman tekbir alır ve ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırır.
   Tekbir alırken ellerin kaldırılması sünnettir. Peygamberimiz, bedeviye namazı öğretirken elleri kaldırmayı (farzlarından) saymamıştır.
   Delili şu rivayettir:
   “O parmaklarını açarak tekbir aldı” (Tirmizi, Salat 63; ibn Huzeyme, Sahih, 1/233; ibn Hibban, Sahih, V/&&; Hakim, Müstedrek, 1/359; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, II/27)
   “Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tekbir aldığı zaman ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı.” (Darimi, I/362; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/301; Ebu Davud, Salat 114, 115; Nesai, iftitah 11; İbn mace, İkametu’s-Salat 15; İbn huzeyme, Sahih, I/242; ibn Hibban, Sahih, V/170; Taberani, el-Mucemul Kebir, XXII/35; Beyhaki, es-Sünenül-kübra, I/310)
   Hanefiler ve Ebu Musa el-eşari’nin de görüşü, ellerini başparmaklarını kulak yumuşağına gelinceye kadar kaldırmasıdır. Parmaklarını açmak için zorlamaz, serbest bırakır. El olabildiğince kıbleye dönük olmalıdır. Eller kaldırılır, baş öne eğilmez…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ