Maturidi Eserler ve Müellifleri

En Geniş Maturidi Literatürü (Kitaplar ve Alimler/Çeşit ve Tarihi Sıralarına Göre)
1-Kitaplar ve Metinler
1-Kitabut Tevhid ve İspatus Sıfat(eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi)
2-Tevilatul Kuran( eş Şeyhül İmam Alemül Hüda Ebu Mansur el Maturidi
3-Sevadul Azam ala Mezhebil İmamil A’zam(eş Şeyhül İmam El Hakim es Semerkandi)
4-Cümeli Usulid Din(İmam Ebu Seleme es Semerkandi)
5-er Redd ala Ehlil Heva(İmam Ebu Muti’ en Nesefi)
6-et Temhid fi Beyanit Tevhid(İmamül Mühtedi Ebu Seleme es Semerkandi)
7-Usulud Din(İmamül Kadı Sadrulislam Ebul Yüsr el Pezdevi)
8-Telhisul Edille li Kavaidit Tevhid(İmam Hüccettül Hakk Rüknülislam Ebu İshak ez Zahid es Saffari)
9-Risale fil Kelam(İmam Hüccettül Hakk Rüknülislam Ebu İshak ez Zahid es Saffari)
10-Tebsıratul Edille fi İlmil Kelam(İmamül Ecell Seyfulhakk Ebul Main en Nesefi)
11-Bahrul Kelam(İmamül Ecell Seyfulhakk Ebul Main en Nesefi)
12-et Temhid Li Kavaidit Tevhid(İmamül Ecell Seyfulhakk Ebul Main en Nesefi)
13-Akaidi Nesefi(İmam Necmeddin Ömer Nesefi)
14-Lübabül Kelam(İmam Alaeddin el Üsmendi)
15-Kasidei Bed’i Emali(İmam Ali el Uşi)
16-El Kifaye fil Hidaye(eş Şeyhül İmam el Üstad Nureddin es Sabuni)
17-el Bidaye(eş Şeyhül İmam el Üstad Nureddin es Sabuni)
18-el Münteka min İsmetil Enbiya(eş Şeyhül İmam el Üstad Nureddin es Sabuni)
19-el Hadi fi Usulid Din(İmam Cemaleddin el Habbazi)
20-el Akidetür Rukniyye(İmam Ubeydullah es Semerkandi)
21-es Sahaiful İlahiyye(İmamül Hakim Şemşeddin es Semerkandi)
22-el Mutekadat(İmamül Hakim Şemşeddin es Semerkandi)
23-el Envarul İlahiyye(İmamül Hakim Şemşeddin es Semerkandi)
25-Umdetul İtikad(İmam Ebul Berakat Hafizuddin en Nesefi)
26-Ta’dil el Ulum el İlahiyye fil Mantık vel Kelam vel Heyet(Sultanul Ulema Sadrulmuhakkikin Sadruşşeria)
26-el Maksad fi İlmil Kelam(İmamül Muhakkik Ekmeleddin el Baberti)
27-el Müsayere fil Akaidil Münciye(İmamül Hümam Kemaleddin İbnül Hümam)
28-Kaside-i Nuniyye/Cevahirul Kelam(İmamül Kadı el Muhakkik Hızır Bey)
29-Tehafütüt Tehafüt(Şeyhülislam Hocazade Efendi)
30-el Mealim fi İlmil Kelam(Allame Taşköprüzade Efendi)
31-Ravzatul Cennat fi Usulid Din(Allame Hasan Kafi Akhisari)
32-Reddi Revafız(İmamür Rabbani Ahmedi Faruki Serhendi)
33-İsbatün Nübüvve(İmamür Rabbani Ahmedi Faruki Serhendi)
34-Mektubatir Rabbani/İtikad Mektubatları(İmamür Rabbani Ahmedi Faruki
Serhendi)
35-Usulul Münife(Allame Kadıl Kudat el Beyazi/Beyazizade Ahmed Efendi)
36-Mesaili Kelamiyye(Allametül Mütehabbirin Muhammed el Akkirmani)
37-Tenkihul Kelam fi Akaidi Ehlil İslam(Allame İmam Harputi)
38-İzharul Hakk(Allame Rahmetullah Hindi)
39-El Farık Beynel Halık vel Mahluk(Allame Bahçecizade Efendi)
41-el Mutekadul Muntekad(Allame Fazlur Resul El Bedayuni)
42-Mevkıful Akl vel İlim(Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi)
43-el İstibsar fit Tehaddüsi anil Cebr vel İhtiyar(İmam Muhammed Zahid el Kevseri)
44-Safaatul Burhan ala Safahatil Udvan(İmam Muhammed Zahid el Kevseri)
45-Tekmile-i Seyfis Sakil(İmam Muhammed Zahid el Kevseri)
46-Makalat(İmam Muhammed Zahid el Kevseri)
47-Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali(İsmail Fenni Ertuğrul)
48-Mezhepler Tarihi(Yakında Çıkıcak/Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
49-Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
50-İslami Bilincin İhyası(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
51-Sözü Müstakim Kılmak(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
52-Müslümanca Bir Hayat İçin(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
53-Sana Dinden Sorarlar(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
54-İhya ve İnşa(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
55-İslam ve Modern Çağ(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
56-Modern Fetvalar Çağdaş Hurafeler(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
57-Çağdaş Dünyada İslami Duruş(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
58-Peşaver Geceleri Reddiyesi/Şiaya Cevap(Çıkıcak/Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
2-Şerhler;
1-Şerhul Fıkhıl Ebsat(İmamul Fakih Ebu Leys es Semerkandi)
2-Şerhu Cümeli Usulid Din(İmam İbn Yahya)
3-Şerhu Tevilatil Kuran(İmamül Ecell Seyfulhakk Ebul Main en Nesefi)
4-Nurul Lami’ ve Burhanus Satı’ fi Şerhi Akidetit Tahavi(eş Şeyhül İmam Ebu Şüca en Nasıri)
5-et Tesdid fi Şerhit Temhid(İmam Hüsameddin Sığnaki)
6-el Maarif fi Şerhis Sahaifil İlahiyye(İmamül Hakim Şemseddin es Semerkandi)
7-Beşaratul İşarat fi Şerhil İşarat vet Tenbihat(İmamül Hakim Şemseddin es Semerkandi)
8-Şerhi Tadil el Ulum el İlahiyye(Sultanul Ulema Sadrulmuhakkikin Sadruşşeria)
9-El İtimad fi Şerhi Umdetil İtikad(İmam Ebul Berakat Hafızuddin en Nesefi)
10-Şerhul Maksad fi İlmil Kelam(İmamül Muhakkik Ekmeleddin el Baberti)
11-Şerhu Umdetil Akaid(İmamül Muhakkik Ekmeleddin el Baberti)
12-Şerhu Tecridil Kelam(İmamül Muhakkik Ekmeleddin el Baberti)
13-Şerhu Akidetit Tahavi(İmamül Muhakkik Ekmeleddin el Baberti)
14-Eş Şerhul Cedid ala Umdetil Akaid(İmam Cemaleddin el Konevi)
15-el Kalaid fi Şerhil Akaid(İmam Cemaleddin el Konevi)
16-el İntikad fi Şerhil İtikad(İmam Akşehri)
17-Şerhul Akaidin Nesefiyye(İmam Sadeddin et Taftazani)
18-Şerhu Kasidetin Nuniyye(Allame Hayali)
19- Şerhu Kasidetin Nuniyye(Allame Davud el Karsi)
20- Şerhu Kasidetin Nuniyye(Allame Osman el Uryani)
21-el Kavlul Fasl fi Şerhi Fıkhıl Ekber(Allame Behaaddinzade Efendi)
22-Minahur Ravzil Ezher fi Şerhil Fıkhıl Ekber(İmam Aliyyül Kari)
23-Şerhu Bed’il Emali(İmam Aliyyül Kari)
24-İşaratul Meram min İbaratil İmam(Allame Kadıl Kudat el Beyazi/Beyazizade Ahmed Efendi)
24-Şerhul Emali(Allametül Mütebahhirin Muhammed el Akkirmani)
25-Gayetul Meram fi Şerhi Bahril Kelam(İmam İbn Bukayra)
26-Şerhu Kavaidil Akaid(İmamül Allame Murtaza ez Zebidi)
27-el Envarul İlahiyye fi Şerhil Mukaddimetis Sunusiyye(İmamül Allame Abdulgani en Nablusi)
28-el Metalibul Vefiyye fi Şerhi Feraidis Seniyye(İmamül Allame Abdulgani en Nablusi)
29-eş Şerhul Cedid ala Akaidin Nesefiyye(İmam Şihabuddin el Mercani)
30-Tenkihul Kelam Şerhi(Allame İmam Harputi)
31-el Müstenedül Mutemed(İmam Ahmed Rıza Han el Barelvi)
32-Amentü Hassasiyeti/Yeni Usulul Münife Şerhi(Çıkıcak/Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
33-Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi(Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
34-Mufassal Tahavi Akidesi Şerhi(Çıkıcak/Allame Ebubekir Sifil Hocaefendi)
3-Haşiyeler;
1-Haşiye-i Hayali ala Şerhil Akaid
2-Haşiye-i Mevlana Isam ala Şerhil Akaid
3-Haşiye-i Siyalkuti ala Haşiyetil Hayali ve Talikatı Gelenbevi
4-Haşiye-i Tehafütit Tehafüt(Allame İbn Kemal Paşa)
5-Haşiye-i Kara Kemal ala Şerhil Akaid(Allame Kara Kemal Efendi)
6-Ikdul Kaladi fi Tahkikil Akaid/Şerhi Akaid Haşiyesi(Allametül Müteabbihhirin Muhammed el Akkirmani)
7-Haşiyei Gelenbevi ala Şerhid-Devvani(Şeyhu Ukelair Rum İsmail el Gelenbevi)
8-Haşiye-i Mercani ala Şerhid Devvani(İmam Şihabuddin el Mercani)
Mustafa Önder Çelen
 

PAYLAŞ