İlahiyat yüksek lisans ve Doktora tez tavsiyeleri

HAZIRLAYAN. ALİ PEKCAN Konya-2011
1. İslam Hukuk Düşüncesinde Hukuk – Ahlak İlişkisi.

2. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Döneminde İslam Fıkhı.

3. Şeri Hukuktan Laik Hukuka Geçişte Ulemanın Duruşu.

4. Debusi’nin Takvimü’l-Edillesi İle sem‘ani’nin Kavatıul-Edillesi’nin Fıkıh Usulü Açısından Mukayesesi

5. İmam Taberi’nin Fıkhi Görüşleri Ve Bunlar Işığında Usulünün Tespiti.

6. İbrahim En-Nehai’nin Fıkhi Görüşlerinin Hanefi Ekolüne Etkileri.

7. İmam Şafii’nin Er-Risale Ve Ümm Adlı Eserlerinde İstihsan Anlayışı.

8. İmam Şafii’nin Er-Risale’de Usul-ı Hadis Terimleri.

9. Er-Risale’de Haberi Vahidin Mahiyeti Ve Fıkhı Bağlayıcılığı.

10. Er-Risale’de Beyan Teorinin Hanefi Ekolündeki Beyan Düşüncesiyle Mukayesesi.

11. İmam Şafii’de “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.

12. İmam Şafii İle Talebelerinin İhtilafları Ve Bunların Sebepleri.

13. Davud-ı Zahirinin İmam Şafii’ye Yönelttiği Tenkitler.

14. Ehl-İ Sünnet Açısından Caferilik Ve Zeydilik.

15. Makasıdu’ş-Şeria Bağlamında Kadının Cinsel Dokunulmazlığı.

16. Tahavi’nin Üç Hanefi İmamından Farklı İçtihatları.

17. İmam Tahavi’nin Eserlerinde “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.

18. Kuran Ve Sünnet Işığında Giyinme Ve Tesettür.
19. Fıkhı Düşünce Bakımından Hanbelîlik – Şafiilik İlişkisi.
20. Kelam İlmi Açısından Hanbelî Düşüncesinin Eşarilikten Etkilenişi.
21. Talak Suresinin İslam Aile Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi.
22. Mudayene Ayetinin İslam Borçlar Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.
23. Muaz Hadisinin İslam Düşünce Sistemine Etkileri.
24. Hukukta Boşluk Kavramı Ve İslam Hukukundaki İz Düşümleri.
25. İslam Hukukunda “Bağlayıcılık” Ve “Geçerlilik” Kavramları.
26. İmam Tahavi’nin Fakihlik Yönü.
27. Endülüs’te Hanefilik.
28. Irak Malikileri.
29. İslam Düşüncesinde Haricilik Ve Umman Sultanlığındaki Hariciler.

30. Şia’ya Göre Hz. Peygamberin Ashabı.
31. Ashab-ı Kiramın Siyasete Bakışı.
32. Hadis Literatüründe “Fedailü’s-Sahabe” Türü Kaynaklar Ve Ahmed b. Hanbel’in Fezaili.
33. Hasais, Fezail, Delail Ve Şemail Türü Hadis Kaynaklarının Hukuki (Fıkhı) Bağlayıcılığı.
34. Sahabe-i Kiramın “Hz. Peygamberin Asarıyla Teberrük” Anlayışı.
35. Şariin Maksatları Işığında İslam Aile Hukuku.
36. İmam Muhammed’in Eserlerinde “Meşhur, Maruf Ve Müstefiz” Kavramları.
37. İmam Malik’in Muvatta’da Kullandığı Usul Kavramlarına Bakış.
38. Muvatta’da “Medine Ehlinin Ameli” Kavramı.
39. İmam Malik’in Öğrencileriyle Fıkhi İhtilafları Ve Nedenleri.

40. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-İ Beyt” Düşüncesi.
41. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-İ Beyt” İmamları.
42.İmam Şafii’nin Müstakil Mezhep İmamı Olma Süreci.
(İmam Şafii’nin Irak-Hicaz-Mısır Dönemleri Bağlamında)
43. Kelam Fıkıh İlimleri Bağlamında İnsan Fiilleri.
44. İmam Eşari’nin Usulcülük Yönü.
45. Kelami Görüşler Bağlamında Mutezile – Maturidilik Mukayesesi.
46. Mükellefin Niyet Ve Maksatlarının Hukuki Değeri.
47. “Fesadü’z-Zaman” Olgusunun Fıkhi Ahkâma Etkileri.
48. Mezheplerin Oluşumunda Coğrafi Konum Ve Kültürel Ortamın Etkisi.
49. Debusi’nin Usuli Görüşlerine Bir Bakış.

50. Hanefi Menakıp Kitaplarında “Hile-İ Şeriyye” Örneklerinin Analizi.
51. Hindistan’da Hadis Çalışmaları.
52. Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi.
53. Makasıt Teorisinin Arka Planı Olarak Ahlak.
54. İslam Fıkhında “Fıtrat Nazariyesi” İle “Doğal Hukuk Nazariyesinin” Mukayesesi.
55. İbn Abdilberr’in Maliki Fıkhındaki Yeri.
56. İbn Abdilberr’in Hadis İlimlerindeki Yeri.
57. İmam Taberi’nin Hadisçiliği.
58. Mecelledeki Istıshab Kaideleri.
59. Hind Alt Kıtasında Fıkıh/Fıkıh Usulü Çalışmaları.

60. İmam Leknevi’nin Hadisçiliği.
61. İmam Leknevi’de Hadis – Fıkıh İlişkisi.
62. Muhammed Enver El-Keşmiri’nin Eserlerinde “Fıkhu’l-Hadis”.
63. Muhammed Enver El-Keşmiri’nin Tasavvufi Yönü.
64. Zemahşeri’nin Tefsirindeki Fakih Ve Hadisçiliği.
65. 21. Yy’da “selefilik Düşüncesinin” Geldiği Son Durum.
66. Selefilik Düşüncesinin Günümüz Toplumsal Olaylarındaki Rolü.
67. Dilde Meyddana Gelen Değişiklikler (Anlam – Kapsam İlişkisi).
68. Tarihselcilik Anlayışı İle Klasik Ulemanın Hükümlerde Nesh Anlayışı Mukayesesi.
69. Kuran-ı Kerim’de Zıt Anlamlı Kelimeler (El-Ezdad).

70. Usul-ı Fıkıh Mantık İlişkisi.
71. Usul-ı Fıkhın Yararlandığı Diğer İslami/İlmi Disiplinler.
72. İ. Karafi’nin Fıkıh Anlayışında Örf Ve Maslahat Kavramı.
73. İ. Tahavi’nin Mukarran Fıkıh Anlayışı.
74. İ. Tahavi’nin “Şerhu Meani’l-Asar’ında Diğer Mezheplere Yaptığı Atıflar”.
75. İ. Tahavi’nin Eserlerinde “İcma” Kavramı.
76. Cessas’ın Tahavi Muhtevasına Yaptığı Şerhte İzlediği Usuli Yöntem.
77. “Delalet” Kavramı (Usul Ve Mantık İlmi Açısından Mukayesesi).
78. Kuran Ve Sünnette Fıkıh Ve Fakih Kavramları.
79. Ansiklopedik Yazar/Âlimlerin İlmi Faaliyetlerinin Benzer Ve Farklı Yönleri (Tahavi, Taberi, İbnü’l-Münzir, İbn Abdilberr Örneğinde).

80. Zemahşeri’nin Fakihlik Yönü.
81. Keşşaf Tefsirinde Ahkâm Ayetlerin Yorumlarında İzlediği Yöntem.
82. Muhammed Habenneke el-Meydanî’nin Tefsir Metodu.
83. İbnü’l-Münzirde İcma – İhtilaf Kavramının Usuli Temelleri.
84. Usul-ı Fıkıh Kavramlarından Amm, Mutlak, Mücmel Kavramları (Benzerlik Ve Farklılıkları)
85. Usul-ı Fıkhın Usul-İ Tefsiri Etkilemesi/Etkileşimi.
86. Fıkhu’l-Hadis Kavramı Ve Usulle Bağlantısı.
87. Haber-İ Vahidle Amelin Usule Etkisi.
88. İnşai – Haberi Ayrımının Usul-İ Fıkha Etkileri.
89. Selçuklu Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.
90. Osmanlı Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.

PAYLAŞ