Coronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklara karşı okunacak ve yazılacak dualar

   Cübbeli Ahmet Hocaeefendi, bulaşıcı hastalıkların şerrinden korunmak için okunacak duaları web sitesinden paylaştı. Ancak bir şartı vardı: Bu duaları para karşılığı satmamak. “Bu Duâları Kendiniz ve Sevdikleriniz İçin Çoğaltabilirsiniz Ama Parayla Satanlara Hakkım Haram Olsun, Virüs Bulaşsın!” diye eklediği yazıda duanın ayrıntılarına yer verdi:

DUALARI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bütün hamdler Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-u selâm bütün duâları kendisinden öğrendiğimiz Muhammmed Mustafâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.

Sizlere hazırladığımız bu duâ mecmûasının başında; okunduğu sabah veyâ akşam hiçbir şeyin okuyana zarar veremeyeceği ve ânî belâ ile karşılaşmayacağı Tirmizî hadîs-i şerîfinde sâbit olan bir duâ bulunmaktadır.

İkinci olarak Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in kötü hastalıklardan sığındığı meşhur hadîs-i şerîf zikredilmiştir.

Ondan sonra iki uzun duâ hizbi mezkûrdur ki bu iki hizb-i şerîf hicrî sene 1270’de yâni bundan 170 sene kadar önce vefât eden Ebû Bekr el-Mullâ el-Ahsâî Hazretleri’nin tertiplerindendir.

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’ne ziyâde muhabbeti olan ve onun halîfelerine intisâb etmiş olan bu mübârek zât bu iki hizbinde (korona gibi) bulaşıcı hastalıklardan tâun ve vebâ gibi illetleri def etmek için bu virdleri tertip etmiştir.

Bu iki risâlenin birincisinin ismi “Buğyetü’d-Dâ‘în li-Raf‘ı’n-Nevâzili ve’t-Tavâ‘în” şeklindedir ki bunun mânâsı: “Başa gelen musîbetleri ve özellikle bulaşıcı hastalıkları kaldırmak için duâ edenlerin özellikle talep edeceği duâlar” anlamına gelmektedir.

İkinci hizb-i şerîfin ismi ise “el-Müctebâ li-Raf‘ı’t-Tâ‘ûn ve’l-Vebâ”dır ki “Tâun ve vebâ gibi bulaşıcı hastalıkları def etmek için seçilmiş duâlar” anlamındadır.

Bu iki hizb-i şerîf de Müellif Hazretleri âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şerîflerden vesâir rivâyetlerden yüzde yüz müstecâb olacak duâları ve İsm-i Âzam ihtivâ eden birçok rivâyeti cemetmiş bulunmaktadır.

İhlâs ile okuyanların mutlakā bugün dünyâyı saran korona gibi bulaşıcı hastalıklardan Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle mahfûz kalacakları vaad edilmiştir. En mühim mesele ihlâs ve huzur ile ve tam bir îtikād ile okuyabilmektir. Rabbim cümlemizi bütün mikroplardan ve virüslerden, şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin.

Yine bu duâlarda bu hastalıklardan korunmamız ve kurtulmamız için birçok salevât-ı şerîfe özellikle Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin salgın hastalıklar için her namazdan sonra üç kere okunmasını tavsiye ettiği ve “Denenmiş tiryaktır” buyurduğu salevât-ı şerîfeyi zikrettik.

Ayrıca okuyamayanlar için nusha (muska) olarak taşıyabilecekleri bir duâyı zikrettik ki o İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh)ın tertip ettiği bir duâdır. Bu duâ Bağdat’ta vebâ salgını olduğunda, on iki bin mübârek zâtın şehîd olduğu bir dönemde bu mikrobun hânesine bulaşmadığı bir tâcirin evinde bulunmuştur.

İmâm-ı Âzam efendimize âit bu duânın evinde asılı bulunması sâyesinde on binden ziyâde hâne halkı etkilendiği hâlde, bu hâne bundan halâs olmuştur. Hattâ bu duruma şaşıran o zamânın halîfesi kendisini çağırıp sırrını sormuştur. Çünkü o duâda da çok büyük ism-i şerîfler mevcuttur. O duâ okunabilir, abdestli olarak üstte taşınılabilir veyâ eve asılabilir ki özellikle hânelerimize asmamızda büyük faydalar melhuzdur. Hattâ âile fertlerinin tümüne ism-i şerîflerin koruması sirâyet edecektir. Biz bunların her birinin altlarına aldığımız kaynakları da ilâve ettik.

Allâh-u Te‘âlâ bu duâların sâhiplerine ve bunları bize öğretenlere dünyâda-âhirette yüksek dereceler ihsân eyleyip şefâatlerine nâil eylesin. Âmîn!

Geçen günkü tweetimizde de bildirdiğimiz üzere bunları kendisi okumak için indiren, çıktı alan ve sevdiklerine dağıtmak için teksîr edenlere (çoğaltanlara) bu hususta haklarımız helâl ettik.

Lâkin bunları menfaati için, istismâr için kullanan ve parayla satmaya kalkanlar bizim bedduâmıza dâhil olurlar. Onlara hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz. İnsan bu gibi hususlarda Allah-u Te‘ala’dan korkmalı ve bunları istismâr malzemesi yapmamalıdır!

PAYLAŞ