Peygamberleri hürmetsizce anmak

İman­da sev­gi ve hür­met esas­tır. Sev­gi ol­maz­sa hür­met de ol­maz. İman­lı bir kim­se­nin pey­gam­ber­le­ri sev­me­me­si ve on­la­ra hür­met­siz­lik­te bu­lun­ma­sı da dü­şü­nü­le­mez.İman, sev­gi ve hür­me­ti icap et­ti­rir.
Hür­met in­sa­nın hal ve tav­rın­da gö­rü­lür­se de sev­gi öy­le de­ğil­dir. Sev­gi kalp­le ala­ka­lı ma­ne­vi bir hal­dir.

Hiç­bir pey­gam­ber ha­yat­ta ol­ma­dı­ğı­na gö­re, on­la­ra olan sev­gi ve hür­me­ti­mi­zi na­sıl gös­te­re­ce­ğiz?

Sı­ra­dan bir kim­se­yi anar­ken ta­kın­dı­ğı­mız ta­vır gi­bi bir ta­vır­la de­ğil hür­met­li bir şe­kil­de ana­rak, der­le­nip to­par­la­na­ra­k…
İsim­le­ri­ni, yi­ne sı­ra­dan bir kim­se­nin is­mi­ni an­dı­ğı­mız gi­bi de­ğil, hür­met­li ifa­de­ler­le ana­ra­k…

Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­z’­i anar­ken de bil­has­sa be­nim­se­me ifa­de­siy­le ana­rak, “E­fen­di­mi­z” ve­ya “Pey­gam­be­rimi­z” di­ye­re­k…
İs­lam ah­la­kı­na gö­re, Pey­gam­ber­ler ya­lın isim­le­riy­le anıl­maz­lar. İsim­le­ri­nin ba­şı­na ya “Haz­re­t” ke­li­me­si ge­ti­re­rek ve­ya so­nu­na “A­ley­his­se­la­m” ke­li­me­si ge­ti­re­rek anı­lır­lar. Haz­re­ti Adem, Haz­re­ti İb­ra­him ve­ya Nuh Aley­his­se­lam, İsa Aley­his­se­lam gi­bi­…  

Sa­de­ce pey­gam­ber­ler de­ğil, mü­ba­rek ha­nım­lar da hür­met­li ifa­de­ler­le anıl­ma­lı­dır. Haz­re­ti Hav­va, Haz­re­ti Ha­ti­ce, Haz­re­ti Ai­şe, Haz­re­ti Fa­tı­ma di­ye­re­k…
“An­ne­mi­z” ve­ya “Va­li­de­mi­z” ke­li­me­si­ni de ila­ve eder­sek da­ha iyi olur. Hav­va An­ne­miz, Ha­ti­ce Va­li­de­miz gi­bi­…

Din bü­yük­le­ri­mi­zi, oyun ar­ka­da­şı­mı­zı ve­ya as­ker ar­ka­da­şı­mı­zı anar gi­bi sa­de­ce is­miy­le an­mak, en ha­fif ta­bi­riy­le hür­met­siz­lik­tir. Bu en ha­fi­fi. Tam ta­bi­ri­ni siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­mı­za bı­ra­kı­yo­ru­m…
Bir­çok di­ni top­lan­tı­lar­da, -sı­ra­dan kim­se­ler de­ğil- ma­ale­sef ba­zı ila­hi­yat pro­fe­sör­le­ri­nin, pey­gam­ber­le­rin isim­le­ri­ni “İb­ra­him, İsa, Mu­sa­” di­ye hür­met­siz ifa­de­ler­le an­dık­la­rı­na şa­hit ol­dum.

Bu kim­se­ler, as­hab-ı ki­ra­mı hay­di hay­di­ye hür­met­siz­ce anı­yor­lar. O şan­lı as­ha­ba “Haz­re­t” ve­ya “Ra­dı­yal­la­hü an­h” ke­li­me­si­ni çok gö­re­rek, “E­bu­be­kir, Ömer, Os­ma­n…­” di­yor­lar. 
Bun­dan da­ha kö­tü­sü de böy­le söy­le­me­nin bir mah­zu­ru ol­ma­dı­ğın­da is­rar et­me­le­ri­…

Ni­çin böy­le ya­pı­yor­lar? Bu­nun yan­lış ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­lar mı?
Bal gi­bi bi­li­yor­lar. Bir mi­sal. 
AB­D’­de ya­şa­yan bi­ri­si var: Edip Yük­sek. Bu ki­şi, bir med­re­se ali­mi olan mer­hum ba­ba­sı Sad­ret­tin Ho­ca ta­ra­fın­dan küf­re dü­şüp mür­ted ol­du­ğu söy­le­nen bi­ri­si.  

Es­ki Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­la­rın­dan Sü­ley­man Ateş ne­den kız­dıy­sa Edip Yük­se­l’­e kız­mış. Bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da, “Pey­gam­ber­ler­den hür­met­siz­ce bah­se­di­yor. Haz­ret ve­ya Aley­his­se­lam de­mi­yo­r” di­ye­rek onun aley­hin­de ko­nuş­tu. Söy­le­di­ği doğ­ru da, işin bir de ib­ret­lik ta­ra­fı var:
Sü­ley­man Ateş ken­di­si de pey­gam­ber­le­ri “Haz­re­t” ve “A­ley­his­se­la­m” de­me­den anı­yor.  Bir kim­se, baş­ka­sı­nı ken­di yap­tı­ğı bir şey­le suç­lu­yor­sa, o işin suç ol­du­ğu­nu bi­li­yor de­mek­tir. Onun için, bu­nun suç ol­du­ğu­nu bal gi­bi bi­li­yor­lar di­yo­rum. Böy­le yap­mak­la Müs­lü­man­la­ra da kö­tü ör­nek olu­yor­lar.

Şim­di Di­ya­ne­t’­te iyi bir mev­ki­de olan bir ila­hi­yat pro­fe­sö­rü, bir top­lan­tı­da bu ko­nu­yu ko­nu­şur­ken ben­de­ni­ze iti­raz sa­de­din­de, pey­gam­ber­le­ri hür­met ifa­de­siy­le an­ma­nın şart ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İd­di­ası­na de­lil ola­rak da şöy­le de­di:
“As­ha­bı ki­ram her za­man ‘Ya Haz­re­ti Mu­ham­med!’ mi di­yor­lar­dı?” 
Ken­di­si­ne şöy­le ce­vap ver­dim:
Evet, öy­le de­mi­yor­lar­dı, ama “A­nam ba­bam sa­na fe­da ol­sun Ya Re­su­lal­lah!” di­yor­lar­dı. Ya­ni ana­la­rı­nı-ba­ba­la­rı­nı ve her şey­le­ri­ni onun yo­lun­da fe­da edi­yor­lar­dı. Bu, Haz­ret de­mek­ten de ile­ri­di­r…
Ta­bi­i ki sus­tu­…

De­ğer­li oku­yu­cu, bu kim­se­ler ni­çin “Haz­re­t” ve­ya “A­ley­his­se­la­m” de­mi­yor­lar­mış bi­li­yor mu­su­nuz?
Öy­le söy­le­mek za­man alı­yor­mu­ş…
Pey­gam­ber­le­ri ve as­hab-ı ki­ra­mı böy­le anan­lar, di­ğer is­lam bü­yük­le­ri­ni hiç hür­met­li ifa­de­ler­le an­maz­lar. 
Za­ten an­mı­yor­lar da. On­la­rın di­lin­de me­se­la mez­heb ima­mı­mız, “İ­mam-ı Azam Haz­ret­le­ri­” de­ğil, “E­bu Ha­ni­fe­”dir. 
Ar­tık ku­lak­la­rı­mı­zı, “Hz. Pey­gam­be­r” ve­ya sa­de­ce “Pey­gam­be­r” ke­li­me­le­ri­ni duy­ma­ya ha­zır­la­sak iyi ola­cak ga­li­ba­…

Ali Eren Hocaefendi – Arşivden

PAYLAŞ

1 YORUM

 1. Avatar

  Bu değerli Paylaşımınz için müteşekkirim.
  Kanaatimce, İSLAMİ şuurun Millet nezdinde zayıflaması amacı ile,
  Peygamberlerimize ve ashabına kısacası DİN BÜYÜKLERİMİZE itibarsızlaştırma hadisesi,
  sinsice bir plan. Önce zırhı deleceksin ki, savunmasız kalsın.
  Velhasılı Kelam bu bir Yahudi projesidir, kimileri bilerek, kimileride bilmeyerek ŞERirlERE hizmet etmektedir maalesef.

  Rabbim, Ülkmeiz başta olmak üzere, tüm ümmet-i Muhammedi(s.a.v.) Fitnecilerin Fitnesinden, Şerirlerin şerrinden korusun.
  Amin
  Selam ve Dua ile