Müctəhid ictihadında isabət etsə

Fərqli ictihad

24 Nisan 2013

Sual: Bir şey bir məzhəbdə bir ibadəti pozarkən digər məzhəbdə pozmur. Yaxud, bir şey bir məzhəbdə halal ikən digər...