Kategori: Azəricə

Əhli-sünnə etiqadı

Sual: Əhli-sünnə etiqadında olmağın şərtləri nədir? CAVAB Əhli-sünnə etiqadından önəmli olanlardan bəzisi bunlardır: 1- Əməntudakı şərtlərin hamısına inanmaq (Xeyrin, şərin və hər şeyin Allahdan olduğuna inanmaq. İnsanda cüzi iradə var. İşlədiyi günahlardan məsuldur). 2- Əməl imandan parça deyil. Yəni ibadət etməyən və ya günah işləyən möminə kafir deyilməz. (Vəhhabilər “Əməl imanın bir parçasıdır, namaz qılmayan və haram işləyən […]

Ruh ölməz, hər ölü eşidir

Sual: Buxari və digər hədis kitablarında ölülərin eşitdiyini Rəsulullah bildirir, amma ona da inanmıram, çünki Quran ölünün eşitmədiyini deyir. Budur, ayə: “Sən ölülərə eşitdirə bilməzsən; arxasını dönüb gedən karlara da dəvəti eşitdirə bilməzsən. Korları pozuqluqdan imtina etdirib doğru yola gətirə bilməzsən; ancaq ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən”. [Nəml-80, 81; Rum-52, 53] CAVAB Quranı da Rəsulullah bildirmişdir. Hədisə inanmayan […]

Kəlimə-i tövhidin mənası

Sual: Kəlimə-i tövhidin mənası nədir? CAVAB Müsəlman olan bir kimsəyə, ilk əvvəl (La ilahə illəllah, Məhəmmədin Rəsulullah) sözünün mənasını bilmək və inanmaq fərzdir. Bu sözəKəlimə-i tövhid deyilir. Qısaca mənası, (Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Məhəmməd əleyhissalam da Onun Rəsuludur) deməkdir. Kəlimə-i tövhidin mənasını, Əhli-sünnə alimləri belə açıqlayır: İnsanlar yox idi. Sonradan yaradıldı. İnsanların bir yaradanı vardır. Hər […]

İman nədir?

Sual: İman nədir? CAVAB İman, bildirilən altı əsasa inanmaq və Allahu təala tərəfindən bildirilən, Məhəmməd əleyhissalamın Allahu təala tərəfindən gətirdiyi əmr və qadağan edərin hamısına inanmaq və inandığını dil ilə söyləmək deməkdir. Amentu belədir: Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba’sü ba’del mevti […]

İman azalıb çoxalmaz

Sual: İman azalıb çoxalar mı? CAVAB İmam-ı Rəbbani həzrətləri buyurur ki: İman qəlbin təsdiqi və qəlbə yaxın olduğundan, azalması, çoxalması olmaz. Azalıb çoxalan bir inanc, iman olmaz. Buna zənn deyilir. İbadətləri, Allahu təalanın sevdiyi şeyləri etməklə iman cilalanır, nurlanar, parlayar. Haram işləyincə, bulanır, ləkələnir. O halda, çoxalmaq və azalma, əməllərdən, işlərdən ötəri, imanın cilasının, parlaqlığının dəyişməsidir. Özündə azalıb […]

Əməl imandan parça deyil

Sual: Əməl imandan parça dırmı, yəni bir fərzi etməyən və ya bir haramı işləyən kafir olar mı? CAVAB Xeyr, kafir olmaz. Əməl imandan bir parça olsaydı, hər günah işləyən kafir olardı. Heç müsəlman qalmazdı. Mutəzilə ilə Vəhhabilər və digər bəzi bidət firqələri, (Əməl imandan parça) demişlərsə də, əməl, imanın parçası deyil. Küfrün ziddi iman, günahın ziddi […]

İmanın və islamın şərtləri

Sual: Hər bir müsəlmanın bilməyi lazım olan zəruri iman bilgiləri qısa olaraq hansılardır? CAVAB Zəruri, lazım olan iman bilgisi imanın və islamın şərtləridir. Qısa olaraq aşağıdakılardır: (Geniş şəkildə əməntunun əsasları qismində var) İmanın şərtləri: 1- Allaha inanmaq Allahu təala vacibül-vücud [varlığı lazım olan], həqiqi məbud və bütün varlıqları yaradandır. Ondan başqa ilah yoxdur. Allahu təala zaman və məkandan münəzzəhdir. […]

Kəlimə-i şəhadəti söyləmək

Sual: kəlimə-i şəhadət gətirən hər kəsə müsəlman demək olarmı? Başqa inanacağı şeylər yoxdurmu? CAVAB Müsəlman deyilməsi üçün, kəlmeyi-şəhadət gətirmək yetməz. Amentüdə bildirilən altı şərtə də inanmaq lazımdır. Amentü’nün birinci şərti olan Allahu təalaya iman etdim demək də yetməz. Allaha necə inanır? Hər şeyi yaradan, amma başqa heç bir şeyə qarışmayan ilaha mı? Yoxsa nöqsan sifətləri […]

Yeni Müsəlman olan

Sual: Yeni Müsəlman olan bir əcnəbi dostum var. Buna ilk əvvəl nəyi öyrətməliyik? CAVAB İlk əvvəl imanı, yəni Allahu təalanı, Onun sifətlərini, Rəsulullah əfəndimizin Allahın Peyğəmbəri olduğunu, Amentüdə bildirilən altı əsası, sonra da İslamın beş şərtini öyrədib namaz qılmasını təmin etməlidir. Çünki bir hədisi-şərif tərcüməsi belədir: (Kitab əhli olan bir qövmə vəzifələ gedincə, əvvəl, La ilahə illəllah […]

Məzhəbin lüzumu

Sual: Məzhəb nədir? Haqq bir məzhəbə tabe olmamaq nədir? CAVAB Bir müctəhidin ictihad edərək əldə etdiyi məlumatların hamısına o müctəhidin məzhəbi deyilir. Əshabi-kiramın hamısı böyük alim və müctəhid olmuşdur. Onlar din bilgilərində və həmçinin, siyasət, idarəçilik və dövrlərinin fənn elmlərində bilikli, təsəvvüf mərifətlərində bir dərya olmuşdur. Onlar bu bilgilərinin hamısını Rəsulullahın qəlbə işləyən, ruhu cəzb edən […]