Azəricə

Əhli-sünnə etiqadı

24 Nisan 2013

Sual: Əhli-sünnə etiqadında olmağın şərtləri nədir? CAVABƏhli-sünnə etiqadından önəmli olanlardan bəzisi bunlard...

İman nədir?

24 Nisan 2013

Sual: İman nədir? CAVAB İman, bildirilən altı əsasa inanmaq və Allahu təala tərəfindən bildirilən, Məhəmməd əleyhis...

İman azalıb çoxalmaz

24 Nisan 2013

Sual: İman azalıb çoxalar mı? CAVABİmam-ı Rəbbani həzrətləri buyurur ki:İman qəlbin təsdiqi və qəlbə yaxın olduğ...

Məzhəbin lüzumu

24 Nisan 2013

Sual: Məzhəb nədir? Haqq bir məzhəbə tabe olmamaq nədir? CAVABBir müctəhidin ictihad edərək əldə etdiyi məlumatl...

Fərqli ictihad

24 Nisan 2013

Sual: Bir şey bir məzhəbdə bir ibadəti pozarkən digər məzhəbdə pozmur. Yaxud, bir şey bir məzhəbdə halal ikən digər...