İslam Ansiklopedisi

Ahir Zaman ne demektir?

23 Temmuz 2013

-Son zaman manasındadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğinden başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçece...

Ahfad nedir?

23 Temmuz 2013

Torunlar. "Hafîd" kelimesinin çoğulu olup, bir kimsenin sonuna kadar olacak çocuklarını ihtiva eder. Şöyle ki, oğul...

Ahd-i Atik Nedir?

23 Temmuz 2013

Eski ahid, eski sözleşme. Ehl-i kitap yani yahudî ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaplardan bir kısmı. Ahdi ...

Âfâk ne demek?

21 Temmuz 2013

Ufuklar, gök ile yerin birleşmiş gibi göründüğü yer, kenar, sınır, etraf, dış dünya. Ayrıca Âfâk, objektif kelimesi...

Âdil-i Mutlak ne demek?

21 Temmuz 2013

Mutlak ve hakiki adâlet sahibi. Yegâne mutlak adalet sahibi Allah'tır. Allah herkese yaptığının karşılığını verir. ...

Âdâb Nedir?

21 Temmuz 2013

Ahlâk, terbiye ve nezâket kuralları. Birini ziyafete davet etme mânâsını ifade eden edep, İslâm'ın güzel saydığı sö...

Âdile ne demektir?

21 Temmuz 2013

Doğru olmak, düzeltmek, eşitlemek anlamlarına gelen bir İslâm miras* hukuku terimi. Belirli hisse sahiplerinin (ash...

Acz Nedir? Aciz ne demek?

21 Temmuz 2013

Bir nesneye gücü yetmemek, kudreti olmama durumu, güçsüzlük, kifâyetsizlik. Bu sıfatları üzerinde bulunduran kimsey...

Âcir Nedir?

21 Temmuz 2013

Kiraya veren, kira akdinde kiralananın sahibi, iş akdinde işçi anlamına gelen bir terimdir. Âcir, kira veya iş ...

Abadile Nedir?

21 Temmuz 2013

Adları Abdullah olan fakîh ve muhaddis dört sahâbî. Abâdile, Abdullah kelimesinin çoğulu olup "Abdullahlar" anlamın...