Etiket: Uydurma hadisler

Bazı sevilen kitaplarda mevzu hadislerin yer alması

   İsmailağa’ya bağlı Yavuz Sultan Selim Derneğinde irşad vazifesi yapan Ömer Faruk Korkmaz Hoca bu konudaki tavrın nasıl olması gerektiğini yazdı. Bu mevzuya girmeden evvel öncelikle şu noktanın üzerini çizmemiz gerekir: Ulema; her makamın mekali ve her ilmin de ricali olduğunu kaideleştirmişlerdir. Unutma ve hatadan mürekkep olduğu söylenen insan cinsinin eserlerinde farklı şekillerde bazı hatalar […]

İfrat-Tefrit Tutumlar Arasında Hadis

Özel­lik­le “Ü­çay­la­r” gi­bi bel­li za­man di­lim­le­rin­de bir kı­sım ha­dis­le­rin do­la­şı­ma gir­me­si va­ka-yı adi­ye ha­li­ne gel­di ma­ale­sef. Bu ay­la­rın fa­zi­let­le­ri, bu ay­lar­da­ki bel­li ge­ce­ler­de na­maz kıl­ma­nın se­va­bı, kı­lı­na­cak na­ma­zın hu­su­si­yet­le­ri­… ile il­gi­li bir­çok ri­va­yet “Re­su­lul­lah (s.a.v) bu­yur­du ki­…” de­ni­le­rek nak­le­di­li­yor. Öte yan­dan “Ha­di­s” den­di­ğin­de ade­ta kim­ya­sı bo­zu­la­rak kır­mı­zı gör­müş gi­bi dav­ra­nan bir kı­sım çev­re­ler de bu […]