Kabir Azabından Kurtaran Şeyler

Taberani  el-Kebır’de  Hakim-i Tirnıizi  Nevadir el-Usul’de Isbehani  Tergib’de  Abdurrahman bin Semurete (Radıyallahû anh) ‘den rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:

Bir gün Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem,) yanımıza geldi. Buyurdu ki:

Dün akşam acaip bir şey gördüm. Ümmetimden, ruhunu almak için kendisine melek’ül-mevt gelen bir adam gördüm. Onun, ana babasına yaptığı iyilikler, o meleği çevirdiler.

Ve ümmetimden, kabir azabına kapılmış bir adam gördüm. Onun aldığı abdestler gelip o azaptan onu kurtardılar.
Ve ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar etrafını sarmıştılar. Onun Allah’a yaptığı zikir geldi, onu onların arasından kurtardı.
Ve ümmetimden, azap meleklerinin etrafını sardığı bir adam gördüm. Namazı gelip onu, onların elinden kurtardı.
Ve ümmetimden bir adam gördüm, susuzluktan ağzını açmıştı. Vardığı her havuzdan kovuluyordu. Sonra orucu gelip ona su verdi, onu doyurdu.
Ve ümmetimden bir adam gördüm; yanında peygamberler halka halka oturmuştular. O adamın, yaklaştığı her halka onu kovuyordu. Sonra cenabetten yıkanması geldi, elinden tutup onu yanı¬ma oturttu.
Ve ümmetimden bir adam gördüm, önü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, altı karanlık, üstü karanlık. O karanlıklar içinde şaşırmıştı, sonra Hacc ve Umresi gelip onu o karanlıklardan kurtardılar. Etrafını nurlarla doldurdular
Ve ümmetimden bir adam gördüm, müminlerle konuşur. Onlar onunla konuşmazdı. Sıla-i rahim geldi, «Ey müminler cemâati! onunla konuşun» deyince onunla konuşmaya başladılar.
Ve ümmetimden birisini gördüm, eliyle ateşin alev ve kıvılcımlarını yüzünden kovuyordu. Sonra, verdiği sadakalar geldi, yüzüne bir örtü, başında gölgelik oldular.
Ve ümmetimden, birisini gördüm, her taraftan gelen zebaniler onu yakalamıştılar. AdamIN yaptığı emr-i bi’l-mâruf nehy-i ani’l-münker gelip onu onların ellerinden kurtardılar, rahmet meleklerinin ellerine teslim ettiler,
Ve ümmetimden, bir adam gördüm, dizleri üzerine çömelmiş. Allah ile onun arasında bir perde vardı. Güzel ahlâkı geldi, elinden tuttu. Onu Allah’ın huzuruna bıraktı.
Ve ümmetimden sahifesi, sol eline verilmiş bir adam gördüm. Onun Allah’dan korkusu geldi, sahifesini sağ eline verdi.
Ve ümmetimden terazisi hafif kalmış bir adam gördüm. Yaptığı iyilikteki aşırılıklar gelip terazisini ağırlaştırdı.
Ve ümmetimden, cehennem kenarında olan bir adam gördüm. Allah korkusu gelip onu kurtardı. Adam ordan geçti.
Ve ümmetimden bir adamı ateş içinde gördüm. Dünyada Allah korkusundan akan göz yaşları gelip onu ateşten çekti.
Ve ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsü üstünde durmuş, hurma yaprağının titrediği gibi titriyordu. Allah’a olan hüsn-ü zannı geldi. Titremesi durdu. Adam köprüden geçti.
Ve ümmetimden, sırat köprüsü üstünde bir adam gördüm. Bazen yavaş yürür. Bazen sürünürdü. Bana olan salavatlan geldi, elinden tutup onu ayağa kaldırdılar ve adam geçti.
Ve ümmetimden bir adam gördüm. Cennet kapılarına varmış, fakat kapılar ona kapalı… Lâilaheillallah şehadeti geldi, ona kapıları açtı ve onu cennete koydu.
Ve dudakları makaslanan bir halk yığını gördüm. “Yâ Cibril kimdir bunlar?” dedim. O, dedi ki:
“Bunlar halk arasında koğuculukla gezen insanlardır.”
Ve dillerinden asılmış, erkekler gördüm. “Kimdir bunlar” dedim. Cibril dedi ki:
“Bunlar, mümin, kadın ve erlere haksız olarak iftira atanlardır.”

Kurtubi  dedi ki, bu büyük bir hadistir. Resûlullah (Sallaliâhû Aleyhi ve Sellem), özel ve korkunç hallerden kurtaran özel amelleri onda zikretmiştir.

Tirmizi ve ibn-i Mâce, Mikdam bin Madikerib’den rivayet ettiklerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur :

Şehidin Allah katında, altı hasleti vardır. İlk önce kanının dökülmesinden dolayı mağfiret edilir… Cennetteki yeri ona gösterilir… Kabir azabından kurtulur. Kıyametin korkunçluğundan emin olur.., Herbir yakutu dünya ve içindekilerine değer bir taç başına konulur. Hurilerden yetmiş iki hanımla evlendirilir… Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat etme yetkisi verilir.

Tirmizi (hasen gördüğü bir rivayetle), İbn-i Mâce ve Beyhaki, Selman bin Sard ve Halid bin Arkata (Radıyallahû anhüma)’den rivayet ettiklerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim ki, karın ağrısından ölürse, kabrinde azap görmez.”

Ebu Ivfüaym, Selmân-ı Farisi (Radıyallahû anh)’den rivayet ettiğine göre; ehl-i kitapdan bâzıları İsa (Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm)’m şöyle buyurduğunu haber vermişlerdir:
“Namazda kıyamın  uzatılması,  sırat köprüsünden kurtulmaktır. Ve secdenin uzatılması kabir azabından kurtulmaktır.”

Âbid, Müsnfed’inde, ibn-i  Abbâs  (Radıyallahû anhümaVdan ri¬vayet ettiğine göre, bir adama:
Onunla çok sevineceğin bir hadisi sana bağışlayayım mı demiş. Adam, “evet” demiştir.

İbn-i Abbâs   (Radıyallahû anh) «Tebâreke sûresini oku, ailene, çoluk çocuğuna ve komşularına öğret. Çünkü o  (kabir azabından) kurtarır. Mâcadele suresi ise, kıyamette  Allah huzurunda okuyucusunu müdafaa eder,  onu ateşten kurtarmak ister. Onu okuyan kişi, onunla kabir azabından kurtulur.”

Halef bin Hişam, Fezâilü’l-Kur’an’da, ve Hâkim, sahih gördüğü bir rivayette ve Beyhaki, ibn-i Mesûd (Radıyallahû anh)’dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:
“Tebâreke suresi, koruyucudur. Kabir azabından kurtarır. Azap, kabirde onu okuyanın başucuna gelir. Baş der ki, benden geçemezsin, çünkü, bu başta Tebâreke suresi okunmuştur. Azap ayakucundan gelir. Ayaklar da benden geçemezsin, bu ayaklar Mülk suresi için çok dikilmişlerdir,” derler.

Nesai, ibn-i Mesud (Radıyallahu anh)’dan rivayet ettiğine; göre, şöyle demiştir:
“Kim Tebâreke sûresini her gece okusa, Allah onunla onu kabir azabından korur.” Biz Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) zamanında, bu sûreyi “koruyucu” diye isimlendirdik.

Ebû Ubeyde “Fedail” adlı kitabında, Beyhaki “Delâil” de ibn-i Mesûd (Radıyallahû. anh)’dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:
Meyyit, öldüğü zaman her taraftan ateş yakılır. Onu yakmaya başlar. Eğer ona mani olacak ameli yoksa…
Bir adam öldü. Kur’an’dan yalnız Tebâreke sûresini okumuştu. Azap baş tarafından geldi, sûre, «o beni okurdu» dedi. Ayak ucundan geldi, sûre “onlar beni çok taşıdılar,” dedi. Göğüs tarafmdan gelmek istedi, sûre “o beni çok bellerdi” dedi ve onu kurtardı

Daremi  «Müsned»inde Halid bin Madan’dan rivayet etliğini göre, şöyle demiştir:

“Bana ulaştı ki, secde sûresi, kabirde sahibini korur. «Ya Rabbi eğer ben senin kitabından isem, beni ona şefaatçi kıl, eğer kitabmdan değil isem beni ondan imha et» der. Kuş şekline girer, kanad-larmı açıp ona şefaat eder, onu, kalan azabından kurtarır.”
Ravi Tebâreke suresi içinde aynı şeyleri söylemiş. Onun için, Halid, onları okumadan uyumazdı.

Yine Daremi ve Tirmizi, Câbir (Radıyallahû anh)’dan rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:
Resûlullah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)  Secde sûresi ile Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı. Rafii’nin de rivayet ettiğine göre;
Yemenli salih kullardan biri, bir Ölüyü defnetmiş. Halk ayrıldığında, o, kabirden şiddetli bir vuruş seslerini işitmiş. Sonra, kabirden, siyah bir köpek çıkmış. O salih, “helak olasın, nesin sen?” demiş. O demiş ki:
“Ben Ölünün ameliyim” Şeyh:
“O vuruşlar sâna mıydı, ona mıydı?” demiş. O:
“Hayır bana idi, yanmda Yasin ve benzeri sûreleri gördüm,, benimle onun araşma girdiler. Böylece dövüldüm ve kovuldum.”

îsbehâni, «Tergib»de, İbn-i Abbâs (Radıyallahû anhüma)’dah rivayet ettiğine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kim, Cuma gecesi akşam namazından sonra iki rek’at namaz kılıp, her bir rek’atta, Kur’an Fatihasını bir sefer, «İza zülzüeti’l-ard» sûresini onbeş sefer okusa, Allah ona Ölüm sekeratım kolaylaştırır. Onu kabir azabından kurtarır. Kıyamet gününde, Sırat köprüsü üstünden de geçmeyi ona kolaylaştırır.
Ebû Yala’ Enes Radıyallahhû anh)’dan rivayet ettiğine göre, Resûlullah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyurmuştur:
“Kim Cuma günü ölse kabir azabından korunur.”

Beyhaki, îkrime bin Halid el-Mahzumi’den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir:
“Kim Cuma günü veya Cuma gecesi ölse iman üzere hayatına hitam verilir. Ve kabir azabından korunur.”

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ