ŞEHZADE KORKUT’TAN EVLAT GELMEZ

   Abdurrahim Tırsii Hazretleri Anadolu evliyâlarındandır. İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Babası Bâyezîd Fakih köyde imâmlık yapıyordu. Doğum târihi belli değildir. Küçük yaşta babası ile İznik’e giderek büyük velî Eşrefoğlu Rûmî’nin sohbetlerine katıldı. Eşrefoğlu Rûmî’nin; “Bu çocuğu bize verin, tâlim ve terbiyesi ile meşgûl olalım.” buyurması üzerine babasının rızâsı ile onun yanında kalarak yetişti. Bir süre sonra Eşrefoğlu Rûmî’nin kızı Züleyhâ Hâtun ile evlendi.

ŞEHZADE KORKUT’TAN EVLAT GELMEZ

   Sultan İkinci Bâyezîd’in hanımı Şehzâde Korkut’un annesi bir gün dergâha gelip Abdurrahîm Tırsî’nin hanımından; “Beyin Abdürrahîm Tırsî’den ricâ edip, yardım taleb ederiz. Sultan Bâyezîd’den sonra oğlum Korkut pâdişâh olsun.” diye ricâda bulundu. O da bu dileği beyine sık sık hatırlatırdı. Bir gece rüyâsında Peygamber efendimizin huzûrunda bir meclisin kurulduğunu gördü. Abdürrahîm Tırsî de orada idi ve Peygamber efendimize şehzâdelerin hangisinin tahta geçmesinin daha uygun olacağını soruyordu. Sultan-ül-Enbiyâ buyurdu ki: “Rûmun Kara oğlanının murâdı Sultan Selîm’dir. Kara oğlan Abdürrahîm Tırsî’dir.” Uyanınca hanımı hemen Abdürrahîm Tırsî’nin yanına gidip rüyâsını anlattı ve;
   “Siz Şehzâde Selîm’in pâdişâh olmasını istediniz. Biz sizden Korkut’un pâdişâh olmasını ricâ ederdik.” dedi. Bunun üzerine Abdürrahîm Tırsî; “Ey hocamın kızı! Şehzâde Korkut’tan evlat gelmez. Âl-i Osmân’ın nesli yok mu olsun? Bu, Hak teâlânın rızâsına muhâliftir.” buyurdu.

Günâhım çok günâhım çok
Meded senden yâ ilâhî
Suçumdan geç beni affet
Meded senden yâ ilâhî!

Yüzüm kara günâhım çok
Sana lâyık âmâlim yok
Sana varmağa yüzüm yok
Meded senden yâ ilâhî!

Geçmiş günâhımı ansam
Ele divit kalem alsam
Kıyâmete değin yazsam
Dükenmeye yâ İlâhî!

Bu nefs-i meş’ûma uydum
Günâh bahrına gark oldum
Elüm dutgıl helâk oldum
Meded senden yâ İlâhî!

Meded irmeye ger senden
Ümîdüm kesersem senden
Nice çıka cânum tenden
Meded senden yâ İlâhî!

Âhir Azrâil gelicek
Günahlarumı göricek
Hışm ile cârâ sunıcak
Meded senden yâ İlâhî!

Münkir ü Nekir gelicek
Kabrümde suâl sorıcak
Mecal yok cevap viricek
Meded senden yâ İlâhî!

Yarın mahşere varıcak
Aybumuz âyan olıcak
Suçlular zebûn olıcak
Meded senden yâ İlâhî!

Hak terâzu kurılıcak
Günâhumuz sorılıcak
Sen onda kâdî olıcak
Meded senden yâ ilâhî!

Sırat köprisi kurıla
Âsîler nice yöriye
Düşe Cehennem’e yana
Meded senden yâ İlâhî!

Gerçi senin kulların çok
Ben itdüklerüm itmiş yok
Sana yalvaruram çok çok
Meded senden yâ İlâhî!

Ne kim itdüm ise itdüm
Elümi başumî açdum
Geldüm hazretüne düşdüm
Meded senden yâ İlâhî!

Dilekleri dutarsın sen
Kerîmsin hem Rahîmsin sen
Hâşâ mahrûm koyasın sen
Meded senden yâ İlâhî!

Bu Abdürrahîm-i Tırsî
Diler senden kerem ıssı
Zebûn olur günâh ıssı
Meded senden yâ İlâhî!

PAYLAŞ