Muhadramun Nedir?

   Muhadramun: Rasulullah (a.s), zamanında yaşayıp Müslüman olduğu halde, onu görme fırsatına kavuşamayan kimseler. Edebiyatta, ömrünün yarısını câhiliye döneminde, diğer kısmını da müslüman olarak geçirmiş olan şâirler.
   Arapça “hadrama” kökünden türetilmiş olan “muhadram” kelimesinin çoğuludur. Hz. Peygamber (a.s) devrinde müşrik Arap kabilelerle Müslümanlar arasında savaş yapıldığı zaman, bu kabileler içindeki Müslümanlar, kendilerinin diğer müşriklerden ayırt edilebilmelerini sağlamak maksadıyla, develerinin kulaklarından bir kısmını kesiyorlardı. Develerinin kulaklarını kestikleri için bu kimselere, “bir kısmını kesen” anlamında “muhadrim” denilmiştir.(Hulefa-i Raşidin ve Sahabe Dersi Programı Sahih-i Buharî Tecrîd-i Sârih, tercümesi, Ankara 1980, I, 33)
  Kelimenin “iki şeyin birbirine karışması” anlamında değişik bir kullanımına göre ise, yaşı itibarıyla sahabeden mi yoksa Tabi’inden mi olduğu karıştırılan kimselere de muhadramun denilmektedir.(a. g. e)
   Arap edebiyatında ise, cahiliye şairlerinden olup, İslâm dönemini de idrak eden ve hayatının kalan kısmını Müslüman olarak geçiren kimseler için kullanılmaktadır.
   İki ayrı mualâka’nın sahibi, Lebib el-Amirî ve Ka’b bin Züheyr, Hassân b. Sâbit, Nâbiğa el-Ca’dî, Ebu Züeyb el Hüzelî gibi şairler muhadramûn şairleri olarak adlandırılırlar.
   Bazıları ise Hz. Peygamber (a.s)’ın zamanında yaşamış olduğu halde, onun ölümünden sonra iman eden kimseleri muhadramûn olarak adlandırırlar.
   Muhaddisler, Hz. Peygamber devrinde Müslüman olarak yaşamış oldukları halde onu göremeyen kimseler için bu sıfatı kullanmışlardır. İmam Müslim, Irakî ve Suyûtî, bunlardan bilinen ve meşhur olanlarının bir kısmını tesbit etmişlerdir. Veysel Karanî adıyla şöhret bulmuş olan Üveys bin el-Karenî, Kadı Şüreyh bin el-Haris, Alkame bin Kays ve Ka’b el-Ahbâr bunlardan bazılarıdır.(a. g. e.)
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ