Hanefî usûl ve fıkıh kitaplarının en’leri

HANEFÎ USUL VE FIKIH KİTAPLARININ EN’LERİ

  1. Hanefî usul kitapları içinde sonraki döneme en çok etki edeni Pezdevî’nin Kenzü’l-vusûl adlı eseridir.
  2. Pezdevî’nin usulüne yazılan şerhler içinde en güzel, ayrıntılı ve muteber olanı Abdülaziz el-Buharî’nin Keşfü’l-esrar adlı şerhidir.
  3. Hanefî usul kitapları içinde Pezdevî’yi esas alarak ihtisarda bulunan ve kendisine en çok şerh yazılan kitap Nesefî’nin el-Menâr adlı eseridir.
  4. Hanefî furu fıkıh kitapları içinde en ayrıntılı olan, aklî ve naklî delilleri en güzel ortaya koyan, hukuk mantığında eşine ulaşılmamış olanı Serahsî’nin el-Mebsut adlı eseridir.
  5. Hanefî furu fıkıh kitapları içinde tertip ve düzeni en mükemmel olanı, konuları ele alış biçimi, delillendirmesi en anlaşılır ve güzel olanı Kâsânî’nin Bedâiu’s-sanai’ adlı eseridir.
  6. Hanefî furu fıkıh kitapları içinde sonraki döneme en çok etki edeni ve üzerine en çok çalışma yapılanı Merğinânî’nin el-Hidâye adlı eseridir.
  7. Hanefî muhtasar furu fıkıh metinleri içinde en etkili olanı Kudûrî’nin muhtasarıdır.
  8. Hanefî furu fıkıh kitapları içinde en çok kaynak kullanan ve her meselede fetvaya esas olan görüşün ne olduğunu ortaya koyanı İbn Âbidîn’in Reddü’l-muhtar adlı eseridir.

(Soner Duman/8.Rebîülâhir.1443/13.Kasım.2021/C.tesi)

PAYLAŞ