Ahlak nedir?

   İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek gayesiyle ortaya konulan hükümlere ahlâk denilir. Dünyadaki bütün sistemlerin ve rejimlerin temelinde, ferdî ve toplumsal ahlâk anlayışını görmek mümkündür.
   Ahlâk kuralları, herhangi bir insanın toplumun diğer ferdlerine karşı vazifelerini gündeme getirir. Tarih boyunca; üzerinde en çok durulan konulardan birisi de ahlâk felsefesidir.

   Şimdi “ahlâk nedir?” sualine cevap arayalım. Ahlâk kelimesi Arapça olup, huy mânâsına gelen hulk (veya hulûk) kelimesinin çoğuludur. Hulk; din, tabiat ve seciye mânâlarına gelir. Nefs diye adlandırılan manevî ve bâtınî özellikleri de ifade eder. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de, Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hitaben: “Şüphesiz ki sen, yüce bir ahlâk (hulûkul aziym) üzere bulunmaktasın.”2 hükmü beyan buyurulmuştur.

   Ahlâkın çeşitli tarifleri vardır. İslâm âlimleri arasında yaygın olan tarifi şudur: “Ahlâk nefiste yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar fikri bir zorlamaya ihtiyaç olmadan, bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar.”3    Ahmet Rıfat; tarifte geçen “nefıste yerleşen meleke” kısmını izah ederken: “Kâtibin birşey yazarken harf harf düşünmediği, saz çalan kimsenin çaldığı sazın ahengini nağme nağme düşünmediği gibi, ahlâki fıilin de, kendiliğinden meydana gelmesi icab eder.”4 demiştir. Dolayısıyla ahlâkın mühim bir özelliği, insan tabiatına iyice yerleşmiş olmasıdır.İslâmî ahlâkın temelinde vahiy vardır.

   Kur’ân-ı Kerim’deki her emir ve nehiy, bir vazifeyi gündeme getirir. Dolayısıyla İslâmî ahlâkı bir “vazife ahlâkı” olarak nitelemek mümkündür. Bunun dışında bütün fiillerin, salih bir niyet ve ihlasla edâ edilmesi esastır. Zira Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in: “Muhakkak ki, ameller niyetlere göredir.”5 buyurduğu bilinmektedir. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman, İslâm ahlâkının diğer bir unsurun da niyet ve ihlâs olduğu kavranır. İslâm dinindeki iman ve ibadet esaslarıyla ahlâki emirleri, kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Nitekim Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in nasıl bir ahlâka sahip olduğunu soran Hazreti Urve b. Hişam a, Hazreti Aişe (r.anha) validemiz şöyle cevap vermiştir: “Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlâkı Kur’ân’dan ibaretti.”6

   İnsanların toplum içerisindeki davranışları ve birbirleriyle münasebetleri hususunda, muhtaç olduğu ilimleri öğrenmeleri “farz-ı ayn” hükmündedir. İbn-i Abidin: “Kulun dinini icrâsı , Allah için amelinin ihlâsı ve kullan ile muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslâm’ın farzlarındandır.”7 diyerek, buna işaret etmiştir. Tahkiki mânâda iman etmiş olan bir mü’min, gerek Allahû Teâla (Celle Celaluhu)’nın hukukuna, gerek insanların hukukuna, hassasiyetle riayet eder. Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Mü’minlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlâkı en güzel olanıdır.”8 buyurmuştur

   İman ile ahlâkı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ahlâk ile birlikte ele alınması gereken bir kavram da edebdir. Edeb lafzı, edb kelimesinin ismidir. Edb ise, insanlar. ziyafete davet etmek mânâsınadır. Bu itibarla edeb, insanların davet olunduğu bütün hayır, fazilet ve mekârim-i ahlâkı içine alır. Seyyid Şerif Cürcani: “Edeb ma’ruftan ibarettir. İnsanı her türlü hata ve fenalıktan koruyan bir melekedir.”9 tarifini esas almıştır.

   Kamus mütercimi Asım Efendi ise, edeb maddesinde şunları zikreder. Edeb; nezâket, incelik ve usluluktur. İnsanlara karşı sözü ve hareketi ile yumuşak bir muamele ve güzel bir tavır üzere olmaktır. Bütün hatalı davranışlardan kendisiyle korunulan şeyleri bilmektir. Kişinin benliğinde (tabiatında, seciyesinde) yerleşmiş bir meleke olup; ona sahip olanları, kötülenmeyi ve ayıplanmayı gerektirecek şeylerden korur. Âriflerin deyimi ile edeb `Dinin tesbit ve tayin ettiği ahlâkî sınırları korumak ve saygı gösterilmesi gereken yola girmektir.’ Bu ise insanın gönlünde yer etmiş olan güzel ahlâktan ibarettir. İnsanı hakka götüren yolların hepsi edebtir.

   Fıkıh âlimlerine göre; Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetine dayanan hareketler mânâsına gelir. Mevlâna Celâleddün-i Rûmi: “İnsanın edebten nasibi yoksa, o insan değildir. İnsanla hayvanı birbirinden ayıran en bâriz fark edebtir. Kur’ân-ı Kerim’i iyice tetkik edersen, bütün âyetlerin mânâsının edeb olduğunrı görürsün” diyerek, edebin önemini veciz bir şekilde ortaya koymuştur.

   İnsanların toplum içerisindeki davranışlarını ve birbirleriyle münasebetlerini düzenlemek gayesiyle konulan hükümleri, tekrar gözden geçirmeliyiz!.. Bu hükümleri kim ve hangi yetkiye dayanarak koymuştur? Eğer tâgûtî güçlerin koyduğu veya çevre kültürünün getirdiği hükümlere göre insanlarla ilişkilerimizi düzenliyorsak, bu düpedüz ahlâksızlık ve edepsizliktir. İslâm dininin tesbit ve tayin ettiği ahlâki hükümlere göre ilişkilerimizi sürdürüyorsak, ruhlar âleminde verdiğimiz misak’a sadakat gösteriyoruz demektir. Gerek nefsimize, gerek ailemize ve gerek içinde yaşadığımız cemiyete karşı olan vazifelerimizi, İslâm’ın tayin ettiği ölçülere göre edâ etmek borcundayız. İnsanların hevâ ve heveslerinden kaynaklanan ahlâk anlayışı, başlı-başına bir faciadır ve sürekli değişir. Bu incelik asla unutulmamalıdır.

www.ismailaga.info
KAYNAKLAR
(1) İbn-i Manzur, Lisanû’I Araİı, Beyrut: 1355 c. XI, sh: 374 (“Hulûk” maddesi)
(2) Kalem Sûresi: 4.
(3) Kâtip Çelebi, Ke,sfu’z-Zunûıı, İst. 1947, c. 1, sh. 35. Ayrıca Seyyid Şerif Cürcani, eı-Tarifat, İst. ty. Kaynak Yay., sh.101
(4) Ahmed Rifat, Tasvir-i Ahlâk (Alılîık Sözlüğü) İst. ty. Tercüman 1001 Temel Eser, sh.129.
(5) Salıih-i Buhari, İst.1401, K. İman: 41 c. I, sh.19.
(6) Sahih-i Müslim, İst. 1401, Çağrı Yay., c. 1 sh. 512-513 K.Selâit’il Müsafirin:l8, Had. No:139 (746).
(7) İbn-i Abidin, Reddü’l-Muhtar, İst. 1982, Şamil Yay., c. I, sh. 40
(8) Sünen-i Ebû Davud, İst. 1401, Çağrı Yay., K. Sünne:14.
(9) Seyyid Şerif Cürcani, a.g.e., sh.15.

PAYLAŞ