HACCIN VACİB – SÜNNET – EDEBLERİ

Haccın Vacipleri
    39- Haccın vacibleri şunlardır:
    1) İhrama mikat denilen yerlerden başlamak:
    Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler “Zül-Huleyfe”den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı “Zati Irak”dan,
    Şam, Mısır ve Mağrib halkı “Cuhfe” hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından),
    Necidliler “Karn” dan,
    Yemenliler de “Yelemlem”den ihrama girerler.
    Yolları bu mikatlardan birine rastlamayan müslümanlar da, bunlardan birinin hizasında bulunacak bir yerden ihrama başlarlar.
    2) İhramın yasaklarını terk etmek: Dikişli elbise giyilmesi, av avlanması, ihramda iken saçların kesilmesi, çirkin söz söylemesi gibi…
    3) Arafat’da zevalden sonra güneş batıncaya kadar durmak.
    4) Kurban Bayramının birinci gününün fecrinden sonra ve güneşin doğmasından önce, bir saat bile olsa, Müzdelife’de durmak.
    Müzdelife, Mekke’ye dört ve Arafat’a iki saatlik mesafede bulunan bir yerin adıdır.
    5) Dört şavtı farz olan Ziyaret Tavafını yediye tamamlamak.
    6) Ziyaret tavafına nahir (kurban kesme) günlerinden birinde (1.2. ve 3. günlerde) yapmak.
    7) Sader (veda) tavafı yapmak. Bu mikat dışından gelen ve afakî denilen hacılara aittir ki, bu veda tavafından ibarettir.
    8) Tavaf esnasında abdestli olmak ve avret yerleri tamamen kapalı bulunmak.
    9) Kabe’yi tavaf daima Hacer-i Esved’in bulunduğu yerden (onun karşısından) başlayıp Kabe’yi sola alarak tavaf etmek. Bunu yürüyerek yapmak. Hastalar ve güçsüzler omuzlar üzerinde taşınarak tavaf ettirilir.
    10) Her tavaftan (yedi şavttan) sonra iki rekât namaz kılmak.
    11) Tavafları Hatîm denilen yerin dışında yapmak. Şöyle ki: Kabe’de “Rükn-i Irakî” denir. Kabe’nin altın oluğu, bu iki rüknün arasında ve Hanefî Makamının önündedir. Bu oluğun akacağı yarım dairelik yer, bir yarım duvarla çevrilmiştir. Bu duvara “Hatîm=Hazret-i İsmail” ve bunun kuşattığı o yere de “Hicrü’l-Kâbe” denir. Bu yerin bir kısmı Kabe’den sayılır. Orada namaz kılınır, dua edilir. Fakat bu yerin Kabe’den olduğu, ahad haberi (tek kişilerin rivayeti) ila sabit olduğundan Beytullah’a yüzü çevirmeksizin bu duvara karşı namaz kılınmaz. Bu duvarın her iki tarafı açıktır. İşte Harem-i şerif için bu duvarın arkasından Kabe tavaf edilir ki, bu vacibdir.
    12) Hac mevsiminde Safa ile Merve arasında yürümek (Sa’y etmek) ve buna Safa’dan başlamak. Özürleri olmayanları bunu piyade olarak yapmaları.
    Safa ile Merve, Mescid-i Haram’ın hemen civarında yüksekçe birer tümsektirler. Bunlar, gidiş dönüşü olan büyük bir cadde ile birbirlerine bağlıdırlar. Safa’dan başlayıp Merve’ye dört ve Merve’den Safa’ya üç defa gidip gelmek vacibdir. Bu yedi gidiş ve gelişe “Sa’y” denir. Her defa Kabe görülünceye kadar tümseklerin üzerine çıkılır. Şimdi Merve tarafında yüksek binalar bulunduğu için Kabe oradan görülememektedir.
    Farz hac için yapılan sa’y Kudüm ve Ziyaret tavaflarından sonra yapıldığı gibi, Umre için yapılan sa’y, Umre tavafından sonra yapılır.
    Bu sa’y yerine “Mes’a” denilir. Eni yaklaşık 20 metre, uzunluğu da 500 metredir.
    (İmam Şafiî’ye göre sa’y, haccın ve umrenin bir rüknüdür. Bunu yapmadan hac ve umre tamam olmaz.)
    Bu şekilde hareket etmek, bütün kâinatın sahibi ve yaratıcısı bulunan Yüce Allah’a tazim ve dilekleri arz için Beytullah’ın mukaddes kapısı önünde şevk ve heyecanla gidip gelmenin, dileklerin kabulünü beklemenin bir işareti demektir.
    13) Mina denilen yerde küçük taş yığınlarına (cemrelere) ufacık taşları atmak. Buna “Remy-i Cemerat = Taşları atmak” denir. Şöyle ki:
    Mekke şehrine iki saatlik mesafede bulunan Mina kasabasında birbirine bir ok atımı kadar uzak üç yerde üç taş yığını vardır. Bunlara Mina’dan Mekke’ye doğru sırası ile: “Cemre-i Ula, Cemre-i vusta, Cemre-i Akabe” adı verimiştir. Bu taş yığınlarının her birine Kurban Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde: “Bismillâhi Allahu Ekber” denilerek yedişer taş atılır. Bu yedi taş birden atılsa, yeterli olmaz, bir taş yerine geçer.
    Bu taşlar üç metre uzaklıktan atılır. Taşların cemre yakınlarına düşmesi de yeterli olur. İki metre kadar uzağa düşenler yeterli olmaz. Yeniden atılmaları gerekir.
    Taşları atacak olan şahıs hasta olsa, eline konulacak taşları atar veya bu taşları onun adına başkası atar. Baygın düşen kimse adına da taşları başkası atar. Hac işlerinde böyle başkası yerine görev yapmak, zaruret sebebiyle caizdir.
    Akabe Cemresinde ilk taş atmakla Telbiye’ye son verilir. Artık “Lebbeykallahümme Lebbeyk….” yapılan telbiyelere bu anda karşılık manevî mükâfat verilmiş olur.
    (İmam Malik’e göre, Arefe gününün zevalinden sonra Telbiye’lere son verilir. Çünkü o gün Anafat’da durmakla yapılan ibadetler kabul olunmuş ve haccın büyük bir rüknü yerine getirilmiş olur.)
    Bu taşların atılmalarındaki hikmet, Yüce Allah’ın ilminde saklıdır. Bu bizim için gerekli olan bir ibadet emridir. Biz bunu yapmakla Yüce Allah’ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığımızı göstermiş oluruz. Bir de kötü ruhlara ve şeytan vesvesesine karşı olan nefretimizin bir işareti ve belirtisidir. Hazret-i İbrahim aleyhisselâm’ın sünnetine bağlılığın da ince bir anlamını taşır.
    14) Mina’da taşları attıktan sonra kurban kesmek. Bundan sonra da Harem bölgesi içinde ve kurban bayramının ilk üç gününden birinde saçları traş etmek veya kısaltmak. Şöyle ki:
    Kurban kesmek, hac ile umrenin her ikisini yapanlara vacibdir. Bu görevi yapmak, hac ile umreyi birlikte yerine getirme nimetine şükür karşılığıdır. Yalnız farz hac yapan ve mikat dışından gelenlere, misafir olduklarından kurban kesmek vacib değildir. İsterlerse nafile olarak kesebilirler.
    Kadınlar saçlarının ucundan biraz kırkarlar.
    40- Saçları traş etmeğe Halk, biraz kısaltmağa da Taksîr denir. Bunları yapmak, İmam Azam’a göre belli bir yer ve zamana bağlıdır. Yalnız Harem bölgesinde ve kurban kesme günlerinde yapılabilirler.
    İmam Ebû Yusuf’a göre bunlar bir yere ve zamana bağlı değildir. Bunlar sonradan başka bir yerde de yapılabilir. İmam Muhammed’e göre zamana bağlı değilse de, belli bir yere bağlıdırlar. Buna göre, kurban kesme günlerinden sonra da yapılabilir. Fakat Harem bölgesinde yapılması şarttır. Başka bir yerde yapılırsa, ceza olarak bir koyun kurban etmek gerekir.
    Traş olmak (halk), taksirden (saç kısaltmaktan) daha faziletlidir. Saçsız olanlar başlarının üzerine usturayı gezdirmekle bu vacibi yerine getirmiş olurlar.
    41- Haccın vaciblerinden birini terk etmek, haccın sıhhatına engel olmaz. Fakat ceza olarak yalnız kurban kesmek gerekir. Kurbanın eti Mekke fakirlerine dağıtılır. Bununla beraber terk edilen bir vacib yeniden yapılınca, ceza düşer. Abdestsiz yapılan bir tavafı yeniden yapmak gibi…

Haccın Sünnetleri
    42- Farz haccın sünnetleri şunlardır:
    1) İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. Bu yıkanma, yalnız temizlik maksadı iledir. Bundan dolayı hac için ihrama girecek bir kadın adet görmekte veya lohusa ise, temizlik için yıkanması sünnettir.
    2) İhramın sünneti niyetiyle iki rekât namaz kılmak. Bu namazın ilk rekâtında “Kâfırûn” sûresinin ve ikinci rekâtında “İhlâs” sûresini okumalıdır.
    3) İhram için beyaz ve temiz iki parçadan ibaret örtüye burünmek. Bunların yenisi ve beyaz renklisi, yıkanmışından ve başka renklerden daha iyidir.
    4) İhramdan önce gülyağı gibi hoş koku sürünmek.
    5) İhramdan sonra her seher vaktinde, her namaz kılışta, her yokuşa çıkışta ve inişte, her yolcu kafilesi ile karşılaşmada orta bir sesle üç defa Telbiye getirmek (Lebbeykallahümme Lebbeyk… demek).
    6) Telbiyelerden sonra, Peygamber Efendimize çokça salât ve selâm okumak.
    7) Salât ve selâmdan sonra Yüce Allah’a yalvarmak ve özellikle şu duayı (*) okumak.
    İmam Muhammed’e göre, belli ve aynı duayı devamlı olarak yapmak, kalbin ince duygusunu giderir ve samimiyete aykırı olur. Bir alışkanlık halini alarak tam bir anlayışla yapılmamış bulunur. Onun için herkes dilediği şekilde dua etmelidir, bu müstahabdır. Bununla beraber Peygamber Efendimizden nakledilen duaları bereketlenme maksadı ile okumak güzeldir.
    8) Mekke-i Mükerreme’ye girmek için yıkanmak ve gündüz vakti girmek, Kabe’yi görünce dua etmek, Beytullah’ın önünde tekbir ve tehlilde bulunmak.
    9) Afakî olanlar (Mikat dışından gelenler) için kudüm tavafı yapmak geç kalıp da Mekke’ye girmeden Arafat’a çıkanlardan bu Kudüm tavafı düşer.
    10) Mekke’de bulundukça zaman zaman nafile olarak tavaf etmek.
    11) Ziyaret tavafının ilk üç şavtında erkeklerin “Remel” yapmaları (adımlarını kısaltarak ve omuzlarını silkerek çalımlı bir şekilde yürümeleri). Bu hareket hacıların güç ve sağlamlığına bir işarettir.
    Resûllüllah Efendimiz kaza olarak yerine getirdikleri Umre haccı esnasında ashab-ı kiramla beraber bu şekilde tavaf ederek, karşıdan seyreden ve ashab-ı kiramın zayıf düştüklerini sanan Mekke’lilere müslümanların kuvvet ve yiğitliğini göstermek istemişti. Peygamberimizin bu sünneti hâlâ uygulanmaktadır.
    Bu Remel, Kudüm Tavafında yapılabilirse de, Ziyaret Tavafında yapılması daha faziletlidir. Sader Tavafında ise yapılmaz.
    13) Safa ile Merve arasında Sa’y ederken oradaki iki yeşil direk (ışık) arasını erkeklerin koşarak geçmeleri ve sonra yavaşlamaları.
    Bu hızlı yürüyüşe “Hervele” denilir.
    14) Zilhicce ayının yedinci günü öğle namazından sonra Mekke’de tek bir hutbe okunup insanlara hac işlerini (menasiki) öğretmek.
    15) Zilhicce’nin sekizinci günü, güneşin doğmasından sonra Mekke’den Mina’ya çıkmak ve o gece Mina’da kalmak. Mina Harem Bölgesindedir.
    16) Zilhicce’nin dokuzuncu günü, güneşin doğuşundan sonra Mina’dan Arafat’a çıkmak.
    Arafat’da en büyük İslâm idarecisi veya onun görevlendireceği kimse, öğle namazı ile ikindi namazını birlikte olarak öğle vaktinde kıldırır. Zevalden sonra ve namazdan önce iki hutbe okur. İnsanlara Arafat ile Müzdelife’de bir müddet durup beklemelerini (vakfe yapmalarını) söyler ve hac ile ilgili bazı bilgiler verir.
    17) Kurban Bayramının ilk gününde bir hutbe okumak ve haccın geri kalan görevlerini anlatmak. Bu hutbe ile beraber üç hutbe okunmuş oluyor.
    18) Arafat ve Müzdelife’de kılınan namazlarda yalvarıp yakararak dua etmek ve göz yaşları dökmek veya döker gibi bir tavır takınmak. Hem kendisi, hem de ana-babası için ve bütün müslümanlar için hayırlı dualar yapmak.
    Arafat, Harem bölgesi dışında bulunan bir sahadır. Burada hacıların duruşu cuma gününe rastlasa, cuma namazı kılınmaz.
    19) Güneşin batışından sonra Arafat’dan yavaş yavaş inmek. Müzdelife’ye varıldığı zaman gelip geçenlere engel olmamak için vadiden yüksekçe bulunup “Meş’ar-i Haram” denilen “Kuzah” tepesi yakınında konaklamak.
    20) Bayram gecesi Müzdelife’de kalıp Bayram sabahı Mina’ya inmek. Nahr, (kurban kesme) günlerinde bütün yol eşyası ile beraber Mina’da kalmak.
    21) Mina’da taşlar atılırken Mina’yı sağa ve Mekke’yi sola almak. Sırasıyla önce Cemre-i Ula’yi, sonra Cemre-i Vusta’yı, daha sonra Akabe Cemresini taşlamak ve bu son cemrede taşları aşağıdan yukarıya doğru atıvermek.
    22) Taşlamaya ilk gün, güneşin doğması ile zevali arasında, diğer günlerde ise zeval ile güneşin batışı arasında başlamak.
    23) Mina’dan Mekke’ye acele inmek. İsteyen kimse için Zilhicce’nin on ikinci günü güneşin batışından önce yola çıkmak. Güneşin batışına kadar beklemek günahtır.
    24) Mina’dan Mekke’ye inerken Muhaseb ve Ebtah denilen düz bir yerde azıcık duraklamak.
    25) Veda tavafından ve iki rekât namazdan sonra Zemzem suyundan, Kâbeye bakarak ayakta kana kana içmek ve bu mübarek sudan başa ve bedene dökünmek.
    26) Hacer-i Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan Mültezem isimli yere göğsünü ve yüzünü koyup sürüvermek.
    27) Kimseye zahmet vermeksizin Kabe’nin örtülerine yapışıp duada bulunmak. Kabe içine girmek mümkün olunca, tam bir edeb ve hürmetle girip iki rekât namaz kılmak.
    Kâbenin örtüsüne sarılmak, Mültezem’e sürünmek, Allah’ın rahmetine yakınlığın bir nişanıdır. Beytullah’a olan muhabbetin ve Yüce Allah’ın mağfiretini ısrarla istemenin ve Vacib Teâlâ Hazretlerine sığınmanın bir işaretidir.
    28) Medine-i Münevvere’ye gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ziyaret etmek.
    Haccın sünnetlerini terk eden faziletten mahrum kalır. Daha doğrusu günâh işlemiş olursa da, üzerine kurban kesmek gibi bir ceza gerekmez.
    (Şafiîlere göre, Arefe gecesi Mina’da kalmak sünnettir. Teşrik (bayram) gecelerinde kalmak ise vacibdir.)

(*) Anlamı: “Ey Allah’ım! Ben senden rızanı ve cennetini dilerim. Gazabından ve ateşinden sana sığınırım.”

Haccın Edebleri
    43- Hac yolculuğunda bulunacak kimselerin gözetecekleri bir kısım edebler vardır. Başlıcaları şunlardır:
    1) Tam helâl bir mal ile hac etmelidir. Çünkü helâl olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır.
    2) Yola çıkmadan önce, kul borçları varsa ödenmelidir.
    3) Günahlardan tevbe etmeli, kazaya kalmış ibadetler varsa, onları kaza etmelidir.
    4) Gösterişten, öğünüp böbürlenmekten, süs ve saltanattan sakınmalı, tevazu içinde olmalıdır.
    5) Hac yolculuğu üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi kimselerle istişare yapılmalıdır.
    6) Kimlerle arkadaş olacağına, hangi yoldan ve hangi vasıtalarla yolculuk yapacağına dair “İstihare” yapmalıdır (İki rekât namaz kılarak Allah’dan hayırlısını istemelidir.)
    7) Gerekirse kendisine yol gösterecek, yardımda bulunacak ve sabır tavsiye edecek iyi bir arkadaş edinmelidir.
    8) Yolda arkadaşları ile ve diğer yolcularla çekişip dövüşmekten sakınmalıdır.
    9) Düşmanları varsa, onları bağışmalaya ve anlayışla karşılamaya çalışmalıdır.
    10) Hac yolculuğuna ay başında perşembe günü veya pazartesi günü sabahleyin çıkmalıdır.
    11) Ailesi, komşusu ve dostları ile vedalaşmalı ve onların dualarını dilemeli. Bunun için onlan ziyarete gitmelidir. Onlar da kendisini hac dönüşünde karşılanmalıdır ki, bu da bir sünnettir.
    12) Hacca giderken ve hacdan dönünce evinde iki rekât namaz kılmalı ve dua etmeli

PAYLAŞ