Kabir Azabı Var mıdır? Kabir azabı ayet ve hadis delilleri

   Kabir azabı, Ehli Sünnet dışı akımlar tarafından inkar edilen konuların başında gelmektedir. Biz, bu konuda tereddüde mahal verilmemesi ve Ehli Sünnet inancımızı kuvvetlendirmek amacıyla delillerden bir kısmını sizler ile paylaşacağız…

AYETLER…
   Allah’u Teala Mü’min Suresinde bu gerçeği açıkça beyan etmiştir:
   45. Allah onu, onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.
   46. (Öyle bir) ateş ki, onlar sabah-akşam ona sunulurlar.. (Buyurduktan sonra bu azabın kabirde gerçekleştiğini teyid etmek üzere devamında: ) Kıyametin kopacağı günde de, “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” denilecektir.”

   Bu ayeti kerime açıkça kabirdeki azaba işaret etmektedir. Şu hadisi şerif ayeti kerimeyi tefsir eder mahiyettedir:
   “ Abdullah İbn Ömer (Radıyallahu anh), Resûlullah’ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Sizden biri ölünce gideceği yer kendisine sabah akşam gösterilir. Şayet ölen kişi cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve kendisine: ‘Allah seni kıyamet gününde yeniden diriltinceye kadar bu senin kalacağın yerdir’ denir.” (Buhari)

   Kütüb-i Sitte’de (En sahih altı hadis kitabında) geçen bir hadis-i şerif de şöyledir:
İbn Abbas şöyle demiştir: Hazreti Peygamber Medine’deki (veya Mekke’deki) bahçelerden birine uğradı. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini duydu. Bunun üzerine şöyle buyurdu:
   “ikisi azap görüyorlar. (Kendilerince) büyük bir günah sebebiyle azap görmüyorlar. Oysa ki bu büyük bir günahtır. Birisi idrarından sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü (koğuculuk yapardı)”

   Sonra bir dal istedi. Dalı ikiye ayırarak her birinin kabrinin başına bir parça­sını koydu.

   Ona: “Ey Allah’ın Resulü bunu niçin yaptın” diye soruldu. şöyle buyurdu: “Umulur ki bu dallar kurumadıkça onların azabı hafifletilir”.(Buhari)

KABİR AZABINDAN SIĞINMAK
   Peygamber Efendimizin kabir azabından sığındığını bildiren hadis-i şerifler artık hiçbir itiraza mahal bırakmıyor:
   Ukbe şöyle dedi: “Hâlid İbn Saîd İbnü’l-Âs’ın kızı bana Hazreti Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve Sellem) kabir azabından sığındığını işittiğini söyledi.”

   Ebü Hüreyre Radıyallahu anh, Hazreti Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şekilde dua ettiğini söylemiştir:

   “Allahümme innî eûzu bike min azâbi’l-kabri ve min azâbi’n-nâri ve min fitneti’l-mahyâ ve’I-memâtü ve min fitneti’l-mesîhi’d-deccâl.”

   (Allahım! Kabir azabından, ateş (cehennem) azabından, hayat ve ölümün fitnelerinden ve Mesih deccâl’in fitnesinden sana sığınırım)

    Âişe (Radıyallahu anha) Allah Resûlü’ne (Sallallahu aleyhi ve Sellem) “İnsanlara kabirlerinde azap olunur mu?” diye sordu. Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem) “Evet, kabir azabı (vardır)” bu­yurdu.

   Hazreti Âişe (Radıyallahu anha) şöyle der: Bundan sonra Allah Resûlü’nün (Sallallahu aleyhi ve Sellem) sonunda kabir azabından Allah’a sığınmadığı hiçbir namazını görmedim. (Buhârî, cum’a/986, 988-989, 991, 996, 998, cenâiz/1283, bed’ul-haIk/2964, teftîru’l-K.ur’ân/4258, nikâh/4820, da’avât/5889, eymân/6141; Müslim, küsûf/1499, 1501-1502, 1504-1506; Tirmizî, cum’a/514; Nesâî, küsûf/1453, 1455, 1457-1459; Ebû Dâvud, salât/995, 997; İbn Mâce, ikâmetu’s-salât/1253; İbn Hanbel, bakî musnedi’I-Ensâr/22917, 23048, 23133, 23333, 23379, 23432, 23529, 24088, 24148, 24184, 24815; Mâlik, nidâ/398, 400; Dârimî, salât/1486.)

   “Kabir ya ateş çukurlarından bir çukur veya cennet bahçelerinden bir bahçedir.” (Tirmizî, Taberânî)

   İslam âlimleri Kabir azabı ile ilgili çeşitli kitaplar yazmışlarsa da, bizim ilk olarak bu delilleri bilmemiz yeterli olacaktır. Kabir azabı haktır, inkâr edenler Ehli Sünnet dairesinden ayrılmışlardır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ