ŞİA NEDİR? – Rafizi – İsmailiyye – Caferiyye – İmamıyye

   Şia’nın fikirsel yapısını sizlere kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışalım:

   Şia: Hazreti Ali Radıyallahu anh tarafını tutup, hilafetin onun ve zürriyetinin hakkı olduğuna, kıyamete kadar  bu hakkın onlardan çıkmayacağına inananlardır. İnanç yönünden Ehli Sünnet ve’l-Cemaatten ayrı olduğu gibi amel yönünden de ayrıdır. Bu fırka hazreti Ali’ye karşı aşırı sevgi duyduğundan dolayı, onun hasımlarını küfür ve dalalet ile itham edecek kadar ileri gidiyorlar.

   Şia’nın bir kısmı, Kur’an-ı Kerimin açık hükümlerine ters düştüğü için Müslüman sayılmaz. Mesela beş vakit namaz ile Ramazan orucunu inkar eden bir kısım Rafizilerle Pegamberliğin Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sllem)e değil, Hazreti Aliye geldiğine, Hazreti Aişe’nin Peygamberimize hıyanet ettiğine inanan Hindistan ve Pakistan’da bulunan ismailiyye fırkası gibi. (Buğyat el-Müsterşidin 247)

   Şia’nın diğer bir kısmı ehl-i bid’at ise de Müslüman sayılır. Mesela Yemen’de bulunan Zeydiyye fırkası Hazreti Ali’nin imamete daha müstehak olduğuna, bununla beraber üst varken astın halife olabileceğine inandıkları için Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer’in hilafetini reddetmiyorlar. Şiiler arasında ehli sünnete en yakın fırka bu fırkadır.

   Caferiyye – İmamiyye fırkasına gelince; bunlar, tefsir sahibi olan Tabarasi gibi zevat müstesna ifrat etmektedirler. Bunlar ashabın birçoğunu tekfir ederek, Ebubekir ile Hazreti Ömer (Radıyallahu anhuma)yı gaspçı olarak nitelendirmektedirler. Aynı zamanda Al-i beyt yoluyla rivayet edilmeyen hiçbir hadis-i nazarı itibara almadıklarından, Buhari ile Müslim başta olmak üzere Kütübü Sitte-i sahihayı kabul etmemektedirler.

   Bu fırka şu dört esasa dayanıyor:

   a- ‘Ismet: On iki imamın günahtan masum ve unutkanlıktan uzak olmaları.

   b- Mehdilik: Gizlenmiş olan İmam Muhammed bin Hasan el-Askeri’nin ahir zamanda çıkıp dünyayı refah ve adaletle dolduracağına inanmak..

   c- Ric’at. Mehdinin çıkmasından sonra Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin ve diğer imamlarla, Ebubekir ve Ömer gibi (onlara göre) hasımlarının diriltileceğine ve onlardan ali beytin intikamını aldıktan sonra tekrar öleceklerine inanmak.

   d- Takiyye: Münasip bir zamana kadar durumlarını gizleyip, hüviyetlerini açığa vurmamak. Onlara göre oniki imama iman etmek, Allah’a iman etmekten bir cüz sayılır. Yani oniki imamın imametini inkar eden kimse Müslüman sayılmaz. (Et Tefsir va’l Müfessirun c. 1, s. 7)

 www.ihvanlar.net

PAYLAŞ