Bütün Müslümanlar Fırka-i Nâciye’de Birleşmelidir

Mehmed Şevket Eygi1. Resulullah efendimiz (Salat ve selam olsun ona) bundan bin dört yüz sene önce “Ümmetim yetmiş üç fırkayla ayrılacak, biri dışında bunlar Cehennemliktir” buyurmuşlar, kurtulacak olan fırka (Fırka-i Nâciye) hangisidir sorusuna “Benim ve Ashabımın yolundan gidenlerdir” cevabını vermiştir.
2. Bu hadîs varken, bütün fırkaları bir ve eşit tutmak gayet yanlıştır, boşuna kürek çekmektir.
3. Önemli olan, Resulullah’ın ve Ashabının peşinden ve izinden giden, Kur’anı ve İslam’ı onlar gibi anlayan Kurtuluş Fırkası hangisidir onu bulmak, tesbit etmek ve onun dairesi içine girmektir.
4. Bu fırka’nın Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkası olduğunda zerre kadar şüphe bulunmamaktadır.
5. Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünneti sapık, bozuk, bid’atçi fırkalarla bir ve eşit görmek büyük bir adaletsizlik, insafsızlıklık ve vahim bir hatâdır.
6. Bazıları fırkalar kalksın, bütün Müslümanlar Kur’anda birleşsin diyor. Güzel bir edebiyat ama temeli yok. Kur’anı doğru anlayanlar ile anlamayanlar nasıl birleşecek
7. Kur’anda birleşebilmek için Kur’anın doğru yorumlanması, doğru anlaşılması gerekir. Bozuk, bid’atçi fırkalar Kur’anı doğru anlama ve yorumlama faziletine sahip değiller.
8. Bütün Müslümanlar Kur’anda birleşmek istiyorlarsa, Ehl-i Sünnetin İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat anlayışında birleşmeleri gerekir.
9. Öyle fırkalar var ki, Resulullah’ın (varyantlarıyla birlikte) yüz bini geçen hadislerini inkar ediyor. Sünnîlerin “Allah’ın kitabından sonra kitapların en doğrusu” dedikleri Sahih-i Buharî’de iki sağlam hadîs çıkmaz diyenler var. Onlarla nasıl birleşilecek
10. Öyle bozuk fırkalar var ki, birkaç kişi müstesna Ashab-ı Kiramı küfürle nifakla hıyanetle suçluyor. Onlarla nasıl birleşilecek
11. Sünnîler Hulefa-i Râşidîn’i çok seviyor, isimlerini camilere asıyor. Râfizîler ise bunların üçünü küfürle, nifakla suçluyor. Bunlar Kur’anda nasıl birleşecekler
12. Biraz ilm-i kelâm bilen bir kimse, Sünnîlikle Haricîliğin birleşemeyeceğini anlar.
13. Hazret-i Ali efendimizi te’lih eden (tanrılaştıran) Sebeiyye fırkası ile nasıl birleşilecek
14. Kur’andaki üç yüz küsur kesin hükümlü âyet tarihseldir, bugün hükümleri geçerli değildir diyerek din dairesinden çıkmış olan Fazlurrahmancılarla Ehl-i Sünnet mensupları Kur’anda birleşebilir mi
15. Kur’anı kendi re’y ve hevalarıyla yorumlayan ve “men fessere’l-Kur’ane bi-reyihi fekad kefer” hadisinin tehdidi altına giren bid’atçiler ile Kur’anı doğru yorumlayanlar nasıl birleşecek
**
Müslümanların birleşmesi için neler yapılmalıdır:
* Öncelikle bütün Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanları tek bir Ümmet çatısı altında ve bünyesi içinde toplanmalıdır.
* Ümmetin başına râşid, âdil, âlim, âbid, kâmil, muktedir bir İmam tâyin edilmeli ve Ümmet ona biat ve itaat etmelidir.
* Ehl-i Sünnet ile bid’at fırkalarına mensup Müslümanlar birbirleriyle savaşmamalı, bu konuda adem-i şiddet, ateş kes ve saldırmazlık anlaşmaları yapılmalıdır.
**
Ölmüş, taraftarı kalmamış sapık ve bozuk bir fırkayı son elli yıl içinde hortlattılar. Bu dalalet fırkasının mensupları Sünnete, sahih hadislere saldırıyor, Ebû Hureyre gibi büyük bir sahabiye hakaret ediyor. Bunlar Allahın sıfatlarını, kabir ve berzah ahvalini ve daha nice gerçekleri inkar ediyor. Dehşetli taqiyye ve kitman yapan bu adamlar İslamın içini boşaltmak istiyor.
İslamı, Kur’anı, Sünneti ve Şeriatı korumak istiyorsak Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde birleşmeliyiz.
25.10.2016 Mehmet Şevket Eygi – Milli Gazete

PAYLAŞ