Osmanlıca Kelimeler ile Cümle çalışmaları – 1

   Bildiğiniz üzere devletin desteği ile okullarda seçmeli ders olarak verilen Osmanlıca’ya bir dönem rağbet oldu. şimdi ne durumda bilmiyoruz. Ancak, bu konuda bir eksiklik var. Tamam, Osmanlıcanın arapça yazılışını harflerden okumayı öğreniyorlar fakat yine bildiğimiz uyduruk kelimeleri okuyorlar, Osmanlıca ifadeleri kullanmıyorlar.
   Biz de dedik ki, meraklıların öğrenmesi diğerlerinin de Osmanlıca’nın ne denli derin, nezaket ve letafet lisanı olduğunu görmesi açısından Osmanlıca ifadelerin içinde bulunduğu cümle kurma çalışmaları yapalım. İnşaAllah faydalı olacağına inanıyoruz…
Buyrun:
*Aceba bu mükerrem benî Ademden murad kimdir?

>Acaba bu mükerrem Ademoğlu kimdir?

-âb u kilden mürekkeb bir cism-i maddî midir?

>Toprak ve sudan oluşan (yaratılmış bulunan) maddi varlık yani cesed midir?

*Kuvve-i nâtıka ile cins-i hayvandan temayüz etmiş nev-i insan mıdır?

>Yoksa kuvve-i natıka denilen düşünme, konuşma kabiliyetine sahip oluşuyla diğer canlılardan ayrılan insan cinsi midir?

-Elbette bu değildir

>Elbette hiçbiri değildir

*Zira semend-i serke-i nefsin ‘ınân-ı fezâyıhını ıtlak edip tecâvuzât-ı nâ-meşrû’asıyla şâhid-i nâzenîn-i şeri’at ve mahbub-ı kulûb-ı tarikatı payimal eden şehevât-ı süfliyye ashâbı asla mükerrem olamaz.

>Zira azgın nefsinin gayri meşru taşkınlıklarıyla şeriat ve tarikatı ayaklar altına alan süfli isteklerinin esiri bulunan kimseler, asla mükerrem olamazlar…

-Mükerrem ıtlakına şâyân olacak benî Adem ancak ta’lim-i nefs ve tehzib-i ahlak ile tezyîn-i zahir ve bâtın denen eden hâdimân-ı serâ-perde-i şeri’at ve mahremân-ı nâzeninân-ı tarikat olan bahtiyârân-ı ümmettir.

>Mükerrem denilmeye layık olan Ademoğlu ise nefs tezkiyesiyle güzel ahlaka sahip olarak dışını ve için temizleyip süsleyen, şeriat hizmetinde, tarikat sırrına vakıf bahtiyar ümmettir.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ