Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri Cübbeli Ahmet Hocaefendiyi Ziyâret etti

İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin 10. torunu Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri 95 yaşında ağır hasta olmasına rağmen Cübbeli Ahmet Hoca’nın dâvetini kırmayarak hânesini teşrîf etti. 

Mahdûmu Doktor ‘Ismetullâh el-Müceddidî Hazretleri ile beraber iki saat kadar sohbet ettiler. Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri, Hocaefendi’ye İmâm-ı Rabbânî ve İmâm-ı M‘asûm Hazretleri’nin hatm-i şerîflerinden yazılı icâzet verdi ve Afganistan’ın biran evvel düzelmesi için çok dua talep etti. Hocaefendi de kendisine “Siz mânevî tasarruf ve himmet sâhibisiniz, siz bize duâ buyurun” diye kendisinden duâ talep etti.

Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri, Rus işgâli karşısında Afganistan’da seferberliği ilk başlatan zât olması hasebiyle Ruslar kovulduktan sonra kendisini bütün Afgan halkı ittifakla kabûl ettiği için cumhurbaşkanı seçildi. Fakat üç ay sonra “Ben tasavvuf ehliyim, derviş birisiyim, siyâsetten anlamam” diyerek düzeni kurduktan sonra geri çekildi.
Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri’nin Ziyâreti
Bütün Afganistan halkı tarafından sevgi ve saygıyla kabul edilen ve hakkında ittifak bulunan bu mübârek zât, Pakistan’daki bazı fırkaların Afganistan’ın iyiliğini istemediğini, iç işlerine çok karıştığını ve Tâliban’ın Hâricî zihniyetinde olan hıziblerini beslediğini, bunun da büyük müşkilât çıkardığını beyân etti.

Şeyh Efendi, Afganistan’da hiçbir güvenlik kalmadığını, Tâliban’ın Hâricîler zihniyetinde olup Müslümanları asıp kestiğini, Müslümanlara zarar verdiğini, tasavvufsuz islam anlayışının zamanla radikalleştiğini ve Müslümanları iç savaşa sürüklediğini beyân ederek Ehli Sünnet mezhebinin önemine, Ehli Sünnetin i’tidâlli (dengeli) gidişinin, “Müslümanım” diyeni tekfir etmeyişinin ve cihâdı yanlış yorumlayarak Müslümanların kanlarına ve canlarına dokunanlara dur deyişinin çok müsbet te’sîr bıraktığını, fakat Ehli Sünnet vasatından ayrılanların dînimize çok büyük zararlar verdiğini beyân ederek Afganistan’daki durumun biran evvel güvenliğe ermesi, patlamaların durması ve iç savaşın durması için çok duâ lâzım olduğunu beyân etti.

Şeyh Efendi, 95 yaşında olmasına rağmen terâvîhleri bile hatimle ve ekserî rek‘atleri ayakta kılmakta, ibâdetlerine, zikirlerine devâm etmekte ve ziyârete akın eden bütün insanlara İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin hem nesebinden hem de silsilesinden gelen füyûzâtın ulaşmasına vesîle olan bu zâta bizler de Cenâb-ı Mevlâ’dan hayırlı uzun ömür ve sıhhat-ü âfiyet diler, Afganistan’ın Ehli Sünnetin mu’tedil anlayışı içerisinde bir emniyete kavuştuğu günleri görmesini Yüce Rabbimizden niyâz ederiz.

Bütün sevenlerimizden de büyük mücâhid olan Afgan halkının bu IŞİD ve benzeri radikal grupların şerrinden biran evvel kurtulmaları için duâ etmelerini ricâ ediyoruz.

Sovyet işgâlinde bütün kütüphânesi ve kutsal emânetleri ellerinden alınan bu Müceddidî âilesine Cübbeli Hocaefendi Kâbe örtüsünden büyük bir parça ve Şa’r-ı Şerîfhediye edince Şeyh Efendi ve mahdûmu cezbeye gelip ağlayarak “Bundan büyük hediye olamaz” dediler ve çok teşekkür ettiler.

Böylece biz elimizdeki kutsal emânetlerin ve vatanımızdaki emniyetin değerini bizzat müşâhede etmiş olduk. Rabbimiz vatanımızı her türlü işgalden ve elimizdeki kutsallardan mahrûmiyetten bizleri ve nesillerimizi muhâfaza eylesin. Amin

PAYLAŞ