20 Soruluk Tefsire Giriş Testi

TEFSİRE GİRİŞ TESTİ

1 / 21

Resulüllah, kendisine indirilen ayet sureleri, o devirde kullanılmakta olan yazı malzemelerine yazdırıyordu. Buna göre ince beyaz taşlara ne ad verilirdi?

2 / 21

İbadet, muamelat ve ukubat gibi alanlara ait ayetlerle ilgilenip hükümler çıkartmaya çalışan tefsir türüne ne ad verilir?

3 / 21

İbn Cerir et-Taberi'nin "Câmiû'l-Beyan an Te'vili'l Kur'an" tefsiri hangi tefsir türüne girmektedir?

4 / 21

İlham, keşf, mükaşefe yoluyla elde edilen bilgi ile Kur'an ayetlerinin bir kısmını ya da tamamını açıklamaya çalışan tefsir türü hangisidir?

5 / 21

Hz. Peygamberin okuma yazma bilmiyor oluşunu ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir?

6 / 21

Aşağıdakiler müfessirlerden hangisinin tefsirdeki metodu diğerlerinden farklıdır?

7 / 21

Kur'an'ı Tefsir eden alimlere ne ad verilir?

8 / 21

Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin farklı ayetlerde aynı manaya gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

9 / 21

Manası ve delaleti açık olan ihtimal ve teşabüh olmayan ayetlere ne denir?

10 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Şii tefsiridir?

11 / 21

Rey ve içtihadın ön planda olduğu Irak tefsir Ekolü'nün kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

12 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Sahabenin tefsir kaynaklarından biri değildir?

13 / 21

Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) yatakta-uykulu halde iken inen ayetlere ne ad verilir?

14 / 21

Farklı lehçelerden olması ya da az kullanılması sebebiyle manası anlaşılamayan ancak uzmanlarına başvurunca anlaşılan kapalı lafızları inceleyen ilim dalına ne ad verilir?

15 / 21

Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur'an'da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?

16 / 21

Aşağıdakilerden hangisinin tefsiri Rivayet Tefsiridir?

17 / 21

Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık kıyas ve başka ilimlere dayanan tefsire ne ad verilir?

18 / 21

Aralarında mana ilişkisi bulunan iki kelimeden birinin diğerinden alınması ve türetilmesine ne ad verilir?

19 / 21

Hükmü veya lafzı kaldırılan ayetlere ne ad verilir?

20 / 21

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" hadisi Kur'an ilimlerinden hangisi hakkında bilgi vermektedir?

21 / 21

Kendisinden ne kastedildiği anlaşılamayacak derecede kapalı olan, bir kısmı başka ayetle diğer kısmı ancak Hazreti Peygamberin açıklamasıyla anlaşılabilen ayetlere ne ad verilir?

Skorunuz

The average score is 47%

0%

PAYLAŞ