20 Soruluk Akaid Testi

Sitemizde her hafta İslami bir test yayınlıyoruz. Bu testimiz Müslümanların inanç sistemi dediğimiz “itikat ilmi” ile alakalı olup giriş seviyesindedir. (Sonuçlarınızı test bittikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak görebilirsiniz)

AKAİDE GİRİŞ

1 / 20

Haricilik ve Mutezileye tepki olarak ortaya çıkan, büyük günah işleyen kimseyle ilgili kararı Allah'a bırakan ekol hangisidir?

2 / 20

Müteşabih ayetleri yorumlayarak Allah'a mekan isnat edip Arşa oturduğunu iddia eden ve Ehli Sünnet tarafından mücessimeden olduğu tescillenen alim kimdir?

3 / 20

Saltanata geçer geçmez kelam konusunda çekişmeyi yasaklayan Abbasi halifesi kimdir?

4 / 20

Bazı alt konularda farklı görüşleri bulunsa da temel Ehli Sünnet itikadında birleşen iki mezhep hangisidir?

5 / 20

İmam Ebu Hanife'nin "en büyük fıkıh" dediği akaid ile alakalı eseri hangisidir?

6 / 20

İmanın nicelik ve nitelik açısından artıp azalacağını, iyi fiillerin imanı kuvvetlendirip günahların imanı eksilteceğini iddia eden ekoller hangileridir?

7 / 20

Adı İmam Ebu Mensur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud olan, nakil ve akıl arasında mutedil bir yol tutup Ehli Sünnetin inancını sistemleştiren zat kimdir?

8 / 20

Aşağıdakilerden hangisi "din" kelimesinin karşılığı olan manalardan değildir?

9 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden değildir:

10 / 20

40 sene aralarında kaldığı halde gerçeği gördüğü için aleyhlerine dönüp yaptığı mücadele ile Mutezile'yi çökerten alim kimdir?

11 / 20

Hazreti Peygamberden sonra sahabelerin aralarında çıkan ihtilafta doğan, "tekfir" ile ön plana çıkan ilk sapık inanç akımı hangisidir?

12 / 20

Hangisi Müteahhirin olarak nitelendirilen kelamcılardan değildir?

13 / 20

Peygamberimiz ve ashabından gelen İslamı temsil eden, İslamın ana caddesi olan inanç sistemine ne ad verilir?

14 / 20

Peygamberimizin "öldükleri zaman cenazelerine gitmeyin" buyurduğu "bu ümmetin mecusileri" diye tabir ettiği gurup kimlerdir?

15 / 20

  • Kulda cüz'i irade vardır, o iradesiyle seçimini yapar, Allah da onun seçimine göre fiilini yaratır
  • Allah, kendi fiilini yaratacak insanı yaratmıştır. Dolayısıyla kul fiilinin yaratıcısıdır
  • İnsanın fiilini seçme iradesi yoktur. İnsan Allah'ın belirlediği fiilleri yapmaya mecburdur

   Bu üç görüşe sahip mezhepler hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.

16 / 20

Kitab-ı Tevhid kimin eseridir?

17 / 20

Kur'an ayetleri ile iftiralardan temizlenen mü'minlerin annesi Hz. Aişe'ye iftira eden, imamları masum görmekle maruf sapık fırka hangisidir?

18 / 20

Hulul inancıyla Hazreti Ali'ye ilahlık atfetme gibi aşırılıkları olanlar Şianın hangi koluna mensubtur?

19 / 20

"Kelam ilmi Ehli Sünnet akidesini muhafaza etmeye ve bu akideyi bid'at ehlinin bozulmasından korumayı gaye edinmiş bir ilimdir" tarifi kime aittir?

20 / 20

"Kul kendi fiillerini kendi iradesi ile yapar, Allah'ın bir dahli yoktur" inancına sahip Mutezile'nin kurucusu kimdir?

Skorunuz

The average score is 53%

0%

Düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz…

PAYLAŞ