Padişah

Osmanlı Devleti’nde hükümdara verilen en meşhur ünvân. On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları İslâmî bir niteliği olan sultan…

Devamı Padişah

Osmanlı'da Medreseler

   İslâm medeniyetinde öğretimin yapıldığı müesseseler. Arabça “Derase” kökünden gelen medrese kelimesi; talebenin ders alıp ilim öğrendiği yer mânâsında mekân…

Devamı Osmanlı'da Medreseler

Kanije Müdafaası ve Osmanlı yiğitleri

   Mücâhid Gâzi Tiryâki Hasan Paşa’nın Kanije kalesinde kendinden çok üstün olan haçlı kuvvetlerine karşı, 1601’de yaptığı şanlı müdâfaa. Kanije…

Devamı Kanije Müdafaası ve Osmanlı yiğitleri

Kanuni Sultan Süleyman Han

Osmanlı sultanlarının onuncusu ve İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisi. Yavuz Sultan Selîm Han’ın oğlu. 27 Nisan 1495’de Trabzon’da Aişe Hafsa Sultan’dan…

Devamı Kanuni Sultan Süleyman Han

İttihat ve Terakki İhanet Şebekesi

Önce gizli cemiyet olarak kurulan, ikinci Meşrûtiyetin ilânından sonra siyâsî fırka hâlini alan topluluk. Sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın dağılmakta olan…

Devamı İttihat ve Terakki İhanet Şebekesi

Osmanlı İran savaşları

Osmanlı Devleti ile İran’da; on altıncı yüzyılın başlarından, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar hüküm sürmüş olan Safevîler arasındaki savaşlar. Safevîler…

Devamı Osmanlı İran savaşları

Kemal Paşazade (İbn-i Kemal Paşa)

Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarından. İsmi, Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşa’dır. Lakabı Şemseddîn’dir. Dedesi Kemâl Paşa’ya izafeten İbn-i Kemâl ve…

Devamı Kemal Paşazade (İbn-i Kemal Paşa)

Enderun Mektebi – Hasoda

Sarayda eğitim ve öğretim yapılan mekteb. Büyük bir irfân merkezi olan bu mekteb, ikinci Murâd tarafından Edirne’de Eski Saray’da te’sis…

Devamı Enderun Mektebi – Hasoda

Hattat Hafız Osman Kimdir

Osmanlı Devleti’nde yetişen âlim ve büyük hattatlardan. İsmi, Osman olup, 1642 (H. 1052) târihinde İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Câmii müezzini…

Devamı Hattat Hafız Osman Kimdir

Osmanlı'da Gayri Müslimler

Gayri Müslim: İslâm dînini kabul etmeyen kimse. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine davet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın…

Devamı Osmanlı'da Gayri Müslimler

Genç Osman ve büyük idealleri

Babası……………….. : Ahmed Han-I Annesi……………….. : Mâhfîrûz Hadîce Sultan Doğumu……………… : 3 Kasım 1604 Tahta Geçişi………… : 26 Şubat 1618 Şehîd Edilmesi…….. : 20 Mayıs 1622…

Devamı Genç Osman ve büyük idealleri

Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

En yüksek dereceli müftî. Fetva müessesesinin başkanı. Ulemânın reisi. Kendisine sorulan dînî mes’eleler ve suâlleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse….

Devamı Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

Fatih Külliyesi

İstanbul’un fethinden sonra, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan ilk büyük külliye. Külliyenin merkezinde Fâtih Câmii bulunur. Câmi, 1463’de yapılmaya…

Devamı Fatih Külliyesi