Osmanlı'da Bahriye Mektebi

Osmanlı donanmasına subay yetiştiren okul. Bugünkü Deniz harb okulunun ve Deniz lisesinin çekirdeğini teşkil eder. Osmanlı Devleti, kuruluş döneminde Ege…

Devamı Osmanlı'da Bahriye Mektebi

BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Osmanlı Devleti’nde sadrâzamlık makamının ve bâzı idâri kuruluşların bulunduğu devlet idâresinin merkezi sayılan yer. Bu tâbir daha çok on dokuzuncu…

Devamı BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Ayasofya Camii Tarihçesi

İstanbul’un fethinden sonra İslâm âleminin en büyük câmilerinden. İstanbul’un Ulu Câmii durumunda iken 1935 yılı başlarında müze hâline getirildi. Hıristiyanların…

Devamı Ayasofya Camii Tarihçesi

Aşık Çelebi

On altıncı asır Osmanlı âlim ve şâirlerinden. İsmi Pîr Mehmed’dir. Şiirlerinde Aşık mahlasını kullandığından bu adla meşhurdur. Babası Seyyid Natta…

Devamı Aşık Çelebi

ASTIRHAN SEFERİ

Don-Volga kanalını açma teşebbüsü. Osmanlı Devleti’nin, Rusların Hazar denizine inmelerini önlemek maksadıyla düzenledikleri sefer olup, buna Ejderhan seferi de denir….

Devamı ASTIRHAN SEFERİ

Ali Kuşçu Kimdir?

Fâtih Sultan Mehmed Han zamanında yetişen büyük astronomi ve kelâm âlimi. İsmi, Alâüddîn Ali bin Muhammed el-Kuşçu’dur. Babası Muhammed, Mâverâünnehr’de…

Devamı Ali Kuşçu Kimdir?

Akşemseddin Hazretleri

İstanbul’un manevî fâtihi ve büyük velî. İsmi Muhammed bin Hamza olup, lakabı Akşeyh’dir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin neslinden olup, nesebi…

Devamı Akşemseddin Hazretleri

Akıncılar Kimlerdir?

Osmanlı Devlet teşkilâtı içinde sınır bölgelerinde düşman memleketlerine ânî baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncılar,…

Devamı Akıncılar Kimlerdir?

Akçe ve Akçenin tarihçesi

Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. İlk sikkesi gümüşten îmâl edildiği için Ak (beyaz, temiz,…

Devamı Akçe ve Akçenin tarihçesi

Ahîlik ve Ahîliğin kuruluşu

İçtimaî bir teşkîlât. Selçuklu Türklerinde dînî ve millî birliğin muhafazasında, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük…

Devamı Ahîlik ve Ahîliğin kuruluşu

Osmanlı'da Adaletname

Kânunları uygulamakta, görevlerini kötüye kullanan idarecileri îkâz için veya tahta çıkan halîfe veya pâdişâhların devleti adaletle idare edeceklerini bildirdikleri yazılı…

Devamı Osmanlı'da Adaletname

Aydos Kalesinin Fethi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücâhid kumandan; Ertuğrul Gâzi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fâtihi. Doğum târihi ve yeri…

Devamı Aydos Kalesinin Fethi

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

Osmanlı Devletinde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve ilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça…

Devamı Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?