YAHUDİLİK VE TAHRİF EDİLEN TEVRAT

YAHUDİLİK ve YAHUDİLER
Yaşayan ilahi kaynaklı dinlerden,mensubu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında yahudi vardır. Mazisi bir kaç bin yıl geriye gidin bu dinin başta gelen özelliklerinden biri tanrı ile israiloğulları arasında yapılan ahide kutsal kitaplarında geniş yer ayrılmasıdır. Başlarına gelen bütün sıkıntıların bu ahitleşmeye (sözleşmeye) uymadıklarından geldiğini kendi kutsal kitaplarında yer almaktadır.
Gerçekten de yahudiler isyankar bir kavim olarak tarihte yerini almıştır. Peygamberlerine sıkışınca, dara düşünce sarılıp ,bolluğa düşünce ise isyan eden bir kavimdir. Yani menfaati için herşeyi yapan bir kavimdir.Musa (a.s) ın duası ile karun yere batınca israiloğulları büyük belada kurtulduklarına şükretmek yerine ”Musa karunun malına el koymak için onu batırdı” diyecek kadar aşağılık bir hale girmişlerdir.
Yahudiler tarih boyunca dünya üzerinde fitne ve fasadı,kargaşalığı çıkaranlar olarak istenmeyen kavimdirler. Dünya ülkelerinden bir bir sürülen, kovulan yahudilere OSMANLI kapılarını açmıştır.

TEVRAT NASIL TAHRİF EDİLDİ(DEĞİŞTİRİLDİ)
   Tevrat bütün dünya yahudilerinin sıkı sıkıya bağlı oldukları din kitabıdır.Tevrat, asırlardır yahudilerin hayatlarını,dünyaya bakış açılarını,diğer insanlara karşı düşünce ve tavırlarını düzenlemiştir. Yahudiler tevratın tamamen vahye dayalı bir kitap olduğunu iddia ederler,önemli olan noktada burasıdır.
   Elimizdeki tevrat, gerçekten Allah tarafından indirilmiş orjinal metinlerle aynımıdr? Yoksa tevrat, orjinalliği bozulmuş, dolayısıyla ilahi niteliği kaybolmuş bir kitapmıdır?Bu sorunun cavabını bizzat tevrat’ın kendisi araştırılarak rahatlıkla bulunabilir.
    Tevrat kitab’ı mukaddesin ilk kısmını oluşturur.39kitap tan meydana gelmiştir.Ve bu 39 kitabın yalnızca ilk 5 tanesi hz.Musa’ya verilen bölümlerdir.Beşinci bölüm olan tesniyede hzMusa’nın ölümünün anlatılması bundan sonraki bölümlerin başkaları tarafından yazıldığını artaya koymaktadır.
”’rabbin sözüne göre rabbin kulu Musa orasa,moab diyarında öldü.Ve Moab diyarına beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü.”(tesniye bölümü, 34/5-8)
    Tevratı takip ettiğimizde kalan bölümlerin Musa’nın ölümünden sonra yahudilerin başına geçen kişilerin hayatlarını ve verdikleri emirleri kapsadığını görürüz.Bundan dolayı tevrat,yüzlerce yıl başkaları tarafından yazılmış ve ilahi niteliğini yitirmiş bir kitaptır.
Tevratın değiştirildiği,içerdiği çelişkili ifadelerden rahatlıkla anlaşılmaktadır.Bu çelişkilerin Musa’nın 5 kitabında dahi var olması,bu bölümlerin de hahamların tahrifatına uğradığını göstermektedir.
900 sayfalık tevrat yukarıdan aşağıya incelendiği zaman 4 sebepten dolayı baştan aşağıya değiştirilmiş olduğunu göstermektedir.

1-ÇELİŞKİLER
2-SİYONİZM VE ÜSTÜN IRK İNANCI
3-DEĞİŞİK ALLAH İNANCI
4-ALLAH’IN PEYGAMBERLERİNE İZAFE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN HAŞA CİNSEL SAPIKLIK VE GAYRİ AHLAKİ DURUMLARIN İZAFE EDİLMESİ EDİLMES

    Türkiye’deki mason Üstad-ı azamlardan Hayrullah Örs,tevratın zaman içinde tahrif edilişini şu şekilde anlatmaktadır;
”Eski ahid,özellikle tevrat yahudiler ve hristiyanlarca yakın zamana kadar Tanrı’nın Musaya doğrudandoğruya yazdırdığı kitap olarak bilinirdi.Ama ikiyüzyıldan beri yapılan incelemeler,bunların çok yeni diyebileceğimiz zamanlarda yazıldığını ve çeşitli maksatlarla tarih boyunca değişikliklere uğratıldığını isbatlamıştır.”(musa ve yahudilik örs, sf.34-35)

   DEĞİŞTİRİLEN TAVRATTAKİ ÇELİŞKİLER
Aşağıdaki çelişkili ayetler,tevratın orjinal metinlerden farklı olduğunun en açık delilleridir.
___________________________
…ve İbrahim dedi;ya rab Yehova bana ne vereceksin?(tekvin bölümü 15/2-3)
”Ve tanrı Musa’ya söyleyip dedi:Ben rabbim ve İbrahim’e,ishak’a ve Yakup’a kadir olan tanrı olarak göründüm.Fakat onlara Yehova ismimle malum olmadım.”(çıkış bölümü 6/2-3)
___________________________
”ve Saul’un kızı Mikal’ın ölümü gününe kadar çocuğu olmadı”(II.Samuel bölümü,6/23)

”Saulun kızı Mikal’ın Meholalı Barzillay oğlu Adril’e doğurmuş olduğu 5 oğlunu kral aldı”(Samuel bölümü, 21/8)
___________________________
”ve suriyeliler israil’in önünden kaçtılar.Ve Davud,suriyelilerden yediyüz araba cenkçiler ile kırk bin atlı telef  etti ve ordu başbuğu şofakı vurdu vu orada öldü.(II.Samuel bölümü 10/18)
”ve suriyeliler israili’in önünden kaçtılar.Ve Davud,suriyelilen yedi bin raba cenkçiler ile kırk bin yaya asker öldürdü.”(I.tarihler bölümü 19/18)
____________________________
”Arahoğulları yediyüz yetmiş beş”(ezra bölümü2/5)

”Arahoğulları, altıyüz elli iki”(nehemya bölümü, 7/10)
____________________________
”Ahazya kral olduğu zaman kır iki yaşında idi ve bir yıl krallık etti.(II.tarihler bölümü 22/2)

”Ahazya kral olduğu zaman yirmi iki yaşında idi ve bir yıl krallık etti.(II.krallar bölümü 8/26)
____________________________

”Ve Yakup o yerin adını Peniel koydu,Çünkü:”Allah’ı yüz yüze gördüm ve canım sağ kaldı,dedi(tekvin bölümü 32/30)
”Ve dedi yüzümü göremezsin,çünkü insan beni görüp te yaşayamaz(çıkış bölümü 33/20)
________________________

DEĞİŞTİRİLMİŞ TEVRATTA ÜSTÜN IRK İNANCI VE SİYONİZM
*”Siz Rabbin oğullarısınız..Çünkü sen,Allah’ın rabbe mukaddes bir kavimsin ve rab üzerinde olanbütün kavimlerden üstün olarak,kandine has bir kavim olmak üzere seni seçti.”(Tevrat,tesniye bölümü, 14/2)
”Ve Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin,gözün onlara acımayacak”(tevrat, tesniye bölümü 7/16)

Hahamlar,kendi görüşleri doğrultusunda tahrif ettikleri Tevrat’a Yahudilerin sahip oldukları üstün ırk inancınıda eklemişlerdir.
Sapkın inançlarına göre yahudiler Allah’ın seçtiği ve üstün kıldığı bir kavimdir ve yeryüzü onlara aittir.Fakat ”goyimler”(yahudi olmayan,insan görünümündeki hayvan dmektir)dünyayı haksız yere ele geçirmiştir.
İşte yahuidilerin ub inançlarına olan bağlılıkları tarih boyunca diğer milletlere kin ve düşmanlık beslemesine yol açmştır.Bu sapkın görüşe göre rab yehova yalnız israiloğullarını sevmektedir.
*..Ve onlardan nefret ettim.Fakat size dedim:siz onalrın topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben size onu mülk olarak vereceğim.Ben,sizi milletlerden ayırt eden rabbim(levililer bölümü 20/25)
Bu inançlara göre rab,yahudileri dünya hakimi kılacaktır.
*”ben dedim:siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız.Kalk ey ilah!Yeryüzüne hükmet.,zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın.”(tevrat mezmurlar bölümü 82/6-8)
Görüldüğü gibi tevrat,yahudilerin diğer milletleri yok edeceğini söylemektedir.Siyonizm ise bu takik doğrultusunda,dünya çapında uyguladığı planlarda,uzun vadeli hedefler gütmektedir.Diğer milletlerin kademeli bir şekilde yahudilere boyun eğmesi planlanmaktadır.

MAYMUNLAŞMIŞ YAHUDİLER
    Yahudiler isyancı olmaları sebebi ile tarihte bir çok cezaya maruz kalmış bir kavimdir.Bu kavimlerden biride cumartesi ashabı olarak bilinen ashab-ussebt dir.Geçimini balıkçılıkla temin eden bu yahudi kavmine bir imtihan olarak cumartesi günü balık avlamak yasaklanmıştı.Diğer günler ise avlanmak serbestti.Ancak cumartesi kıyıya yığılan balıklar diğer günler gözükmüyordu.Buna bir çare düşünmeye başladılar.Zira diğer günler balıklar yok denecek kadar az oluyordu.Bu sebeple bir havuz sistemi yapmaya karar verdiler.Cumartesi gelen balıklar denizden ayrı açılan bu havuzcuklara takılacak pazar günü alınacaktı.Bir rivayette ise ağı cumadan atıp pazar günü almaya karar verdiler.
Bu bir haramdı ancak dolaylı bir şekilde yapıldığından sebepler ile helal gösterilmeye açlışılıyor,çeşitli alimlerdende fetvalar alınıyordu.
    Yahudiler bunun üzerine 3 gurupa ayrıldı.Birinci gurup bunu yapanlardı.İkinci gurup hem yapmıyordu hemde yapanları ilahi azaba karşı uyarıyordu.Üçüncü gurup ise yapmıyordu ancak yapanlarada ses çıkarmıyordu.Bize ne yapanlar kendine yapar mantığı ile hareket ediyorlardı.
Yasağa hem uyup hem uyaranlar: ”bu iş böyle olmaz,size gelen azap bizide vuracak”diyerek aralarına duvar çektiler.Bir tarafta haramı işleyenler ve işlemeyip uyarmayanlar,diğer tarafta ise haramdan kaçıp,uyaranlar…
Rivayetlere göre bu hal yıllarca devam etmiş.Sonradan gelen nesil ”bela gelecek olsaydı atalarımıza isabet ederdi” demeye başlamışlardı.
    Ancak bir sabah samimi müslümanlar haramı işleyenler tarafında bir sessizlik olduğunu farkettiler.Ses çıkmadığı gibi bacalarının dumanlarıda tütmüyodu.Mrak edip duvarın ardından bakınca haram işleyenler tarafında bulunan tüm yahudilerin gençlerinin maymun,yaşlılarının ise domuza dönüştüğünü gördüler.
    Maymun ve domuz yahudiler, insan olanları tanıyor, sarılıp ağlıyor ancak onlar maymun olanları tanımıyorlardı. Maymun ve domuz yahudiler bu azapla yiyemeden, içemeden 2 gün içersinde helak oldular.

NOT: Yahudiler kendilerinin maymuna dönen atalarını unutturmak için tüm dünya üzerinde insan soyunun maymundan geldiği iddiasını savunmuş ve desteklemiştir.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ