EBU SAİD EL HUDRİ (RADIYALLAHU ANH) (1170)

 

  Ebu Said künyesiyle meşhur olan bu sahâbînin adı Sa’d bin Malik’tir. Babası Malik bin Sinan (Radıyallahu Anh) Uhud Gazâsı’nın mübarek şehitlerindendir. Böylece sahâbî oğlu olduğu ortaya çıkan Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) Ensar’dan ve Medine’nin meşhur iki kabilesinden biri olan Haz­rec’dendir. Kendisi Uhud Savaşı’na yaşça küçük olduğu için katılamamış ancak Uhud’dan sonraki tüm savaşlara katılmış ve Rıdvan Biatı’nda da bulunmuştur.[71]

   Genç ashâbın en fâkihlerinden olan Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) Ensar’ın faziletli ve alim şahsiyetlerinden biriydi. Hanzala bin Ebi Süfyan’ın bildirdiğine göre Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın ashâbının başından geçen durumlar hakkında Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) den daha bilgili birisi yoktu. İmam Zehebî onun hakkında şu bilgileri vermektedir. Medine’nin fetva makamı olup kendilerin­den orta miktarda fetva rivayet edilenlerdendir.[72]

   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tan pek çok hadis rivayet etmiş ve rivayetlerinde güzel bir üslup izlemiştir. Yine Ebu Bekir, Ömer ve sahâbeden bir guruptan (Radıyallahu Anhum) hadis rivayet etmiştir.” Rivayet ettiği hadis sayısı 1170 olup[73] bunların 43 adetini Buhârî ve Müslim ittifaken, 26 adetini Buhârî ve 52 adetini de Müslim münferiden rivayet etmişlerdir. Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) çok talebe yetiştirmiş, ilmin yayılmasında vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Kendisinden ise İbni Abbas, İbni Ömer, Cabir, Ebu Umame ve Ebu’t-Tufeyl (Radıyallahu Anhum)  gibi ashâbdan büyük zât­lar ile Said bin Müseyyeb, Tarık bin Şihab, Şa’bi, Nâfi ve Ubeyd bin Umeyr gibi tabiîn büyüklerinden rivayette bulunan öğrencileri vardır.

   Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) Müslümanların arasında çıkan savaşlarda taraf olmayan nâdir sahâbîlerdendir. Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasına aldırmamak üzere Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) a bey’at eden 5 sahâbîden biriydi. (Diğerleri: Sehl bin Sa’d, Ebu Zerr, Ubade bin Samit ve Muhammed bin Mesleme’dir.) Bu sebeple hakkı söylemekten çekinmezdi: Muaviye döneminde Medine valisi olan Mervan bin Hakem ile bir bayram günü musallaya kadar geldiler. Mervan namazdan önce hutbe irad etmek için minbere doğru gitmek istediyse de Ebu Said el-Hudrî bu hareket nebevî sünnete aykırı olduğu için onu namaz kıldırması için mihraba doğru çekti. Bunun üzerine Mervan: “Senin o bildiğin terkolundu.” dediğinde Ebu Said (Radıyallahu Anhuma): “Hiç de öyle değil, nefsim elinde olana yemin ederim ki benim bildiğimden daha hayırlısını yapamazsınız.”dedi ve onlarla namazı kılmadan dönüp gitti.[74]

Ashab-ı Suffe’den olan Ebu Said (Radıyallahu Anhuma) hicrî 74 yılında 86 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

Allah ondan razı olsun.

PAYLAŞ