Sırat Köprüsü Haktır

   Aslında Sırat köprüsünün inkarı Mutezile mezhebi kaynaklıdır. Günümüzde ise bazıları Sırat Köprüsünün varlığını inkâr etmekte, Fatiha suresindeki “sırat” kelimesinden yola çıkarak İslam’da “Sırat Köprüsü” denilen şeyin aslında “dosdoğru yol” demek olduğunu söylemektedirler.

   Fatiha Suresindeki ayet zahiri olarak dosdoğru yol manasındadır. Mana şöyle: 6- “Bizi o dosdoğru yola hidayet et” (o dosdoğru yol kimin yoludur) 7- “Kendilerini nimetlendirmiş olduğun o kimselerin yoluna”

   Zaten ayetten sonra gelen “gazaba uğramış (Yahudilerin) ve dalalete sapmış (Hıristiyanların) yoluna değil.” Ayeti bunun dosdoğru yol anlamında olduğunu beyan eder. Ancak “sırat” kelimesi burada dosdoğru yol olarak geçiyor diye “Sırat köprüsü” yok manası çıkarılamaz. Böyle bir cahilliğe ancak inkar için düşülür..

SIRAT
   Sırat, cehennem üzerine kurulmuş, kıldan ince ve kılıştan keskin bir köprüdür. Şu ayet bize Sırat’ın varlığını açıklamaktadır:
   ”Onları cehennemin yoluna (sırata) sürün.(Saffat 23)

   “Sırat” kelimesi bu ayette de geçmektedir ve “cehennem yolu” olarak zikredilmiştir. Bakalım Müfessirlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bu ayeti tefsir eder şekilde ne buyurmuşlar:

   “Cehennemin üzerindeki sırat köprüsü kılıncın keskin tarafı gibi incedir. İki tarafında kancalar ve dikenli ağaçlar vardır. Sıratı geçerken (ameli kötü olanlar) kancalara ve dikenlere takılırlar.”(Beyhaki)

   İbnu’l-Müseyyeb, Atâ İbnu Zeyd el-Leysî, Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’den nakledilen uzunda bir hadis-i şerifte “Sırat köprüsü” yine çok açık bir şekilde belirtiliyor:
   “Rab Teala onları (cennete) davet eder. Cehennemin üzerine sırat kurulur. Peygamberler arasında, ümmetiyle sırattan ilk geçen ben olurum. O gün peygamberler dışında kimse konuşmaz.”

   “Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra Cehennemin üzerinde bir köprü (Sırat) kurulur. Allah şefaate izin verir. (Mü’minler) ya Allah selamet ver, selamet ver, diye dua eder durur”. Ya Rasulallah, köprü nedir? diye sorulduğunda; “Kaypak ve kaygan bir yoldur. Orada; kancalar, çengeller ve Necidde bilen sa’dan denilen sert dikencikler gibi dikenler vardır. Mü’minler amellerine göre kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi iyi cins yarış atları gibi, kimi deve gibi süratle geçerler. Mü’minlerden kimi sapasağlam kurtulur. Kimi de tırmalanmış (hafif yaralı) olarak salıverilir. Kimileri de Cehennem ateşi içerisine dökülür (Buhari, Müslim, Tirmizi’den naklen Mansur Ali Nasıf, Tâc, V, 394-395).

    Ebu Hureyre, Peygamberimizden şöyle rivayet ediyor: “Cehennemin ortasına sırat (köprüsü) kurulur. Oradan peygamberlerden ümmetleri ile beraber geçenlerin ilki ben olacağım. Peygamberlerden başka o gün kimse konuşamaz, Peygamberlerin sözleri de “Ey Allah’ım, kurtar kurtar” olur” (Buhari ve Müslim’den naklen, Tâc, V, 377-378).

   Ebû Sa’id el-Hudri’nin rivayet ettiğine göre, Sırat köprüsü, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sırat’ın uzunluğu bin senelik yokuş, bin senelik iniş ve bin senelik de düzlüktür. Bu mesafe bazı insanlar için olacaktır. Her bir kimsenin bu mesafeyi geçmesi, amelleri ile orantılı bir zamanda olacaktır (Mansur Ali Nasıf, Tâc, V.394; Acluni, Keşfül-Hafa, II, 31). Bazı ulemâya göre Sırat’ın kıldan ince, kılıçtan keskin olduğuna dair rivayetler, bu köprünün üzerinden geçmenin pek müşkil ve zor olduğundan kinayedir.

   Mü’minlerin Sırat’ın üzerinden çabuk geçip geçmemeleri, onların haramlara yönelip yönelmemelerine bağlıdır. Kalbine haram işleme düşüncesi gelip de ondan hemen yüz çevirip uzaklaşan kimseler Sırat’tan çabuk geçecektir.

   Sırat üzerinde her bir mü’minin yalnız kendisinin faydalanacağı bir nûru vardır. Bu nurdan başkası faydalanamayacaktır. Kimse, başka bir kimsenin nûru içerisinde gidemeyecektir. Nurunun intişarı nisbetinde her bir mü’mini Sırat geniş veya dar olacaktır. Sırat’ın genişliği hadd-i zatında bir ve aynı olduğu halde, üzerlerinden geçenlerin nurları nisbetinde kimisine ince ve sıkıcı, kimisine enli, rahat ve hoş görünecektir.

   Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler, günahlarınıza samimi bir tevbe ile Allah’a dönün! Umulur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinden ve yanlarından koşar da, “Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla; muhakkak sen her şeye kadirsin ” derler “ (et- Tahrim, 66/8). Bu âyette, mü’minlerin nurlarından kastedilen, iman ve amelleriyle husûle gelen nurlardır. Özellikle bu nurları Sırat üzerinde onları yedip götürecek ve selamete çıkaracaktır. Münafıklar, karanlıkta kaldıkça mü’minler “Rabbimiz, nurumuzu söndürüp de bizi de kâfirler ve münafıklar gibi karanlıkta bırakma! Varacağımız yere kadar nurumuzu devam ettir ki, bu nurla sevinelim, karanlıkta kalıp perişan olmayalım” derler: “O gün (sıratta) münafık erkeklerle münafık kadınlar, mü’minlere, bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, derler. Onlara, dönün arkanıza da bir nur arayın, denilir. Nihayet, onların arasına, bir kapısı olan ve içinde rahmet ve dışında azab bulunan bir sür çekilir” (el-Hadid, 57/13).

   Allah Teâlâ yine şöyle buyurur:

   “Sizlerden hiç bir kimse yoktur ki oraya (Cehenneme) uğramamış olsun. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, iman edip kötülüklerden sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız” (Meryem, 19/71-72).

   Sırat köprüsünü inkar edenler geçer mi bilinmez ama Allahu Teala bizlere en sür’atli nasıl geçiliyorsa öyle geçmek nasip eylesin.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ