Şaban ayının Fazileti

İbn Mâce, Şaban ayı ve özellikle Beraat gecesi hakkında rivayet edilen şu iki hadisi kaydeder:
“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz  Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)
(Allah’ın semaya inmesi ne demektir?>> TIKLAYIN )
 
“Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)
Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı  Hz  Âişe, O’nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: “Rasûlüllah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim” (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IV, 295)
Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir  Bunlar arasında, hicretin ikinci yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması sayılabilir
Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Receb şehrullahdır  Şa’ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır”

ŞA’BAN AYI’NIN FAZİLETİ
Hazreti Aişe: “Ya Rasülallah, ben seni Şa’ban’da çok saim görüyorun  Bunun hikmeti nedir?” dediğinde cevaben: “Ya Aişe! Şa’ban öyle bir aydır ki, o sene içinde ruhları kabzolunacak kimselerin isimleri deftere çıkarılıp melekü’lmevte teslim olunur  Ben ancak saim olduğum halde ismimin deftere naklolunmasını arzu ve mahabbet ederim! buyurmuştur
Allah Teala Hazretleri aylardan Receb, Şa’ban, Ramazan ve Muharrem aylarını ihtiyar etmiş ve bunlardan da Şa’ban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa’ban ayını faziletli kılmıştır  Şakkı Kamer Şa’ban ayında vuku bulmuştur
   “Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salat ederler  Ey iman edenler, siz de ona salat edin tamin bir teslimiyette de selam verin ” (Ahzab; 56) ayeti celilesi de Şa’ban ayında nazil olmuştur.

   Enes bin Malik radıyallahu anh’in rivayetine göre Rasuli Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Şehri Receb’in sair aylar üzerine fazlı Kur’an’ın sair kelam üzerine fazlı gibidir  Şaban’ın sair aylar üzerine fazlı benim sair enbiya üzerine fazlım gibidir  Ve Ramazan’ın sair aylar üzerine fazlı Allah Teala Hazretlerinin sair halk üzerine fazlı gibidir” buyurmuştur
   Bu Şa’ban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salevatı şerife getirilir
   Şa’ban ayı öyle bir aydır ki hayırlar fetholunur, bereketler nazil olur  Hatalar terkolunur
   Seyyiat setrolunur, Ramazanı Şerif gelmezden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya sa’y ü gayret etmemiz lazımdır.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ