Menzil Cemaatinin Mürşidi Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri Vefat etti

İhsan Şenocak Hocaefendi: Allah Teala’nın inayetiyle çok sayıda insanın hidayetine vesile olan Meşayıh-ı Kiram’dan büyük mürşid Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri de Ahirete irtihal eyledi. Makamı ali, mekanı cennet olsun!

Ebubekir Sifil Hocaefendi: Seyyid Abdülbâkî el-Hüseynî hz.leri dâr-ı bekâya irtihal etmiş. Biraz önce haberdar oldum. İnşaallah kabri nur, mekânı cennet, makamı âlî… Geride bıraktıklarına da sabr-ı cemîl…

Ebubekir Sofuoğlu: Tarîkat-i Aliyye-i Nakşibendiyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye Meşayihinden (Menzil Şeyhi) Seyit Abdülbaki Erol Hazretleri KS, dünya sürgününü, kutlu vazifesini tamamlamış Rahmeti Rahman’a kavuşmuştur. Rabbim, yolunu, davasını sürdürmeyi biz aciz kullarına da nasip etsin İnşaAllah.

CÜBBELİ AHMET HOCAEFENDİ:

Cihânın büyük kutublarından, evliyâullâhın ekâbirinden, mürîdlerin mürebbîsi, sâliklerin müselliki, milyonlarca insanın hidâyetine vesîle olmuş büyüğümüz, Menzil Şeyhi Abdülbâqî Erol Hazretleri’nin Hakk Te’âlâ’nın rahmetine vâsıl olduğunu büyük bir hüzün ile işitmiş bulunmaktayım. Allâh-u Te’âlâ, bu ümmete yaptığı çok değerli hizmetlerinden dolayı kendisine cennât-ı âliyâtta âli’d- derecât ihsân eylesin, rûh-u şerîfini ervâh-ı enbiyâ ve evliyâ ile ferâhnâk eylesin, yolunu dâim eylesin, haşr sabâhına kadar onun yolundan devâm edecek cümle talebe-i ulûmun ve ulemâ ile sulehânın ecirlerine ortak eylesin, bizleri de şefaatine nâil eylesin, geride bıraktığı kederli âilesine sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ve âmâl-i sâlihât ile tûl-u ömürler ihsân eylesin, Âmîn! Bu fakîrin de şâhitliği vechile; kendisinden sonra mutlak halîfe olarak Seyyid Sâkî Erol Hazretleri’ni Menzil’deki merkez tekkeye nasbetmiş idi. Zâten Sâkî Efendi’ye Şeyh Efendi Hazretleri’nin sağlığında da ‘Halîfe Hazretleri’ diye hıtâb ediliyordu. Bu vesîle ile Seyyid Sâkî Efendi Hazretleri’ne bu ma’nevî yolu; Tarîkat-i Aliyye-i Nakşibendiyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye’yi devâm ettirmesi, nice ulemâ ve sulehâ yetiştirmesi husûsunda Cenâb-ı Mevlâ’dan muvaffakiyetler niyâz eder, kem gözlerden, eşrârın ve hasûdlerin şerrinden, müfsidlerin ifsâdından kendisini ve hizmetlerini masûn-u mahfûz eylemesini taleb ederim. Kendisinin Ehl-i Sünnet titizliği, sahâbe müdâfaası ve meşâyıhın ırzını muhâfaza husûsundaki ğayretlerine şâhid oldum. Bu zamanda maalesef tarîkatlerin birçoğunda Ehl-i Sünnet müdâfaası kalmamış ve bid’atler ziyâde yaygınlaşmıştır. Bundan dolayı Seyyid Sâkî Hazretleri’nin bu konuda Seyfullâh makâmında bid’at ehlinin şevketini kırması için başarılı olması husûsunda hepimiz kendisine duâcı ve destekçi olmalıyız.

PAYLAŞ