AŞERE-İ MÜBEŞŞERE BÖLÜMÜ KAYNAK ESERLER

[1]    Tirmizî 3992-3994, İbni Mace 133 (İbni Mace’deki rivayette Ebu Ubeyde’ nin ismi zikredilmemiştir.)
[2]    Buhârî 3601 (Tâlikan)
[3]    Tevbe 40
[4]   Nesâî 785-786, Tirmizî 359-360, Ahmed 3/159
[5]    Tirmizî 3919, Ebu Dâvud 1678
[6]   Buhârî 3434,3426, Müslim 1028/87
[7]    Tirmizî 3922, Bezzâr (Keşfu’l-Estar) 3/163
[8]   Buhârî 3436
[9]   Buhârî 3438
[10] Tirmizî 3903, Buhârî 3419, Müslim 2383, İbni Mace 93
[11]   Buhârî 3421
[12]   Buhârî 3421, Müslim 2386
[13]   Tirmizî 3904, İbni Mace 97
[14] Buhârî 3418, Müslim 2382/2
[15]   Müslim 2387/11, Buhârî 5708
[16] Buhârî 3423
[17]   Buhârî 3422
[18] Tirmizî 3908, İbni Mace 100
[19] Buhârî 3426
[20] Sîretu İbni Hişâm 2/51
[21]   Buhârî 3424, Müslim 2388/13
[22] Buhârî 3419
[23] Buhârî 3429, Tirmizî 3898
[24] Zümer  30
[25] Âl-i İmrân 144
[26]  Buhârî 3428
[27] İbni Hazm (Cevâmîu’s-Sîre s.259)
[28] Cevâmîu’s-Sîre s.335
[29] Buhârî 3615
[30] Heysemî (Mecmau’z-Zevaid) 9/63
[31]   Heysemî 9/61
[32] Tirmizî 3926, Heysemî 9/61
[33] Buhârî 3439,3449
[34] İbni Mace 102
[35] İbni Mace 108, Tirmizî 3927
[36] Tirmizî 3927
[37] Bakara 125
[38] Tirmizî 3927
[39] Ahzâb 53
[40] Buhârî 490, Müslim 2399/24
[41] Enfâl 67-68
[42] Müslim 2399/24
[43] Tahrîm 5
[44] Buhârî 490
[45] Tevbe 80
[46] Tevbe 84
[47] Müslim 2400/25, Buhârî 4409
[48] Buhârî 3440, Müslim 2391/16
[49] Buhârî 3445, Müslim 2398/23
[50] Buhârî 3447, Müslim 2390/15
[51]   Tirmizî 3931
[52] Buhârî 3442, Müslim 2396/22, Tirmizî 3935,3936
[53] Ebu Dâvud 1678, Tirmizî 3919
[54] Buhârî 3444
[55] Buhârî 2579, Müslim 1632/15
[56] Heysemî  4/27
[57] İbni Mace 106
[58] Buhârî 3443, Müslim 2389/14
[59] Cevâmîu’s-Sîre s.258
[60] Cevâmîu’s-Sîre s.335
[61] Buhârî 3460
[62] Buhârî 3456
[63] Müslim 2401/26, Ahmed 1/74
[64] Buhârî 2626, Tirmizî 3945,3949
[65] Buhârî 2626, Tirmizî 3947, 3949
[66] Tirmizî 3949, Nesâî 3590
[67] Buhârî 3451, Müslim 2403/28
[68] Tirmizî 3953
[69] Buhârî 3454, Tirmizî 3952
[70] Buhârî 3892
[71]   Buhârî 3456
[72] Cevâmîu’s-Sîre s.259
[73] Cevâmîu’s-Sîre s.336
[74] Tirmizî 3951, İbni Mace 112
[75]     Buhârî 6153, Heysemî  9/101
[76]     Tirmizî 3979
[77]     İbni Mace 2310
[78]     Tirmizî 3958
[79]     Nesâî 3207
[80]    Buhârî 3467, Müslim 2405/33
[81]     Âl-i İmrân 61 (Mübâhele: Hasım tarafların, taraflardan yalan söyleyene lanet okumalarıdır.)
[82]     Müslim 2404/32
[83]     Tirmizî 3977, Ahmed  1/75, Keşfu’l-Estar 2/195
[84]    Tirmizî 3981, İbni Mace 114
[85]     Ahmed 6/323, Hâkim 3/121
[86]    Ahmed 4/370, İbni Hibban 2205, Bezzâr 2544, İbni Ebi Asım 1367
[87]     Buhârî 3472, Müslim 2404/30
[88]    Şia mezhebine bağlı Râfızî ve İmamiye gibi bazı kollar hilafetin Ali (Radıyallahu Anh) nin hakkı olduğuna ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nin de bunu tavsiye ettiğine dair bu ve bunun gibi hadisleri delil getirmişlerdir. Hatta Râfizîler, Ali’yi ilk halife seçmedikleri için bütün sahâbeyi tekfir etmişler, bir kısmı da hakkını aramadı diye Ali’nin kafir olduğuna hükmetmişlerdir. Bildiğimiz kadarıyla Şiîlerin bir kolu olan Alevîler kendi içerisinde 20’nin üzerinde fırkaya ayrılmışlardır. Bunlardan kimisi Ali’nin haşa Allah olduğuna, kimisi Nebi olduğuna ve Cebrail (Aleyhi’s-Selam) in nübüvvet görevini yanlış kişiye verdiğine, diğer bir kısmı ilk halife olduğuna dolayısıyla sahâbenin hata ettiğine inandığı gibi, kimisi de Ehli Sünnet inancına yakın bir inancı paylaşmakta ve sadece ismen kendisini Alevî diye bilmekte ve tanıtmaktadır.
[89]    Müslim 2404/32, Tirmizî 3970
[90]    Buhârî 3474
[91]     İbni Mace 118
[92]     Cevâmîu’s-Sîre s.258
[93]     Cevâmîu’s-Sîre s.337
[94]    Cevâmîu’s-Sîre s.112
[95]     Mu’cemu’l-Kebir 1/111-112, Heysemî 9/148
[96]    Tirmizî 3992, İbni Mace 133
[97]     Müslim 2417/50
[98]    Buhârî 3483, Nesâî 3135
[99]    İbni Kesir (Büyük İslâm Tarihi) 7/400
[100]   Tirmizî 3983, Ahmed  1/165
[101]    Tirmizî 3984, İbni Mace 125
[102]    Tirmizî 3987, İbni Mace 126
[103]    Cevâmîu’s-Sîre s.261
[104]   Buhârî 3460, Müslim 567/78
[105]    Mu’cemu’l-Kebir 1/113, Heysemî  9/150
[106]   Mu’cemu’l-Kebir 1/113-114, Heysemî 9/150
[107]    Buhârî 3660
[108]   Tirmizî 3992, İbni Mace 133
[109]   Buhârî 3460, Müslim 567/78
[110]    Âl-i İmrân 172
[111]     Buhârî 3817, Müslim 2418/51
[112]    Buhârî 3480, Müslim 2415/48
[113]    Buhârî 3481, Müslim 2416/49
[114]    Buhârî 3482, 3726
[115]    Tirmizî 3991
[116]    Ruaf: Bir çeşit burun kanaması.
[117]    Buhârî 3480 – 3481
[118]    Cevâmîu’s-Sîre s.261
[119]    Buhârî 5546, Müslim 2144/22
[120]    Müslim 2417/50
[121]    İbni Sa’d (Tabakâtü’l-Kübra) 3/111-112
[122]    Hâkim 3/367
[123]    Hâkim  3/306
[124]    Tirmizî 3992, İbni Mace 133
[125]    Buhârî 3460, Müslim 567/78
[126]    Buhârî 2121, Müslim 2529/204
[127]    Buhârî 3549 (Velîme: Evlenen kişinin bu mutluluğunu Müslüman kardeş­le­riyle paylaşmak için verdiği düğün yemeğidir. Sünnet olan ise, zifaftan üç gün sonra verilmesidir.)
[128]    Tirmizî 3995-3996
[129]    Müslim 274/81
[130]    Buhârî 3461
[131]    Buhârî 3465
[132]    Cevâmîu’s-Sîre s.260
[133]    Tirmizî 3998
[134]    Tirmizî 3992, İbni Mace 133
[135]    Buhârî 3460, Müslim 567/78
[136]    Buhârî 3464
[137]    Buhârî 3510
[138]    Buhârî 3509, Müslim 2411/41
[139]    Müslim 2410/39
[140]   Tirmizî 3997
[141]    Buhârî 764
[142]    Lokman 14-15
[143]    Müslim 2412/43
[144]   Enfâl 1
[145]    Müslim 1748/33
[146]   Mâide 90
[147]    Müslim 2412/43
[148]   En’âm 52
[149]   Müslim 2413/45
[150]    Buhârî 2584, Müslim 2412/43
[151]    Cevâmîu’s-Sîre s.258
[152]    Mu’cemu’l-Kebir 1/142
[153]    Tabakât 3/297, İbnu’l-Esîr (Üsdü’l-Gâbe) 3/84
[154]    Tabakât 3/298
[155]    Cevâmîu’s-Sîre s.112, el-İsâbe 4/111
[156]    Buhârî 3524, Müslim 2419/53
[157]    Tirmizî 4041
[158]    Mücadele  22
[159]    İbni Kesir (Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri) 14/7793
[160]   Tabakât 3/298
[161]    Buhârî 4055
[162]    Müslim 2419/54, Buhârî 3524
[163]    Buhârî 3429
[164]   Hâkim 3/263
[165]    Cevâmîu’s-Sîre s.263
[166]   Üsdü’l-Gâbe 2/387
[167]    Buhârî 3583
[168]   Buhârî 3614
[169]   Üsdü’l-Gâbe 2/387
[170]    Buhârî 3614
[171]    Tirmizî 3992, İbni Mace 133
[172]    Tabakât 3/382-383
[173]    Üsdü’l-Gâbe 2/388
[174]    Ebu Dâvud 4650, Ahmed 1/187
[175]    Müslim 1610/138-139
[176]    Cevâmîu’s-Sîre s.260
[177]    Tabakât 3/384

PAYLAŞ