Etiket: Aşere-i Mübeşşere

HAZRETİ EBUBEKİR (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-1   Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tan 2 yıl sonra 573 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah, babası Ebu Kuhafe lakaplı Osman’dır. Annesi ise, Ümmü’l Hayr lakaplı Selma’dır. Baba ve anne tarafından, Arap kabileleri arasındaki kutsallığı, asâlet ve yüceliğiyle şanı büyük olan ‘Ku­reyş’ kabilesinden olup nesebi Mürre bin Ka’b’da Rasûlü Ekrem’in nesebiyle birleşir. […]

HAZRETİ ÖMER (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-2       Fil olayından 13 yıl sonra miladî 584 yılında Mekke’de doğdu. Babası Hattab, annesi Ebu Cehil’in kız kardeşi Hanseme binti Hişam’dır. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendir. Baba tarafından nesebi Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Ka’b bin Lüey’de birleşir.    Ömer (Radıyallahu Anh) de, Ebu Bekir gibi Rasûlü Ek­rem’ in kayın babası ve […]

HAZRETİ OSMAN (RADIYALLAHU ANH)

CENNETLE MÜJDELENENLER-3       Babası Affan, dedesi Ebu’l-As’dır. Annesi Erva binti Ku­rey­zî olup Müslüman olanlardandır. Lakabı ise Ebu Amr’dır. Hicretten 47 yıl önce milâdî 577 yılında dünyaya gelmiştir. Ebu Bekir (Radıyallahu Anh) in teşvikiyle Müslüman olmuştur. İman eden erkeklerin dördüncüsüdür (Zeyd, Ali, Ebu Bekir ve Osman). Beşinci atası Abdi Menaf’ta Rasûlü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve […]

HAZRETİ ALİ (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-4   Babası, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın amcası olan Ebu Talib, annesi ise Fatıma binti Esed bin Hişam bin Abdi Menaf’tır. Annesi Müslüman olup sahabî kadınların büyükleri arasına girmiştir. Ali (Radıyallahu Anh) bilindiği gibi Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın amcasının oğlu­dur. Ebu’l-Hasan künyesiyle anılan Ali (Radıyallahu Anh) Nebi (Sallallahu Aleyhi […]

TALHA BİN UBEYDULLAH (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-5    Nesebi Ubeydullah bin Osman bin Amr’dır. Kureyş’in Teymî kabilesindendir. Nesebi altıncı atasında Mürre bin Ka’b’da Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birleşir. Ebu Bekir (Radıyallahu Anh) in delaletiyle Müslüman olanların dördüncüsü olarak İslâmiyetin ilk günlerinden itibaren o mübarek kafiledeki yerini aldı. Kavminin ileri gelenlerinden olması, kendisinden Kureyş’in işkencelerini bertaraf etmedi. ‘Kureyş […]

ZÜBEYR BİN EL-AVVAM (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLEM ÜJDELENENLER-6   Kureyş kabilesindendir. Baba tarafından nesebi, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Kusay’da birleşir. Annesi Ab­dulmuttalip’in kızı Safiyye’dir ki, o Rasûlullah’ın halasıdır. Eşi ise, Ebu Bekir (Radıyallahu Anh) in kızı ve Aişe’nin kız kar­deşi olan Zâtu’n-Natikayn (İki kuşaklı) lakaplı[107] Esma (Radıyallahu Anha) dır.    Zübeyr (Radıyallahu Anh) 15 yaşı civarında İslâm’ı seçerek […]

ABDURRAHMAN BİN AVF (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLEM ÜJDELENENLER-7    Künyesi Ebu Muhammed’dir. Cahiliye zamanında ismi Abdu Amr idi. Annesinin adı ise Şifa’dır. Fil Vak’ası’ndan on sene sonra 581 yılında doğmuştur. Kendisi otuz yaşına geldiğinde Allah (Azze ve Celle), kulu Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e nübüvvet ve risalet görevini verdi.    Ebu Bekir (Radıyallahu Anh), içinde Abdu Amr’ın da olduğu […]

SAD BİN EBİ VAKKAS (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER-8   Ebu Vakkas lakaplı Malik bin Vehb’in oğludur. Nesebi Ki­lab bin Mürre’de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birleşir. Sa’d’ın babası, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sel­lem) ın an­nesi gibi Zühre oğullarındandır ve onunla amca çocuklarıdır. Dolayısıyla Sa’d (Radıyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nin: “İşte bu benim dayımdır, kimin böyle bir […]

EBU UBEYDE BİN EL-CERRAH (RADIYALLAHU ANH)

CENNET İLE MÜJDELENENLER – 9   Asıl adı Amir bin Abdullah bin Cerrah’tır. Kureyş kabilesinin Fihr oğullarındandır. Nesebi, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın nesebi ile Fihr’de birleşir. Annesi Ümeyye bintü’l Haris’tir.[153]    Ebu Ubeyde (Radıyallahu Anh) Ebu Bekir’in davetiyle aynı gün Müslüman olan beş kişiden birisi olarak ilk Müslümanlardandır. (Diğer dört kişi Osman bin […]

SAİD BİN ZEYD (RADIYALLAHU ANH)

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE -10    Babası Zeyd bin Amr olup nesebi, Ka’b’da Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın nesebi ile birleşmektedir. Kün­yesi Ebu’l-Aver’dir.[166] Annesi Fatıma binti Ba’ce’dir.    Babası Zeyd, putlara tapınmayı anlamsız bularak hanif dine ulaşabilmek için birkaç arkadaşı ile beraber semavî dinleri araştırmış, ancak onlarla gönlü mutmain olmamıştı. Bir papaz ona şirk ve hurafelerden […]